Съдържание (брой 109/2018)

 
Четете в броя
 
Съдържание (брой 109/2018)
 
Броят в 5 минути
 
Коментари – нормативни промени

Последните промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти

Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Последните промени в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.
Александра Атанасова, адвокат
 
Александра Атанасова, адвокат
 
Коментари – осигурително и трудово законодателство

Приложимо осигурително законодателство в трансгранични ситуации, които не попадат в приложното поле на наднационален координационен инструмент в сферата на социалната сигурност
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя
(II част)

Михаил Илиев, доктор по право, експерт в МТСП


Полезна информация

Документиране на доходите на физическите лица, изплатени през 2018 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

Актуално – ATAD

Какво трябва да знаете за изменената Директива срещу практиките за избягване на данъци

Марин Мермерски, CFA, FRM, LL.M.
 
Кратък преглед на новите правила за контролирани чуждестранни дружества и защо те няма да проработят в България
Иван Антонов,
данъчен есперт
 
Дискусионно – извънредно работно време при обучение

КТ. Относно третиране на участие в обучение през почивните дни като извънреден труд

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
Данъчна практика по ЗДДС

Актуална данъчна практика по прилагането на ЗДДС
Моника Петрова, данъчен експерт
 
Казуси

ЗСч. ЗКПО. Прилагане на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч и чл. 92, ал. 4 от ЗКПО
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

КСО. ЗКПО. Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития
Димитър Бойчев, Румяна Йорданова

ЗДДС. ЗДДФЛ. Продажба на УПИ от физически лица при извършени СМР в него
Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска, Александра Атанасова

КСО. ЗДДФЛ. Безвъзмезден договор за възлагане на управление на търговско дружество
Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

ЗДДС. ТЗ. ЗМДТ. Поемане по наследство на починал ЕТ
Даниела Даракчиева, Александра Атанасова, Златка Мицова

ЗДДС. ЗКПО. Продажба на стока под доставната стойност
Ганка Петрова, Людмила Мермерска

ЗЮЛНЦ. ЗКПО. Наредба № Н-18. Документиране на членски внос на сдружение
Александра Атанасова, Людмила Мермерска

КТ. ЗДДФЛ. Командироване на български местни лица по договор с английски възложител
Михаил Илиев, Людмила Мермерска
 
Въпроси – отговори

ЗДДС. Префактуриране на разходи
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Доставка на стока с монтаж и инсталиране
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Документиране на посредническа услуга от САЩ при регистрация по чл. 97а
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Регистрация в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Доставка на стока на турска фирма, транспортирана директно в Гърция
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Предлаган пакет за екскурзии в страната с опция за музейни такси и атракции, при липса на предварителни фактури

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Комисионна от Букинг за българска фирма
Моника Петрова, данъчен експерт

Наредба № Н-18. Третиране на онлайн продажба на абонамент за достъп до информация или софтуер
Юлия Калчева, данъчен консултант

ЗКПО. Документално доказаната цена на придобиване на акции
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ЗДДФЛ. Облагане на доходи от настаняване през booking и airbnb, при регистрация по ЗДДС по чл. 97а
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ДОПК. Задължителност на документацията за трансферно ценообразуване
Иван Антонов,
данъчен есперт

ДОПК. Необходимост от подаване искане по чл. 137 от ДОПК при нов договор идентичен на стария

Иван Антонов,
данъчен есперт

ДОПК. Запор върху обезщетение по чл. 222 от КТ по реда на ДОПК
Александра Атанасова, Михаил Илиев

КСО. Осигуряване на председател на сдружение за дейност без възнаграждение

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Здравноосигурителни вноски при бременност и раждане
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КТ. Освобождаване при трудов договор със срок на изпитание при болничен лист от същата дата
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗСч. Отчитане на валутни преводи чрез Western union

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

Следващ брой

Следващ брой

Назад към рубриката