CC - 17. ГФО.

ЗДДС. Анулиране на фактура и документиране на анулирането
ЗДДС. Въпрос. При годишната инвентаризация на вземания от клиенти на дружество, регистрирано по ДДС, се установява, че софтуерът е издал фактура на един клиент, след което тази фактура поради неизвестна причина не е отразена в базата данни, а на нейно място има фактура със същия номер и дата, но на друг клиент. В резултат на това двама клиенти са получили фактури с един и същи номер и дата примерно 20.04.2018 г. Първата издадена фактура не се е отразила в дневника на продажбите по ДДС на издателя, но и двете издадени фактури с дублиран номер са отразени в дневниците на клиентите. Дружеството-издател има кочан, в който са писани фактури до края на м. март 2018г.
 
Въпрос:
 
Може ли да се издаде протокол за анулиране на една от фактурите от 20.04.2018 г. и от кочана да се издаде фактура с дата 20.04.2018 г., или новата издадена фактура на мястото на анулираната фактура, трябва да е с датата на откриване на грешката, т.е. с датата на протокола за анулиране, например 22.02.2019 г.?
 
За целите на примера може да се приеме, че фактурите с дублиран номер от 20.04.2018 г. са платени по банков път в периода 20-25.04.2018 г. 
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Условия за тристранна операция и нейното отразяване в ДДС дневниците
ЗДДС. Въпрос. Италианска фирма регистрирана по ДДС прави превод по проформа фактура на българска фирма за бъдеща доставка на части за машина. Българската фирма (регистрирана по ДДС) прави превод по проформа фактура към немска фирма за частите, които трябва да достави на италианската фирма. Немската фирма издава фактура към българската фирма за направения превод, като немската фирма директно доставя частите на италианската фирма (транспортния документ е от немската към италианската фирма). Българската фирма е издала фактура към италианската фирма със стойността на закупените части, като я отразява като сделка – ВОД.
 
Въпроси:
 
 1. Правилно ли българската фирма е издала фактура със стойността на частите за машини към италианската фирма и правилно ли не е начислила ДДС - т.е. като сделка ВОД?
 2. Как трябва да бъде отразена сделката с немската фирма в ДДС дневниците?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Приложимост на чл. 143 или чл. 151 от ЗДДС при доставка от ЕС на автомобил до дилър на автомобили втора употреба
ЗДДС. Въпрос. Дилър на стоки втора употреба закупува автомобила от сайт за търгове на автомобили от ЕС и след спечелване на търга, автомобилът се доставя до България. При тази фактическа ситуация каква е разликата между:
 
-   "стоки втора употреба (в случая автомобили), доставени на дилър на стоки втора употреба на територията на страната или от територията на друга държава членка " и
 
-   "автомобили втора употреба, придобити чрез внос или вътреобщностно придобиване".
 
Според ЗДДС в първия случай се прилага чл. 143 от ЗДДС, а във втория само общия ред.
 
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране на строителна дейност в Италия на българско ЕООД
ЗДДС. Въпрос. Италиански гражданин, собственик на българско ЕООД има намерение да закупува материали и строи сглобяеми къщи в Италия. Трудовият персонал ще бъде нает от България. Материалите, с които ще се изграждат къщите ще бъдат: метални тръби и конструкции, панели за стени, облицовки, и цимент за основи. Материалите ще се закупуват основно от европейските страни и малка част от Италия. Къщите ще се построяват върху терен, който е собственост на купувача. Техническият проект ще се изготви в Италия, след което ще се одобри и завери от специализирани и лицензирани италиански служби. Времетраенето за построяване на една къща е около три месеца. Къщите ще се продават на физически лица.
 
Въпроси:
 
 1. Част от материалите ще бъдат закупени от Румъния - за тях в сила ли е да са без начислен ДДС?
 2. Материалите, които са от Италия задължително ли са с начислен ДДС?
 3. Необходима ли е регистрация по ДДС в Италия?
 
Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
 
ЗДДС. Третиране на префактурирано гориво от юридическо лице от ЕС, собственик на българско дружество
ЗДДС. Въпрос. Българско юридическо лице се занимава с транспортна дейност. Фактурите, които получава от фирмата майка са за „префактурирано гориво (ползвано за дейността при превозване на товари в ЕС)“. Горивото се префактурира без ДДС във фактурата. Не е упоменато на кой член от Регламента се позовават при издаването им без ДДС.
 
