Данъци 2018

ЗДДС. Право на ДК за разходи за експлоатация на лек автомобил, ползван с рекламна цел
ЗДДС. Въпрос. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил с рекламна цел. За да се илюстрира примера си представете на морето цирковите автомобили, които минават и разгласяват, че ще има представление, аналогичен пример е и малки автомобили брандирани с редбул.
 
Въпросът който искам да поставя е, независимо от факта, че автомобилът няма да се използва за административни, управленски и/или търговски цели, а само и единствено с рекламна цел, тогава отново ли попадаме в ограничението на чл. 79 от ЗДДС за ползването на данъчен кредит за разходите свързани с експлоатацията му? Може ли да се третира като рекламна площ?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Фактурирана обратно продукция от страна от ЕС без доставка в България поради незадоволително качество
ЗДДС. Въпрос. Дружеството, регистрирано по ЗДДС и Интрастат оператор за двата потока, извършва сделки по търговия със стъкло и изделия от стъкло. През м. 10. 2017 г. получава инвойс от клиент в Италия, в който се описва, че се фактурира обратно продукция без доставка от тяхна страна, която е доставена през м. 09. 2016 г., тъй като не са съгласни с нея. През този период дружеството е осъществило и други ВОД към този клиент и не е уведомявано до сега, че е имало проблем с тази доставка. В последваща кореспонденция се правят опити да се убеди клиента, че стоката трябва да се върне обратно и да се издаде кредитно известие, с което да се направи корекция на ВОД и Интрастат. Според дружеството няма основание тази фактура да се отрази и се отказва задължението и плащането. На 13. 12. 2017 г. е получен протокол за несъответствие по ISO от Италия от клиента.
 
Въпросите са следните:
 
Като се има предвид, че по тази фактура няма да има доставка от Италия на стоката със съответните документи при така представената ситуация допуснато ли е нарушение, като не е осчетоводена фактурата и не е отразена с протоколи по чл. 117 от ЗДДС? Какви са последствията от издадения по ISO от Италия? Какви задължения има дружеството и какви действия следва да предприеме?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране на т.н. обезщетение за невърнати материали, предоставени временно
ЗДДС. Въпрос. Предприятието ни е клон на чуждестранен търговец, който работи по инфраструктурен проект в България. Във връзка с изпълнението на проекта, клонът предоставя материали за временно строителство на своя главен подизпълнител, съгласно сключено споразумение за извършване на СМР и подписан протокол между страните. Материалите са дошли в България от румънско дъщерно предприятие, част от групата на чуждестранния търговец и не са фактурирани на клона. След приключване на работата по проекта, главният подизпълнител не връща част от предадените му материали за временно строителство. За невърнатите материали клонът има право да удържи обезщетение от дължимите суми за СМР, съгласно сключеното между двете страни споразумение.
 
Как следва да се третира полученото обезщетение от гледна точка на ЗДДС? Следва ли да се извършат корекции по ЗДДС за невърнатите материали и на какво основание?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране на склад в Италия и договор за франчайзинг с италианско дружество
ЗДДС. Въпрос. Италиански гражданин регистрира ЕООД в България, с дейност производство на брашно и търговия с брашното в България.
  1. Ако ЕООД наеме или закупи склад за същата дейност и в Италия, задължен ли ще бъде да се регистрира по ДДС в Италия?
  2. Ако отдаде марката по производство и търговия с брашно на ЕООД на франчайзинг на италианска фирма, задължен ли ще бъде да се регистрира по ДДС в Италия?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Смесено ползване на автомобил, придобит по договор за финансов лизинг
ЗДДС. Въпрос. «Х» ООД придобива автомобил Ауди Q5, категория Н1 през м. ноември 2012 г. по сключен договор за финансов лизинг с остатъчна стойност. Цената на придобиване на автомобила е 60 000 лв. без ДДС. Условията на договора са:
-        авансова вноска – 10 000 лв. без ДДС – платена през м. ноември 2012 г.
-        останалите 50 000 лв. без ДДС, включващи 48 лизингови вноски + остатъчната стойност, са заплатени съгласно погасителен план за периода м. ноември 2012 г. – м. октомври 2016 г. За всяка лизингова вноска лизингодателят е издавал фактури с начислен ДДС върху главницата съгласно погасителния план. След изплащане на 48-те лизингови вноски и остатъчната стойност, «Х» ООД придобива автомобила.
 
