05.01. Общ обзор (чл. 18 - 23)

2024 г.

 

Въпроси във връзка с ползване на данъчните облекчения 

 

2021 г.

 

ЗДДФЛ. Удължаване на срока на експертните решения на ТЕЛК поради извънредното положение и ползване на данъчно облекчение

ЗДДФЛ. Право на данъчно облекчение по чл. 18 при документ за инвалидност от чужда администрация 

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност чрез работодателя при решение на ТЕЛК без гриф „влязло в сила“

ЗДДФЛ. Ползване данъчно облекчение по чл. 22е при ремонт на къща в съсобственост

Предизвикателства при ползване на данъчните облекчения за деца при годишното облагане на доходите за 2021 г.

2019 г.


ЗДДФЛ. Право на ползване на данъчни преференции за доходи, придобити от наследник на ЕТ

 

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за застраховки от чуждестранен собственик на ЕООД

Данъчни облекчения (Данъчна практика)

 

2018 г.


ЗДДФЛ. Ползване на данъчни облекчения за доходи на починало лице

ЗДДФЛ. Ползване на облекчение за млади семейства при неплатена в срок глоба към КАТ

ЗДДФЛ. Право на данъчно облекчение за медицинска застраховка „Бест Докторс“

СИДДО. Право на данъчно облекчение по СИДДО при наличие на публични задължения

 

ЗДДФЛ. Отпадане на писмена декларация от другия родител при облекчение по чл. 22в и чл. 22г

Данъчни облекчения (Данъчна практика)


2017 г.
Относно обхвата на застраховки „Живот“ по смисъла на т. 14 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ за 2016 г. (Дискусионно) (Дискутираният проблем няма отношение към обхвата на разпоредбата застраховки „Живот“ по смисъла на т. 14 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ от 2017 г. нататък.)


ЗДДФЛ. Относно изискване за липса на публични задължения при ползване на данъчни облекчения

Липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения - ново задължително условие за ползване на данъчните облекчения по реда на ЗДДФЛ

Новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. Особености и предизвикателства при неговото прилагане.

Новото изискване за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и годишното уравняване на данъка по чл. 49 от ЗДДФЛ

 

2015 г.


ЗДДФЛ. Относно данъчното облекчение по чл. 22а от ЗДДФЛ

Най-често задавани въпроси относно данъчните облекчения за деца (От 2019 г. има отделни промени, свързани с улесняване на механизма за прилагане на облекчението.)


2014 г.


ЗДДФЛ. Относно ползване на данъчно облекчение по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ

Кой ще ползва данъчното облекчението за доходи, непревишаващи минималната работна заплата, придобити през 2014 г.? (Това облекчние се ползва само за доходи, пидобити през 2014 г., като впоследствие отпадна).

 

2013 г.


ЗДДФЛ. Право на ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Третиране на суми, получени от работници и служители по групова застраховка “Живот” за сметка на работодателя (От 01. 01.2016 г. е налице промяна по отношение правото за необлагане с окончателен данък.)

2012 г.


ЗДДФЛ. Промените при ползване на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност

2011 г.


ЗДДФЛ. Данъчни облекчения на регистрираните по ЗДДС, физически лица - регистрирани земеделски производители