Наредба № Н-18. Наредба № Н-8.

Полезна информация - ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ


Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Нови моменти и особености при нейното попълване.

 
 
Евгения Попова, данъчен експерт
 
 
Промените в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. са утвърдени със Заповед № 1180 от 12.12.2018 г. на министъра на финансите и са обнародвани в ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г.
 
Целта на материала е да се разгледат промените данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г., наложени основно от измененията в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2019 г.

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2018 г. на самоосигуряващите се лица

 
 
Самоосигуряващите се лица извършват годишно изравняване на осигурителния доход въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (основание чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване).
 
Целта на материала е да припомни основните моменти при годишно изравняване на осигурителния доход за 2018 г. на самоосигуряващите се лица, като се илюстрират с практически примери.