МСФО 9 и ППЗТМТМ

Последните промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ, бр. 24 от 2018 г.) и правилника за неговото прилагане (обн. ДВ, бр. 43 от 2018 г.)
 
 
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
 
Целта на материала е да се разгледат последните промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ, бр. 24 от 2018 г.) и правилника за неговото прилагане (обн. ДВ, бр. 43 от 2018 г.), обобщени в следните групи:
 
-   промени, свързани с облекчаване на някои от изискванията за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави и граждани на трети държави от български произход;
-   промени, свързани с документите и условията за издаване и продължаване на разрешението за достъп до пазара на труда;
-   промени, свързани с основанията за отказ за издаване на разрешение и регистрация;
-   промени, свързани със случаите, при които граждани на трети държави могат да работят без разрешение за достъп до пазара на труда;
-   промени, свързани с процедурите за издаване на някои от отделните видове разрешения;
-   други промени.
Новият стандарт МСФО 9 Финансови инструменти
 
 
Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор
 

От 01.01.2018 г. е в сила новият международен стандарт за финансовите инструменти – МСФО 9 Финансови инструменти.
 
МСФО 9 отменя МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, както и разяснение на КРМСФО 8 Преоценка на внедрени деривативи.
 
Целта на материала е да се разгледа новият стандарт, като се направят и съпоставки  с отменения стандарт МСС 39.