Наредба № Н-18. Вписване в ТР.

ЗСч. ЗКПО. Прилагане на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч и чл. 92, ал. 4 от ЗКПО
Казус. Фирма, с която имаме сключен договор за счетоводно обслужване, през текущата 2018 г. реализира единствено разходи във връзка с осъществяването на бъдеща търговска дейност, която ще започне след 01. 01. 2019 г. Има наето помещение за офис и получени фактури за наем, фактури за счетоводно обслужване, съгласно сключен договор между счетоводното предприятие и търговското дружество предмет на запитването, фактури за ел. енергия, ВИК, рекламни материали, открити банкови сметки с наличен авоар от парични средства. Дружеството разполага и с недвижим имот и заплаща местни данъци и такси. Сключен е и граждански договор с жена, почистваща помещенията под наем. Фирмата, която не е отчела все още приходи, има банков кредит и заплаща лихви по кредита. Дружеството е регистрирано по ЗДДС и изготвя всеки месец дневници за покупки и нулеви дневници за продажби. Всички разходи споменати по-горе надхвърлят 500 лв.
 
Длъжни ли сме след изтичането на 2018 г., съгласно чл. 92, ал.4 от ЗКПО и § 1, т. 30, б. „г“ от ДР на Закона за счетоводството (не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби) да подадем годишна декларация?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
КСО. ЗКПО. Групова рискова застраховка „Живот“ с допълнителни покрития
Казус. Фирма „А“ възнамерява да сключи договор за групова рискова застраховка „Живот“ за всички работници и служители. Застраховката покрива рисковете: смърт, смърт от злополука, временна загуба на трудоспособност от заболяване, временна загуба на трудоспособност от злополука, дневни пари за болничен престой в резултат на заболяване/злополука, трайна загуба на трудоспособност от злополука, хирургическо лечение в резултат на заболяване/злополука. Застраховката се сключва по приложен поименен списък на служителите по професии. Застрахователната премия е разсрочена на четири вноски. Преди плащането на всяка вноска се актуализира списъка. Застрахователят не изчислява размер на премия за всяко застраховано лице, т.е. не е възможно да се определи стойност, която се начислява периодично на всяко лице. (Застрахователят обяснява, че работи със софтуер, които при въвеждане на определени показатели, икономически сектор, професия, брой служители и т.н., определя размера на премията).
 
 1. Възможно ли е изброените застрахователни рискове, без застраховка Живот, да бъдат включени в определението за „доброволно здравно осигуряване“?
 2. Дължат ли се осигуровки върху размера на „Групова рискова застраховка Живот“? Кога трябва да се начисляват и плащат осигуровките – всеки месец или на тримесечие, когато се плаща съответната вноска по полицата?
 3. При условие, че не можем да разграничим застраховка Живот от другите застраховани рискове по полицата, възможно ли е прилагането на чл. 208 от ЗКПО при условие, че годишната премия по застраховката е по-малка от произведението на броя работещи във фирмата и 60 лв. за 12 месеца.
 
Отговор: Димитър Бойчев, Румяна Йорданова
ЗДДС. ЗДДФЛ. Продажба на УПИ от физически лица при извършени СМР в него
Казус. Физическо лице, регистрирано по ЗДДС във връзка с дейност в минали години като ЕТ, както и след спиране на дейността на ЕТ, извършва независима икономическа дейност като физическо лице, което отдава имоти под наем. Към настоящия момент физическото лице е с редовна регистрация по ЗДДС. Съпругата на физическото лице не е регистрирана по ЗДДС.

През 2003 г. физическото лице (след брака), заедно със съпругата си придобиват УПИ, като през 2004 г. получават разрешение за строеж. През 2006 г. се сдобиват с Акт 14 за извършените СМР до този момент. От тогава не са извършвали СМР. През 2018 г. вече преговарят за продажба на недвижимия имот заедно с построеното до момента, което не е окончателно приет строеж на къща за жилищни нужди - има само Акт 14 от 2006 г.

Физическите лица - собственици на имота и построеното до момента не извършват други сделки по покупко-продажба на имоти и това по скоро би било инцидентна сделка.
 
 1. Какво ще е данъчното третиране на една такава продажба по смисъла на ЗДДФЛ за двамата собственици, както и по ЗДДС за регистрирания съпруг?
 2. Какво ще е данъчното третиране на една такава продажба по реда на ЗДДС за регистрирания съпруг, както и по реда на ЗДДФЛ за двамата собственици, ако след Акт 14 собствениците продължат строителните работи и прехвърлят имота заедно с построеното в него вече с издаден протокол по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ за приемане на груб строеж?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, Людмила Мермерска, Александра Атанасова
КСО. ЗДДФЛ. Безвъзмезден договор за възлагане на управление на търговско дружество
Казус. При сключване на договор за възлагане на управление между търговско дружество и управител възможно ли е да не се определи възнаграждение, т.е. той да е безвъзмезден? И има ли опасност това да се приеме от НАП като отклонение от данъчно облагане?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, Людмила Мермерска
ЗДДС. ТЗ. ЗМДТ. Поемане по наследство на починал ЕТ
Казус. Починал ЕТ, е регистриран по ЗДДС, като притежаваните активи са стоки за 1 000 лв. и магазин с балансова стойност 30 000 лв., вписан в службата по МДТ по БУЛСТАТ на ЕТ.
 
