Съдържание (брой 113/2019)

Четете в броя
 
Съдържание (брой 113/2019)
 
Актуално – ГФО
 
Кой е задължен да публикува годишните си финансови отчети, кога и в какъв обем?
Наталия Чернева, експерт от Министерство на финансите
 
Кои предприятия обявяват ГФО в икономическо издание или интернет и други актуални въпроси
Александра Атанасова, адвокат
 
ЗСч. Задължения към НСИ и за одит на дружество майка без дейност
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
ЗСч. Изискване за публикуване на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч от ЕТ без дейност
Александра Атанасова, адвокат
 
Актуално – Лизинг
 
Промените в СС 17 – „Лизинг"
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
ЗСч. Мобилно устройство на финансов лизинг при прилагане на МСФО 16
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
Актуално – Награди от игри
 
Третирането на парични и предметни награди/печалби от игри, състезания и конкурси, в сила от 2019 г.
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Актуално – Наредба № Н-18
 
Наредба № Н-18. Относно електронен магазин и ползване на PayPal
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Наредба № Н-18. Относно регистриране на касов апарат и свързването му със СУПТО при разносна търговия
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Наредба № Н-18. Относно електронен магазин, СУПТО и плащане чрез виртуален ПОС терминал
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Наредба № Н-18. Относно СУПТО при паркинг услуги и отдаване под наем на помещения
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Наредба № Н-18. Съдържание на касови бележки, издавани от туроператор без СУПТО
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Наредба № Н-18. Относно ФУ при автоматични продажби в чужбина 
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Казуси – Доходи с източник в чужбина
 
ЗДДС. ЗДДФЛ. СИДДО. Командироване на работници в Австрия и Германия по чл. 121а от КТ
Ганка Петрова, Людмила Мермерска
 
ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Третиране на доходи на английски пенсионер, постоянно живущ в България
Людмила Мермерска, Димитър Бойчев
 
ЗКПО. ЗДДФЛ. СИДДО. Третиране на доходи на френски гражданин по ТД и ДУК
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. СИДДО. Деклариране на доходи на моряк от ТД с компания от Кипър
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. СИДДО. Възнаграждение на чуждестранно лице за консултация и стайлинг
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. Доходи от участие в борд на директорите в чуждестранни дружества, учредени в трета страна
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. Възнаграждение на чуждестранно лице за предоставен видео материал
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
Въпроси – отговори
 
ЗДДС. Анулиране на фактура и документиране на анулирането
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Условия за тристранна операция и нейното отразяване в ДДС дневниците
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Приложимост на чл. 143 или чл. 151 от ЗДДС при доставка от ЕС на автомобил до дилър на автомобили втора употреба
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране на строителна дейност в Италия на българско ЕООД
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране на префактурирано гориво от юридическо лице от ЕС, собственик на българско дружество
Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране на услуги по предоставяне на персонал в трети страни
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Приспадане на данъчен кредит за бус без сертификат N1, но използван само за превоз на служители на фирмата
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Tретиране на посредническа услуга по намиране на клиенти за закупуване на автомобили на финансов лизинг
Даниела Даракчиева, данъчен експерт
 
ЗДДС. Tретиране на авансово заплатен наем срещу прихващане на заем от дружество с последваща регистрация по ДДС
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране на услуги за Хонг Конг
Моника Петрова, данъчен експерт
 
ЗКПО. Изплащане на ликвидационен дял чрез недвижим имот
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗКПО. Посочване на вноска по чл. 134 от ТЗ в част VI на ГДД по чл. 92
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. Oтносно подаване на справката по чл. 73а, ал. 5
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
ЗДДФЛ. Tретиране и документиране на предметни награди, раздавани на случаен принцип
Евгения Попова, данъчен експерт
 
ЗДДФЛ. Tретиране на държавна помощ за земеделски производители под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола
Евгения Попова, данъчен експерт
 
ЗДДФЛ. Право на ползване на данъчни преференции за доходи, придобити от наследник на ЕТ
Евгения Попова, данъчен експерт
 
ЗДДФЛ. Възстановена сума по помощ от Европейски фондове за селскостопански производители
Евгения Попова, данъчен експерт
 
ЗДДФЛ. Третиране на помощи по програмата за развитие на селските райони към лице, нерегистрирано като земеделски стопанин
Евгения Попова, данъчен експерт
 
ДОПК. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК
Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
КСО. Деклариране на дължими осигуровки по граждански договори от самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КСО. Относно осигуряване на собственик и управител на повече от едно ЕООД
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
ЗЗО. Годишно изравняване на доход от наем
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 
КТ. Разминаване на клауза в индивидуалния ТД и Правилника за вътрешния трудов ред
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
KT. Валидност на трудови договори при нормативни изисквания за квалификация
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
ЗСч. Корекции в приходи от разпределен дивидент в ДЗЗД
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
ЗСч. Отчитане на текущ ремонт на нает недвижим имот
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 
 
Съдебна практика – чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК
 
Решение на ВАС относно чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК
 
Следващ брой
 
Следващ брой 

Назад към рубриката