Въпрос:
 1. Фирмата майка трябва ли да издаде фактурите за гориво с приложимото в юрисдикцията й ДДС, а българското юридическо лице да го иска за възстановяване, чрез посредник?
 2. Българското дружество трябва ли да си самоначисли ДДС и на какво основание?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране на услуги по предоставяне на персонал в трети страни
ЗДДС. Въпрос. Българско дружество осигурява персонал на фирми в трети страни -Катар и ОАЕ съгласно договор.
 
Към момента българското дружество не е регистрирано по ЗДДС, но предстои регистрация.
 
Въпрос:
 
 1. Съгласно ЗДДС ще се включват ли в облагаемия оборот данъчните основи на услугите по осигуряване на персонал, за които по чл. 21, ал. 2  или чл. 21, ал. 5, т. 2,  б. "е" от ЗДДС мястото на изпълнение е извън територията на България?
 2. За удостоверяване на статуса на получателя на услугата - дали той е данъчно задължено или данъчно незадължено лице с какъв документ се удостоверява това? Достатъчно ли е, че той не ни е представил такъв номер по ЗДДС или трябва удостоверение да е издадено от техни компетентни органи, че нямат такъв номер?
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Приспадане на данъчен кредит за бус без сертификат N1, но използван само за превоз на служители на фирмата
ЗДДС. Въпрос. Транспортна фирма превозва своите шофьори с бус Спринтер 8+1 от София до Холандия и обратно, за да осъществят своята командировка и шофиране.
 
Ако закупи нов бус Мерцедес Спринтер 8+1, който е регистриран като пътнически, то пак следва ли да има право на приспадане на данъчен кредит, независимо, че не е със сертификат N1, щом ще го използва само за превоз на своите служители - шофьори.
 
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране на посредническа услуга по намиране на клиенти за закупуване на автомобили на финансов лизинг
ЗДДС. Въпрос. Българско дружество "Х" е сключило споразумение с дружество У за сътрудничество при предлагането на лизинговите продукти на дружеството "У" на физически и юридически лица.
 
Дружество "У" е финансова институция, предоставяща услугите финансов лизинг за покупка на автомобил и финансиране чрез обратен лизинг на автомобил на физически и юридически лица.
 
Дружеството "Х" препоръчва лизинговите продукти на свои клиенти и ги запознава с условията по тях.
 
За посредническата услуга "Х" получава възнаграждение като % от размера на финансираната сума, предоставена на клиенти, изпратени на дружеството У. За възнаграждението Х издава фактура на У, като в договора е упоменато, че сделката е освободена от ДДС.
 
Въпроси:
 1. Посредническата услуга по намиране и консултиране на клиенти за закупуването на автомобили на финансов лизинг освободена доставка ли е съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС?
 2. Определянето на услугата за посредничество като облагаема или освободена зависи ли от това как дружеството У е избрало да третира предоставянето на кредит съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗДДС?
 
Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране на авансово заплатен наем срещу прихващане на заем от дружество с последваща регистрация по ДДС
ЗДДС. Въпрос. Нерегистрирано по ЗДДС лице е сключило 3 годишен договор и анекс към него, като е договорило заплащане на 36 месечни вноски наем в размер на 5 000 лв. месечно или обща сума от 180 000 лв. за ползване на недвижим имот считано от 01.09.2018 г. Наемът е заплатен на 24.10.2018 г. в пълен размер (180 000 лв.) с прихващане срещу вземане за паричен заем. С така заплатения наем е подадено заявление за регистрация и съответно дружеството е регистрирано считано от 09.11.2018 г.
 
Въпроси:
 
 1. Коя е датата на данъчното събитие и кога е дължимостта на данъка по реда на ЗДДС за авансово получената сума от 180 000 лв.?
 2. Следва ли дружеството да начислява данък върху добавената стойност върху авансово получената сума и как това следва да бъде документирано?
 3. Ако дружеството е задължено да начислява ДДС върху авансово получената сума възниква ли право на данъчен кредит за наемателя и следва ли той да заплати данъка?
 
Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт
ЗДДС. Третиране на услуги за Хонг Конг

ЗДДС. Въпрос. Юридическо лице извършва услуги за Хонг Конг, представляващи интернет проучване – изваждане на данни от един профил.

Трябва ли да се начислява ДДС или ако не, какво основание да се пише във фактурата за неначисляване?


Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗКПО. Изплащане на ликвидационен дял чрез недвижим имот
ЗКПО. Въпрос. Съдружник - физическо лице във фирма "Х" е прекратил участието си през 2018 г. с протокол от общото събрание, в което е приета стойност на дружествения дял на въпросния съдружник- 64 420лв. (определен въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването). Имуществените отношения между дружеството и съдружника са уредени чрез прехвърляне на недвижим имот, собственост на дружеството. Имотът е със следните показатели:
 1. балансова стойност на имота - 44 144, 42 лв. (земя, закупена на 27.12.2004 г. - 8444.42 лв., сгради - 35 700 лв.)
 2. оценка от независим експерт оценител - 133 328.00 лв. без ДДС (земя - 58528 лв. и сгради 74 800 лв.)
 3. данъчна оценка - 252 176,60 лв. (земя - 21035, 70 лв., сграда - 231 134.90 лв.)
 4. начислено и внесено ДДС - 27 926.45 (133 328. 00 + данък 6304. 27= 139 632. 27 лв. - върху тази сума).
Коя стойност се взема предвид при определяне на данъчния финансов резултат съгласно чл. 165, ал. 2 от ЗКПО?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗКПО. Посочване на вноска по чл. 134 от ТЗ в част VI на ГДД по чл. 92
ЗКПО. Въпрос. В ГДД по чл. 92 от ЗКПО - Част VI – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица, следва ли на ред 4 да бъдат посочени задълженията за допълнителни парични вноски по реда на чл. 134 от Търговския закон?
 
Същите са предоставени на дружеството от съдружник на дружество, който полага личен труд, приравнен на трудово правоотношение по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ.
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Относно подаване на Справката по чл. 73а, ал. 5
ЗДДФЛ. Въпрос. Българско юридическо лице с основна дейност международен транспорт на стоки е с двама съдружници – самоосигуряващи се лица. Един от тях е гражданин на Италия, но постоянно пребивава в България и има издаден документ от МВР с ЛНЧ за продължително пребиваване на територията на страната. Лицето няма други доходи само тези, които дружеството плаща за положения труд в дружеството.
 
Необходимо ли е дружеството да подава информация за платените доходи на това лице по реда на чл. 73а ал. 5 от ЗДДФЛ, след като т. 26, б. „и“ от §1 на ДР на ЗДДФЛ ги приравнява на трудови правоотношения?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
ЗДДФЛ. Третиране и документиране на предметни награди, раздавани на случаен принцип
ЗДДФЛ. Въпрос. Търговско дружество провежда редица рекламни кампании, включващи предоставянето на предметни награди на физически лица, на случаен принцип. Кога се дължи данък и как следва да се удържа този данък от предметните награди. Какъв документ дружеството следва да предостави на лицата, спечелили награда?
 
 
ОтговорЕвгения Попова, данъчен експерт
ЗДДФЛ. Третиране на държавна помощ за земеделски производители под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола
ЗДДФЛ. Въпрос. Как следва да се третират по ЗДДФЛ получените от земеделските стопани - физически лица суми по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство?
 
 
Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт
ЗДДФЛ. Право на ползване на данъчни преференции за доходи, придобити от наследник на ЕТ
ЗДДФЛ. Въпрос. Едноличен търговец, регистриран като земеделски стопанин, и извършвал през 2018 г. дейност по производство на непреработена селскостопанска продукция е починал през ноември същата година. Физическото лице, собственик на едноличния търговец е имало валидно решение на ТЕЛК с установена намалена работоспособност над 50 на сто, а също така са били налице и критериите за преотстъпване на данък.
 
