Касови апарати и ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

ЗДДС. Електронна търговия със стоки, които дружеството не притежава
ЗДДС. Въпрос. Новорегистрирано българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, планира да извършва електронна търговия със стоки, като на притежавания от същото дружество интернет сайт ще обявява стоки, които все още не притежава, но има информация как да ги доставя в кратък срок. Клиентите ще са основно физически лица, както и юридически (регистрирани и нерегистрирани по ЗДДС), може и в страни извън ЕС. Същите ще се закупуват от ЕС и извън ЕС. Доставчиците ще фактурират стоките на нашата фирма, но вместо да ги доставят в България, те ще ги изпраща директно на клиентите ни (физически и юридически лица). Сайтът ще го обслужва българско физическо лице, установено в Германия и домейнът е немски.
 
Въпросите ми са:
 1. В случай, че се регистрираме по ЗДДС по чл. 110, ал.1 и:
a) закупуваме стоки от регистрирано лице в държава членка и продаваме на регистрирано лице в друга държава членка, като стоките не минават през България. Същите попадат ли в тристранните операции, където ние сме посредник в тристранна операция?
b) ако купуваме стока от регистрирано лице в държава членка и го изпращаме на физическо лице в друга държава членка (например купуваме от Гърция и продаваме в Полша) налице ли е ВОП за Българското дружество и имаме ли право на данъчен кредит в случай, че е налице ВОП? За продажбата към физическото лице каква фактура издаваме по отношение на ЗДДС (с или без ДДС и на какво основание)?
 1. В случай, че не сме регистрирани по ЗДДС, кои от гореописаните сделки ще формират оборот за регистрация по ЗДДС?
 2. В кои държави ще следим оборота за регистрация по ДДС за дистанционни продажби? (по въпрос 1b.)
 3. Ще имаме ли проблеми, ако българската фирма работи с Германски домейн?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране и документиране на свързани с внос разходи
ЗДДС. Въпрос. Ние сме ЕООД, регистрирано по ЗДДС, и извършваме сделки по търговия със стъкло и изделия от стъкло. Относно дейността си извършихме и внос на стъкло от Китай и други трети страни. За освобождаване на стоките от митниците наехме фирми лицензирани за такава дейност. След доставката при нас те ни издадоха съответните документи за митнически и терминални такси, както и за транспорт от пристанищата в България до нашите складове в страната. Документите за митническо представителство и оформяне на контейнерите са включени в данъчната основа на митническата декларация и са с основание за нулева ставка на ДДС съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС, както и документите за терминални разходи и транспорт от пристанището до нашия склад също са включени в данъчната основа на митническата декларация и са издадени с основание чл. 30 от ЗДДС, откъдето възникнаха нашите притеснения.
 
Въпросите ни са следните:
 1. Получените документи от освобождаващите фирми как трябва да ги осчетоводим, като сделки без право на данъчен кредит, или като облагаеми на основание чл. 30 и чл. 36а от ЗДДС? Попадат ли регламентацията на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС? В коя клетка в Справката - декларация по ЗДДС и в коя колона в дневника за покупки да намерят отражение?
 2. Към фактурите за митническо представителство по чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС и фактурите за транспорт по чл. 30 от ЗДДС трябва ли да издаваме протоколи по чл.117 от закона с нулева ставка, кой член да впишем като основание в протокола и в коя колона в дневника за покупки и продажби да намерят отражение?
 3. При неизпълнение на възникнало задължение за издаване на протоколи по чл. 117 от ЗДДС с нулева ставка има ли някаква регламентирана административна санкция?
 4. Има ли някакви други специфични законови задължения, свързани с ЕООД и описания казус?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Облагане на налични активи при дерегистрация по ЗДДС
ЗДДС. Въпрос. Какво е третирането съгласно действащите разпоредби на ЗДДС на налични активи при дерегистрация по ЗДДС и как се определя основата за начисляване на данъка?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Право на ДК при командироване
ЗДДС. Въпрос. Имам ли право на данъчен кредит за гориво по фактура на името на дружество при командировка на служител за използваното гориво, ако е пътуването е осъществено с личен автомобил на служителя?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Отчитане на получени стоки от ЕС с доставчик Китай
ЗДДС. Въпрос. Имаме аналогичен случайна посочения в бр. 101 на Е-списанието "ЗДДС. Дефиниране на покупка на стоки като ВОП и грешно документиране“ - отговор на Даниела Даракчиева. Доставчикът е от Китай, а стоката е получена от Франция. След като не е ВОП, не е и внос, правилно ли е само да завеждаме стоката в склад?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Право на данъчен кредит според чл. 74, ал. 3, т. 1 от закона за услуги преди регистрация по ЗДДС
ЗДДС. Въпрос. На 02. 02. 2018 г. е регистрирано ООД с предмет на дейност-услуги. На 14. 02. 2018 г. е подадено заявление за регистрация по ЗДДС. ООД е регистрирано по ЗДДС на 01. 03. 2018 г. Направени са разходи за активи и услуги в периода 02. 02. - 28. 02. 2018 г., за които са налице данъчни фактури от регистрирани по ЗДДС лица в България. Разходите за услуги са присъщи на дейността, доставчиците са регистрирани по ЗДДС и включват: издаване на КЕП, интернет, нотариална такса по регистрацията в Агенцията по вписванията, мобилни услуги.
 
Въпроси:
 1. В предвид текста на чл. 74, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, за кои услуги възниква правото за възстановяване на данъчен кредит?
 2. Кои са услугите, пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон?
 
Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт
ЗКПО. Обхват на понятието „земеделска техника“ за целите на чл. 189б
ЗКПО. Въпрос. Може ли за целите на изпълнение на условията по ползване на преотстъпен корпоративен данък да закупим като дълготрайни активи специализирани лекотоварни или товарни автомобили (тип пикапи), които ще се ползват от агрономите на дружеството за обход на земеделските обработваеми площи, за превоз на малогабаритни товари (до 1,5 т.) като торове, препарати и семена, а при кампании – за извозване на малки количества зърнена продукция с цел анализ на качествата й при предложение за търгуване. Въпросните автомобили ще се използват само за тези цели. Същите ще бъдат новозакупени.
 
 
Отговор: Румяна Йорданова, данъчен експерт
ЗКПО. Право на данъчен кредит за платен данък в чужбина при облагане с корпоративен данък
ЗКПО. Въпрос. В края на 2017 г. издадох фактура на дружество от Сърбия за лицензи, притежавани от нашето дружество, които подлежат на облагане с данък при източника 10%. Плащането по фактурата бе направено през февруари 2018 г.
 
Не съм наясно кога се счита, че е удържан данъка в този случай – при издаване на фактурата или при плащането. Ако удържането е в 2017г., ще трябва да попълня съответното приложение в ГДД за 2017 г. сега.
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Облагане на доходи на чуждестранен управител
ЗДДФЛ. Въпрос. Гражданин на Сърбия притежава 100% от дяловете на българско ЕООД и има сключен договор за управление (ДУК). В СИДДО с Югославия не можахме да позиционираме дохода – чл. 15 „Трудови възнаграждения“ или чл. 16 „Директорски възнаграждения“. Освен това, лицето не пребивава в България като идва 3 пъти годишно за 2-3 дни престой.
 
В тази СИДДО дефинират директорските възнаграждения като плащания, получени в качеството на член на управителния съвет или на друг подобен орган на дружеството. Органите на управление на ООД са управителят и общото събрание. Въпросите са:
 1. Формира ли лицето определена база?
 2. Включват ли се ДУК по принцип в директорските възнаграждения или там влизат само възнаграждения на контролни и надзорни съвети?
 3. По смисъла на тази СИДДО, къде се облага доходът?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Деклариране на доход от студентска на бригада в САЩ
ЗДДФЛ. Въпрос. Студент, обучаващ се в български университет е на студентска на бригада в САЩ за периода юни - септември. Договорът, с който е нает студента е за продажба на учебна литература от врата на врата (не е трудов договор) и е сключен с фирма, регистрирана в САЩ. Възнаграждението е процент от реализираните продажби и е в размер на около 6 000 долара. От получения доход не са удържани осигуровки и данък. Тъй като студентът е местно лице за България, трябва да си декларира дохода от САЩ.
 1. Кое от приложенията на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ трябва да попълни?
 2. Ще се прилага ли СИДДО със САЩ и как?

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Деклариране на дарение в ГДД по чл. 50
ЗДДФЛ. Въпрос. Искам да попитам дали дарение от физическо лице на друго физическо лице се описва в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ? Надареният е декларирал сумата в общината и си е платил данъка по реда на ЗМДТ.
 
 1. Дарителят декларира ли в ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ, че е направил дарение?
 2. Надареният декларира ли доход от дарението в ГДД по чл.50 ЗДДФЛ?
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Ползване на личен автомобил на собственика на ЕТ във връзка с дейността
ЗДДФЛ. Въпрос. ЕТ - общопрактикуващ лекар, нерегистриран по ДДС, ползва личния си автомобил за домашни посещения на пациенти.
 1. Има ли право да ползва горивото и консумативи на колата като разход свързан с дейността на фирмата?
 2. Ако има такова право и ползва 50 % от тях за фирмен разход освобождава ли се собственика от попълване на пътни листа?

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
КСО. Годишен осигурителен доход при авансово осигуряване върху по–висок доход
КСО. Въпрос. КСО. ЕТ, който през годината се е осигурявал авансово на по-висок осигурителен доход и след приключване на финансовата година се установява че дохода е по-нисък и има надплатени осигуровки. В тази връзка могат ли осигуровките да бъдат прихванати и каква сума следва да посочим на част IV, ред 1 от Приложение № 2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ като внесени авансово и ако средният доход е по-нисък от минималния осигурителен доход. Трябва ли да се подават корекции на декларации образец № 1?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
КСО. Осигуряване при ДУК в АД без договорено възнаграждение
КСО. Въпрос. На един от акционерите в АД с повече от 5% участе в капитала е възложено да управлява по договор за управление и контрол (ДУК) , но без възнаграждение (безвъзмездно). Същият е пенсионер, като е бил самосигуряващо се лице в друго дружество, от което в момента внася само здравни осигуровки.
 
Дължи ли АД осигуровки за този акционер, при положение, че той не получава възнаграждение по ДУК?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
ЗСч. Промяна в счетоводната политика
ЗСч. Въпрос. През м. декември 2015 г. имаме закупени крави от рядка порода не много известна в България. За 2016 г. не съм ги амортизирала, като си мислех да ползвам справедлива стойност, но сега си мисля, че е по-добре да ги амортизирам.
 
Мога ли да сменя счетоводната политика за 2017 г. и ще доведе ли това до данъчни разлики?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
ЗСч. Дата на осчетоводяване на парите, получени при операции с ПОС терминал
ЗСч. Въпрос. С каква дата трябва да се осчетоводяват парите, получени в счетоводството на доставчик на платежни услуги при операции с ПОС терминал, т.е. има изменение относно дата на превода и датата на вальора при плащане с дебитни и кредитни карти?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор