01.04. Категории предприятия и предприятия без дейност

2023 г.

 

ЗМДТ. ЗСч. Относно запазване прага от 50 000 лв. при облагане с патент и възможността за едностранно счетоводство

 

ЗСч. Определяне средна численост на персонала при определяне категорията на предприятие

 

ЗСч. Относно възможността само закупуване на земя за ФЕЦ да се приеме за инвестиция по смисъла на § 1, т. 30, б. "в" от ДР

 

2022 г.

 

ЗСч. Определяне годината на промяна в категорията на предприятие

 

2021 г.

ЗСч. Относно промяна в категорията на предприятие

ЗСч. Приложимост на дефиницията на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч при отчитане единствено на приходи от лихви по заем

 

2019 г.


ЗСч. Изискване за публикуване декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от ЕТ без дейност
 

2018 г.


ЗСч. ЗКПО. Прилагане на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч и чл. 92, ал. 4 от ЗКПО

2017 г.


ЗСч. Относно публикация на пълен и съкратен ГФО за 2016 г.

ЗСч. Относно публикуване на ГФО на микропредприятия

ЗСч. Относно публикуване на ГФО на неактивни фирми
 

2016 г.


Относно публикуване на ГФО на микропредприятия и малки предприятия, неподлежащи на задължителен независим финансов одит
 

2010 г.


Задължени ли са Едноличните търговци, които не са осъществявали дейност, да обявяват финансови отчети   в Търговския регистър?