Съпругата на физическото лице като негов единствен наследник е поела предприятието на едноличния търговец и съответно подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в), но към датата на подаването й тя има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
 
Има ли право съпругата като наследник на починалото лице, в годишната данъчна декларация - образец 2001в за доходи на починало лице, да ползва данъчните преференции за придобитите от наследодателя през 2018 г. доходи?
 
 
Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт
ЗДДФЛ. Възстановена сума по помощ от Европейски фондове за селскостопански производители
ЗДДФЛ. Въпрос. Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика се налагат различни административни санкции на физическите лица, получили помощи. Тези вземания се събират чрез прихващане от следващи плащания към физическите лица, като е възможно лицата след приспадането на наложените санкции и нищо да не получат. Освен това са налице и случаи, при които след придобиване на съответната помощ от физическото лице и установяване на неспазване на неговите задължения, получената сума да се яви недължимо платена и да е необходимо да бъде възстановена в пълен размер, включително и удържания данък.
 
Въпроси:
 
Предвид това, върху коя сума се изчислява дължимият данък по чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ от администратора на помощта – одобрената сума или сумата след извършване на прихващанията на санкциите? Когато лицето изцяло възстанови получената помощ, удържаният окончателен данък на основание чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ, ще се счита ли за недължимо внесен и на какво основание лицето може да претендира за неговото възстановяване? Възможно ли е внесеният от администратора данък да бъде възстановен на физическото лице?
 
 
ОтговорЕвгения Попова, данъчен експерт
ЗДДФЛ. Третиране на помощи по Програмата за развитие на селските райони към лице, нерегистрирано като земеделски стопанин
ЗДДФЛ. Въпрос. По-голяма част от помощите по Европейските фондове за гарантиране на земеделието и за развитие на селските райони се прилагат по отношение на физически лица, които са регистрирани като земеделски стопани, но има и такива с извънреден характер например по Програмата за развитие на селските райони, както и други помощи, които се изплащат на лица за които няма изискване да са регистрирани като земеделски стопани. Освен това са налице и помощи от Програмата за развитие на селските райони, насочени към занаятчии, регистрирани по реда на Закона за занаятите.
 
За определяне на статута на физическото лице дали е регистрирано като земеделски стопанин се използва Регистъра на земеделските стопани. На основание Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани лице, което стопанисва земеделска земя и/или осъществява производство на земеделска продукция, има право целогодишно да се регистрира като земеделски стопанин, както и лице, регистрирано по реда на наредбата, може да прекрати своята регистрация целогодишно, като са фиксирани срокове за актуализиране на регистрацията на земеделския стопанин за съответната стопанска година. Периодът на стопанската година започва от 1 октомври на календарната година и продължава до 30 септември на следващата календарна година. Срокът за актуализация на регистрацията за текущата стопанска година е от 1 октомври до края на срока за подаване на заявленията за помощи и субсидии - 9 юни на следващата календарна година, а при изтичане на срока и неспазване на задължението си, лицето губи правата си на земеделски стопанин. За периода от 1 октомври до 9 юни, лице, което е с регистрация/актуализация за предходната стопанска година, е с права на земеделски стопанин и съответно се води като регистриран земеделски стопанин. След изтичането на този срок и не подновяване на регистрацията си, лицето губи правата си на земеделски стопанин.
 
Въпроси:
 
Към кой момент физическото лице не трябва да е регистрирано като земеделски стопанин, за да се приложи новият ред на данъчно облагане с окончателен данък на придобитите от него доходи под формата на субсидии и друго подпомагане от европейските фондове и държавния бюджет?
 
През периода, през който физическото лице е с права на земеделски стопанин, за придобитите от него доходи, следва ли да не се прилага облагането с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 15 от ЗДДФЛ?
 
 
ОтговорЕвгения Попова, данъчен експерт
ДОПК. Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК
ДОПК. Въпрос. Фирмата ни се занимава с хотелиерска дейност и има договор за франчайз с английска фирма.
 
Ежемесечно от английската фирма ни фактурират:
 1. такса роялти,
 2. маркетинг и
 3. комисионна за резервациите направени през техния сайт.
Представили са ни документите по СИДДО и с тях ставките за такса роялти от 10% става 5% , маркетинга - от 10% става 0% , за резервациите мисля, че не попадат в облагане с данък при източника защото е аналогично с комисионната на Booking.
 