За авансовата вноска и всички останали лизингови вноски «Х» ООД е ползвал пълен данъчен кредит, тъй като автомобилът се е използвал единствено за независимата икономическа дейност на дружеството.
 
От м. януари 2017 г. автомобилът се използва за независима икономическа дейност и за лични нужди на служител на «Х» ООД, в т.ч. и през м. ноември 2017 г. В следващите месеци автомобилът също ще се използва за независима иконоическа дейност и за лични нужди.
 
Какви разходи и суми ще се включват в размера на месечната данъчна основа от м. ноември 2017 г. и занапред по смисъла на чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС към лице/ца използващи автомобила и за лични нужди?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Данъчно третиране при автомобил по договор за лизинг, отдаван под наем, по-късно ползван за дейността, впоследствие прехвърлен на друга фирма
ЗДДС. Въпрос. Фирма „А“, регистрирана по ЗДДС и прилагаща Национални счетоводни стандарти, е сключила договор за покупка на автомобил 4+1 с лизингова компания през 2016 година, който използва само за основната си дейност. Съгласно условията на договора ДДС е платимо с всяка месечна вноска.
 
Първоначално автомобилът е заведен по сметка 205, като стойността на ДДС е включен в покупната му стойност. Фактически е ползван данъчен кредит за ДДС по издадените от лизингодателя фактури за аванс и три месечни вноски.
 
Няколко месеца по-късно през 2016 г., автомобилът започва да се отдава под наем на друга фирма. По тази причина е намалена първоначалната оценка на автомобила, като за неползвания ДДС по авансовата фактура и трите платени вноски е съставен протокол по отменения чл. 79 ал. 8 от ЗДДС и отразено вземане по сметка 498, а ДДС по бъдещите фактури за лизинг е сторниран. След отдаването под наем е ползван данъчен кредит по издадените фактури от лизингодателя.
 
Автомобилът е отдаван под наем до м. ноември 2017 г., след което започва да се използва за дейността на фирмата. Необходима ли е корекция на ползвания данъчен кредит по издадените фактури от лизингодателя през 2017 г.?
 
Ако свързана фирма „Б“ заплати сумата на всички вноски до края на лизинговия договор наведнъж и придобие собствеността върху автомобила, фирма „А“ трябва ли да издаде фактура за правото на придобиване на автомобилът на „Б“? В тази фактура трябва ли да има начислен ДДС?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Възстановяване на ДДС, платен в друга държава членка при търговия със сайт
ЗДДС. Въпрос. Дружество регистрирано по ЗДДС в България търгува с английски сайт за спортни стоки. Изпраща валиден ДДС номер, но получаваме отговор, който Ви прилагаме съгласно който нямаме право да възстановим ДДС по процедурата за възстановяване на ДДС от друга държава членка на ЕС. Бихте ли ни пояснили как да процедираме, ако имаме право на възстановяване на ДДС?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Регистрация по чл. 97а от ЗДДС при и посреднически услуги от страна чуждестранно физическо лице
ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, която няма регистрация по ЗДДС, има сключен договор за посредническа услуга с физическо лице от Турция, което ще намира клиенти в Турция. Лицето извършва дейността си изцяло в Турция и е без регистрация по ДДС в Турция. По силата на този договор физическото лице - гражданин на Турция, ще получава твърдо възнаграждение за всеки продаден тон стока. В тази връзка бих искал да попитам дали за българското дружество ще възникне ли задължение за регистрация по ЗДДС?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Срок на регистрация на новоучредено дружество
ЗДДС. Въпрос. Новоучредено дружество започва дейност месец януари 2018 г. Във връзка с промените в чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, ако то достигне оборот за задължителна регистрация - 50 000 лв. в месец януари 2018 г. кога е срокът за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС:
  1. в 7 – дневен срок, от датата на която дружеството е направило оборота или
  2. в 7 - дневен срок от изтичане на данъчния период (месец януари 2018 г.), през който е достигнало този оборот.
 
Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт
ЗКПО. Признаване на разход за наем на склад при липса на дейност през годината
ЗКПО. Въпрос. Дружество с основна дейност производство на мебели през 2017 г. започва втора дейност - боуен терапия. Поръчките на мебели доста намаляват и се очаква през 2018 г. дори изобщо да няма, като се набляга повече на боуен терапията. Фирмата ползва помещение под наем, където се държат машини и инструменти за производството на мебелите. Предприятието няма за цел да се откаже от производството на мебели, може просто да няма поръчки, но наемът се плаща.
 
Ще се признае ли за разход през 2018 г. наемът на това помещение, ако през 2018 г. няма нито една поръчка, но например през 2019 г. има поръчки?
 
 
Отговор: Румяна Йорданова, данъчен експерт
ЗКПО. Право на преотстъпване на данък за държавна помощ за регионално развитие при дейност и в община с безработица под 25 на сто
ЗКПО. Въпрос. Фирма „Б“ е кандидатствала за държавна помощ за регионално развитие за 2015 год. , одобрена е от Българската агенция за инвестиции със заповед от 28.03.2016 г.
 
Фирма „Б“ ползва преотстъпване на корпоратевен данък по чл. 189, т. 1, буква „б“ от ЗКПО (държавна помощ за регионално развитие) за периода 2015-2020 год. Преотстъпеният данък е в размер на 160 000 лв. За да получат държавна помощ за регионално развитие, данъчно задължените лица трябва инвестират преотстъпения корпоративен данък в активи, които са част от първоначална инвестиция, която трябва да бъде направена в срок до 4 години от началото на годината, в която данъкът е преотстъпен и да бъде направена в общини от списъка с висока безработица, а дейността обект на инвестицията трябва да се осъществява поне 5 години, след нейното завършване. Поне 25% от финансирането на активите в инвестицията трябва да е от собствени или привлечени средства и стойността на преотстъпения данък не трябва да надвишава 50% от стойността на инвестираните активи. 
 
Чл. 184 от ЗКПО изисква едновременно да са изпълнени условията в т. 1, 2, 3 и 4. Фирмата към момента на подаване и одобряване на документите отговяря на всички изисквания. Осъществява дейност през 2015 г. изцяло в община П., в която безработицата е над 25% по висока от средната за страната за 2014 г .През 2016 г. има проверка от НАП за спазване на условията за 2015 г., при която не са констанирени нарушения на изискванията за преотстъпване.
 
В момента тече проверка за спазване на условията за преотстъпване на данъка за 2016 г . През 2016 г. община П. отпада от списъка за общини, в които безработицата е над 25% по висока от средната за страната.
 
През 2016 г. фирмата започна дейност и на територията на друга община, където безработицата е под 25% от средната за страната (т.е. не отговаря на това изискване).
 
Проверяващите считат, че фирмата не е изпълнила условията на чл. 184 от ЗКПО за едновременно спазване на изискванията , защото осъществява дейност и в друга община , която не отговаря на условието на чл. 184, т. 1, буква „а“.
 
  1. Трябва ли фирма „Б“ да отговаря на условията чл. 184, т. 1, буква „ а“ при условие, че ползва държавна помощ за регионално развитие? Буква „а“ не касае ли преотстъпване на коропоративен данък в случаите на минимална помощ?
  2. Преотстъпването по чл. 189, т. 1 , буква „б“ не кореспондира ли с изскванията на чл. 184, т. 1, буква „б“, т. 2, т. 3 и т . 4, буква „б“?
 
Отговор: Румяна Йорданова, данъчен експерт
ЗДДФЛ. Формиране на доход от наем през гратисен период
ЗДДФЛ. Въпрос. Имаме сключен договор за наем на недвижим имот, собственост на физическо лице. В договора, който прилгаме, е записано, че първият месец се счита за гратисен период, в който наемателят ще извършва ремонтни дейност в обекта. Според нас за този месец е налице бартер по смисъла на чл. 130 от ЗДДС. Ние издадохме фактура за ремонтни работи с данъчна основа месечния размер на наема, а дохода на физическото лице декларирахме с Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за съответното тримесечие и платихме данъка за него. Издадохме служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ на физическото лице, като в сумата на получения доход от наем през годината, включихме и наема през гратисния период. Лицето отказва да приеме тази служебна бележка с довода, че не е получило физически тази сума (за първия месец от договора) и досега през годините никой не е издавал такава служебна бележка.

Декларира ли се в Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ доход от наем на физическото лице за гратисния период, съгласно подписания договор, включва ли се в сумата за общия получен доход от наем в издаваната служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ и включва ли се този доход (през гратисния период) в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
ДОПК. Свързаност между дружества, притежавани поотделно от син и родители
ДОПК. Въпрос. В търговско дружество „А“ ЕООД управител и едноличен собственик на капитала е синът. В търговско дружество „В“ ООД управители и съдружници са майката и бащата. Търговските дружества „А“ ЕООД и „В“ ООД свързани лица ли са по смисъла на § 1, т. 3, б. „а“ от ДР на ДОПК?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
КСО. Годишно изравняване на осигурителния доход
КСО. Въпрос. Самоосигуряващо се лице (собственик на ЕООД) през цялата 2017 г. започва и патентна дейност като козметик, но не е регистрирано като свободна професия или занаятчия, а е само като физическо лице (без никаква регистрация в регистър Булстат). Има подадена патентна декларация през м. 11. 2017 г. Има регистриран и касов апарат, чрез който отчита приходите си.
 
За придобития доход през м. 11 и м. 12. 2017 г. лицето дължи ли уравняване на доходите си в справката за окончателния размер на осигурителния доход и ако е така осигурителният доход се уравнява само за м. 11 и м 12. 2017 г. (в които е положен трудът от патентна дейност) или трябва този доход да се разпредели на всички месеци през годината и по този начин да се уравни?
 

Отговор: Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване
ДОО. Заплащане на осигурителни вноски и здравни осигуровки в България и друга държава членка
ДОО. Въпрос. Мъж и жена са собственици и управители на българско ООД. Жената се мести в Австрия с детето и от 01. 10. 2017, като е на работа на трудов договор, 5 часа месечно. Там и плащат пенсионни осигуровки, но не са длъжни да плащат здравни. Започва сама да си внася здравни в Австрия (законът там го позволява), вади си от тук Е104, че прекъсва здравно осигуряване в България. Осигуряването в България като самоосигуряващо се лице се прекъсва, защото според Регламентите на ЕС не може да се осигурява здравно на две места. Съпругът й продължава да управлява тяхното ООД като самоосигуряващо се лице. От края на ноември 2017 г. и той се мести в Австрия, като и той е "закачен" към нейната здравна вноска и се осигурява в Австрия здравно. 

Също си е извадил Е104 и от 01. 12. 2017 е здравно осигурен в Австрия.

Как да се подаде Декларация образец № 1 на съпруга като самоосигуряващо се лице без здравно осигуряване? И двамата съпрузи не искат да прекъснат осигуряването си като самоосигуряващи се лица в тяхното ООД, защото ще го управляват от там. Нямат наети лица.

Как да се процедира, след като лицата не разбират, че няма как тук да плащат осигуровки за ДОО, а здравни в Австрия?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Годишно изравняване на здравни осигуровки при доходи от наем в България при здравно осигуряване в Германия
ЗЗО. Въпрос. Самоосигуряващо се лице, съдружник в ООД до 30. 09. 2017 г. се премества в Германия. Работи там от 01. 10. 2017 г. по трудов договор и прекъсва осигуряването в България. За 2017 г. има доходи от наем като физическо лице. Какъв документ следва да приложи към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, че се осигурява здравно, за да не изравнява здравни вноски в ГДД за 2017 г.?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
ЗСч. Отписване на надвнесен авансов корпоративен данък от 2013 г.
ЗСч. Въпрос. Имаме вземане за надвнесен авансов корпоративен данък от 2013 г. от консорциум, който няма намерение го да изисква по реда чл. 129 от ДОПК. Консорциумът от 2013 г. е без дейност.
 
