CC - 17. ГФО.

Актуално - лизинг


Промените в СС 17 – „Лизинг"

 
 
Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
 
 
С Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. на Министерски съвет, обнародвано в ДВ, брой 15 от 19.02.2019 г. за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с ПМС № 46от 2005 г. се правят промени в СС 17 – „Лизинг”.

Целта на материала е да се изяснят направените промени.
 

ЗСч. Мобилно устройство на финансов лизинг при прилагане на МСФО 16

ЗСч. Въпрос. Предприятие, прилагащо МСС, купува мобилно устройство на лизинг, в. Срокът на договора е 2 години. Според договора месечната лизингова вноска е 68,90 лв. Дължимата месечна лизингова вноска с 20% ДДС е 82,68 лв. Устройствата са 5 броя.
 
За всяко от тях разполагаме със следната информация:
-   фактура за мобилното устройство: 1 527,72 лв. , начислено ДДС и сума по фактура – 1833,26 лв.
-   форма на плащане: на лизинг 1833,26.
-   месечна фактура за мобилни услуги и вноските за лизинг.
 
По отношение на мобилните услуги – тук нещата са стандартни (с ДДС ставка).
За устройството на лизинг е налице лихва 59 лв. - освободена доставка (чл. 86, ал. 3 във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС). За устройството на лизинг - месечните вноски без лихви са 354,40 лв.
 
Какви следва да бъдат счетоводните записвания?
 
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор