01.05. Публикуване на ГФО

2022 г.

 

ЗСч. ЗАНН. ЗТРРЮЛНЦ. Санкции за неподадени ГФО и декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2, б.  “а“ от ЗСч в ТР

 

2021 г.


ЗСч. Задължение за обявяване на ГФО в ТР – съставителят или представляващият предприятието

 

2019 г.


ЗСч. Изготвяне на ГФО, публичност на ГФО и ГОД

Кои предприятия обявяват ГФО в икономическо издание или интернет и други актуални въпроси

Кой е задължен да публикува годишните си финансови отчети, кога и в какъв обем?

 

2017 г.


Относно задължение за обявяване на ГФО от лице, извършващо търговска дейност без регистрация като търговец


2011 г.


Промени, въведени със ЗИД на Закона за търговския регистър

Съдебна практика относно неспазване на изискването за публикуване в Търговския регистър на годишния финансов отчет 
 

2010 г.


ЗТР. Обявяване на финансовите отчети при пререгистриране на търговско дружество в Търговския регистър