Какви са счетоводните записвания при консорциума, ако консорциумът тази година се откаже от вземането си от НАП преди изтичане на давностния срок, който съгласно новото разяснение на НАП № 24-39-53 от 17. 05. 2017 г., цитирано в септемврийския брой от 2017 г. на сп. Данъци ТИТА, е 31.12. 2018 г.,? Може ли да се мине само през сметки за разчети и печалба и загуба или ще има разходи? И още – по-добре ли е да се чака да изтече давността?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
ЗСч. Довършителни работи и разходи за обзавеждане на нова офис сграда, частично финансирани от наемателя

ЗСч. Въпрос. Ние сме наемодател и ще отдаваме под наем нова офис сграда, която все още е в процес на строителство на етап довършителни работи.

Съгласно договора за наем наемателят може сам да избира вида на материалите за довършване на сградата, като ще финансира разликата между цената на избрания от него материал и тази, заложена в бюджета на наемодателя. (Става въпрос за подови настилки, окачени тавани, осветителни тела, оборудване, мебели и др. Една част са трайно прикрепени към сградата, други не.) Тази инвестиция от страна на наемателя не е срещу наем и Наемодателя няма да възстановява тези разходи на Наемателя. На практика всички фактури за материали, оборудване и довършителни работи ще са на името на наемодателя, той ще ги разплаща към доставчиците, а след това ще префактурира част от стойността (или на 100% за някои) към наемателя. В договора е записано, че всичко трайно прикрепено към сградата е собственост на наемодателя, независимо дали наемателят е платил за него.
 
Как следва да се отчитат тези доплащания при наемодателя - като текущи приходи или се признава приход пропорционално за срока на договора?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
ЗСч. Подменени инвертори във фотоволтаична електроцентрала
ЗСч. Въпрос. Дружеството ни притежава фотоволтаична електроцентрала и е производител на електрическа енергия. Централата е изградена през юни 2012 г. и от тогава дружеството ни упражнява посочената дейност. Изградената електроцентрала представлява един общ актив с определен полезен живот - 120 месеца и в неговата стойност са включени по цена на придобиване 60 броя инвертори и всички разходи по строително – монтажната дейност за изграждане на централата, строителен надзор, платени държавни такси, проектна документация и др. През юни 2017 г. са закупени четири броя нови инвертори, които са поставени на мястото на четири стари.
 
Във връзка с тази промяна предприемаме изменение в стойността на актива “фотоволтаична електроцентрала”, като в неговата отчетна стойност е добавена стойността на четирите нови инвертора и е извадена стойността по цена на придобиване на четирите, закупени през 2012 г. инвертори, допълнително е отписана и натрупаната до м. юли 2017 г. амортизация на извадените от употреба инвертори от 2012 г. В резултат на което е формиран нов дълготраен материален актив “фотоволтаична елекртроцентрала” с отчетна стойност равна на така получената балансова стойност на централата към 1 юли след описаните по-горе действия. Балансовата стойност на този нов актив е равна на неговата отчетна, датата на въвеждане е 1 юли 2017 г., а полезният му срок е 59 месеца (оставащите към 1 юли 2017 г. от общо 120 месеца, считано от юни 2012 г.). Активът е заведен с новата балансова стойност в САПл и ДАПл.
 
Правилно ли сме процедирали по отношение на закупените и подменени инвертори, по отношение на определяне на отчетната и балансовата стойността на актива, полезния му живот след промяната и основателно е ли включването на новите закупени инвертори в общата стойност на електроцентралата или би следвало да бъдат отразени като текущ разход или като отделен ДМА?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
ЗСч. Проект, финансиран частично от фонд „Условия на труд“
ЗСч. Въпрос. Предприятието ни изпълнява проект, финансиран частично от фонд „Условия на труд“. Общата стойност на проекта е 101 х. лв., като самоучастието на дружеството е в размер на 85 х. лв., а средствата от фонд „Условия на труд“ са в размер на 16 х. лв.
 
Проектът е със заглавие „Ремонт на производствените помещения, за подобряване на работната среда на работещите във фирма ……“ и включва два вида дейности:
-        топлоизолация на производствена сграда със стенни термопанели и
-        шумоизолация на машини чрез изграждане на преградни стени от Аl-профил и стъклопакети.
 
Според нас, разходите за топлоизолация на производствената сграда с термопанели е вероятно да доведат до икономическа изгода за предприятието над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на сградата, имайки предвид, че топлоизолацията ще доведе до намаляване на разходите за нейното отопление. В такъв случай направените разходи би следвало да се капитализират и с тях да увеличим балансовата стойност на сградата. До края на изтичане на приетия срока на амортизация на сградата (25г.) остават 6 години. Трябва ли в да удължим полезния срок на годност на актива или да запазим съществуващия и да амортизираме разходите за топлоизолация следващите 6 години?
 
В същото време в отговор на НАП на подобен въпрос (изх. № 24-38-25/11.05.2015 г.) се цитира становище на дирекция „Данъчна политика“ - писмо изх. № 24-00-52/19.03.2015 г. (вх. № 96-00-65#7/23.03.2015 г. по описа на ЦУ на НАП), относно счетоводното отчитане на извършени ремонтни дейности, свързани с поставяне на термопанели на съществуваща сграда, частично финансирани от фонд „Условия на труд“. Според това становище сумата на разходите за ремонтните дейности следва да се отчете като разход за периода и с нея не следва да се увеличава балансовата стойност на актива, както и че финансирането от фонд „Условия на труд“ е определено като правителствено дарение, получено като компенсация за минали разходи и загуби, а не като дарение, свързано с амортизируеми активи. Тъй като не можем да открием пълния текст на това становище, на какво можем да се позовем в подкрепа на тезата, че финансирането от фонд „Условия на труд“ е определено като правителствено дарение, получено като компенсация за минали разходи и загуби?
 
В чл. 2, т, 2а на Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" се регламентира, че средствата от фонда се предоставят безвъзмездно за финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд, свързани с реконструкция и модернизация на съществуващи обекти, какъвто е нашият случай с топлоизолацията на сградата. Модернизацията не е текущ разход, а води до увеличаване на стойността на актива.
 
Кой, според Вас, е правилния подход на счетоводно отчитане на направените разходи за топлоизолация на производствена сграда със стенни термопанели, частично финансирани от фонд „Условия на труд“?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 
КТ. Командироване на турски граждани в Холандия от българско дружество
КТ. Въпрос. Предстои назначаване на турски граждани от българско дружество, като трудът ще се полага на територията на Холандия. Назначаването е с цел командироване.
 
Какъв е редът на назначаване и командироване, необходими документи и приложимо законодателство?
 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
ТЗ. Регистриране на ново ЕООД при наличие на публични задължения
ТЗ. Въпрос. Ако физическо лице има регистрирано ЕООД, което има задължения за данъци и осигуровки, и самото физическо лице също има задължения за осигуровки като самоосигуряващо се лице, ще му бъде ли разрешено да регистрира ново дружество с различна дейност?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат
ТЗ. Намаляване на капитала на ООД
ТЗ. Въпрос.  ООД към момента има капитал в размер на 75 000 лв., разпределен на 7 500 дяла по 10 лв. всеки дял. Дяловете са притежание на двама съдружници в съотношение 50/50. Общото събрание на съдружниците взима решение да намали капитала на дружеството с цел намаляване на чистото имущество на дружеството чрез изплащане на част от стойността на дружествените дялове на всеки съдружник при запазване на съотношението 50/50. Желанието на дружеството е да намали капитала на 5 000 лв.
 
Дали прилагайки чл. 149, ал. 3, т. 1 от ТЗ и чл. 117 от ТЗ от същия закон капиталът може да са намали само до размер 7 500 лв., изхождайки от това, че стойностите на дела 10 лв. ще се намали на 1 лв., а бройката на дяловете трябва да се запази?
 
Или в чл. 149, ал. 3, т. 1 от ТЗ е визирана стойността на дружествения дял на всеки съдружник, която е произведение от брой дялове, притежавани от всеки едни съдружник, умножен по стойността на едни дял формиращ капитала и съответно може да бъде направено намаление от 7 500 броя дялове по 10 лв. на 500 дяла по 10 лв.?
 
 
Отговор: Александра Атанасова, адвокат