 1. Какви са общите правила относно правата и задълженията по ЗДДС, които трябва да се спазят?
 2. Възможно ли е фирмата и предприятието на починал ЕТ, регистрирано по ЗДДС да се поеме по наследство от фирмата на неговия син, която фирма е ЕООД, също регистрирана по ЗДДС?
 3. Счита ли се по ЗМДТ за стандартна прехвърлителна сделка и дължи ли се общински данък? 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, Александра Атанасова, Златка Мицова
ЗДДС. ЗКПО. Продажба на стока под доставната стойност
Казус. ЕООД, с дейност търговия със селскостопанска техника, през 2015 г. закупува от Италия машина – прикачен инвентар за 22 000 евро. През м. 10. 2018 г. продава тази машина на цена почти наполовина на доставната стойност – 9000 евро, тъй като много време не може да я продаде поради липса на търсене. При доставката е издаден протокол за ВОП и е ползван данъчен кредит. При продажбата е начислен ДДС върху 9000 евро.
 
Какво ще е третирането по ЗДДС и ЗКПО?
 
 
Отговор: Ганка Петрова, Людмила Мермерска
ЗЮЛНЦ. ЗКПО. Наредба № Н-18. Документиране на членски внос на сдружение
Казус. Регистрирали сме сдружение с нестопанска цел в частна полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което се занимава със спорт и танци. Целта на сдружението е популяризиране на различни видове танцови изкуства и близки до тях спортове.
 
Членовете се приемат в сдружението на основание на попълнена молба до управителя и автобиография. След приемането в сдружението същите дължат членски внос, който се събира ежемесечно. При получаване на членския внос на лицето се издава Приходен касов ордер (от прошнурован и подписан от управителя кочан) и полученият членски внос се записва в Книгата за членски внос. Събраният членски внос периодично се отчита на управителя и се внася в Касата на сдружението.
 
Членовете на сдружението често са канени за изнасяне на шоу програми. Това е отделено счетоводно в аналитична сметка - Приходи от стопанска дейност. За изнесените програми се издават фактури, които се плащат на сдружението по банков път. Често има и изяви, които са с чисто рекламна или благотворителна цел, за които сдружението не получава плащане.
 
В сдружението са назначени няколко инструктора основно на втори трудов договор, на непълно работно време. Някой са членове на сдружението и внасят членски внос, други не са членове. Гласуваните заплати се изплащат от членския внос и от приходите от стопанска дейност. Управителят на сдружението работи на трудов договор като такъв на 2 часов работен ден.
 
Разходите, които има сдружението за наем, консумативи, костюми и т.н. се осчетоводяват пропорционално на приходите от членски внос и стопанска дейност. Много често самите членове на сдружението сами финансират изработката на костюмите си, за което Сдружението не получава фактура, нито извършва плащане.
 
Въпроси:
 
 1. Може ли членския внос да е различен за отделните членове на сдружението?
 2. Може ли членския внос да се внася на части, в рамките на месеца, за който се отнася при положение, че в Устава на сдружението е фиксирано 10-то число на месеца?
 3. Правилно ли е организирано събирането и отчитането на членския внос. Необходимо ли е да се издават членски карти на членовете на сдружението?
 4. При така описаната дейност има ли сдружението нужда от касов апарат?
 5. При проверка от страна на НАП за наличните в залата парични средства достатъчно доказателство ли са издадените приходни касови ордери за събрания членски внос?
 6. Правилно ли се отнасят разходите на сдружението към стопанската и нестопанската дейност?
 
Отговор: Александра Атанасова, Людмила Мермерска
КТ. ЗДДФЛ. Командироване на български местни лица с поемане на разходи за квартирни и дневни по договор с английски възложител

Казус. Чуждестранно юридическо лице, учредено съгласно английското законодателство и ситуирано в Англия, извършва командироване на:

 

-    директора на английската фирма (местно физическо лице от България) и

-    местни физически лица (от България), които имат сключени договори за консултантски услуги с английската фирма със задание да участват в събития, които се провеждат на територията на страна – член на ЕС (включително Англия), а също и другия случай - да участват в събития, които се провеждат на територията на страна, която не е член на ЕС.

 

Какви са нормативно признатите размери на дневните и квартирни командировъчни пари, съгласно английското законодателство?

 

Как ще се разглеждат сумите, надвишаващи нормативно признатите размери на командировъчните, получени от местните физическите лица?

 

 

Отговор: Михаил Илиев, Людмила Мермерска