През годината е подавана Декларация по чл. 201 от ЗКПО и е внесен 5% данък върху такса роялти.
 
Въпросът ми е трябва ли да подам декларация по чл. 73 от ЗДДФЛ или по чл. 142, ал. 5 от ДОПК?
Ако трябва само да се подаде Декларация по чл. 142, ал. 2 от ДОПК, дали коректно е попълнена, както следва:
 
-    За такса роялти - код на дохода 07:
 1. ако в кол.10 - размер на начисления доход през годината е 100 ед.
 2. в кол. 12 - данъчна ставка 10%
 3. в кол. 11 - дължим данък 10 ед.
 4. в кол. 14 - данъчно облекчение по СИДДО - 5 ед.
 
-    За маркетинг - код на дохода 06:
 1. ако в кол.10 - размер на начисления доход е 100 ед.
 2. в кол. 12 - данъчна ставка 10%
 3. в кол. 11 - дължим данък 10 ед.
 4. в кол. 14 - данъчно облекчение по СИДДО - 10 ед.
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
КСО. Деклариране на дължими осигуровки по граждански договори от самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД
КСО. Въпрос. Самоосигуряващо лице – собственик на ЕООД се осигурява за 2018 г. за всички осигурителни случаи на минималния осигурителен доход - 510 лв. Същото лице има трудов договор в друга фирма и се осигурява на 1500 лв. През месец ноември 2018 г. това самоосигуряващо лице извършва консултантска услуга в трета фирма по граждански договор за 10000 лв. Тази фирма му приспада нормативно - признати разходи 25%, третира го като самоосигуряващо лице и му удържа само авансов данък, за което получава служебна бележка и сметка за изплатени суми, които му превежда по банков път.
 
Въпрос:
 
В годишната декларация № 6 (13 - така наречена) за 2018г лицето трябва ли да декларира дължимите осигуровки по гражданския договор за 2018 г. или само осигуровките, които са били дължими като самоосигуряващо лице в ЕООД, на което е собственик, като той ще ги покаже в годишната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и там ще направи изравняване и ще внесе дължимите осигуровки, като ги ограничи до максималния осигурителен доход за годината?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД
КСО. Относно осигуряване на собственик и управител на повече от едно ЕООД
КСО. Въпрос. Собственик и управител на четири дружества ЕООД, упражнява дейност като управител във всички дружества. В едно от дружествата се осигурява като самоосигуряващо се лице, а във второто дружество се осигурява по договор за управление.
 
Въпроси:
 1. Следва ли да се осигурява и в другите дружества, в които няма договори за управление и не се изплаща възнаграждение, и ако следва на какво основание, като самоосигуряващо се лице или по договори за управление.
 2. Следва ли в другите дружества да се подаде декларация ОКД 5 за упражняване на дейност от самоосигуряващото се лице без осигуряване?
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД
ЗЗО. Годишно изравняване на доход от наем
ЗЗО. Въпрос. Физическо лице без доходи се осигурява здравно по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. За 2018 г. са направени 12 вноски по 20,40 лв. върху 255 лв. На 20.09.2018 г., след приключили правни спорове, лицето получава доход от наем в размер на 87 000лв.:
 
За 2016 г. - 25 000лв.
За 2017 г. - 26 000 лв.
За 2018 г. - 36 000 лв.
Общо  - 87 000 лв.
 
Въпроси:
 1. Длъжно ли е лицето да направи годишно изравняване на осигурителния доход, ако то не желае да приспада същите от общата годишна данъчна основа? Данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подадена без да се прави изравняване на осигурителния доход, декларацията е приета и данъкът е платен (не са посочени и намалени направените вноски за здравно осигуряване през годината).
 2. Как трябва да се попълни Таблица 2:
-        В колона 4 – 255 лв. (12 Х 255 лв.)
-        В колона 5 – 36 000 лв. (12 Х 3 000 лв.)
-        В колона 6 – 255 лв. (12 Х 255 лв.)
-        В колона 7 – 2600 лв. (12 Х 2600 лв.)
Довнасяне на здравни вноски върху сумата от 28 140 лв.?
 
 
Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД
КТ. Разминаване на клауза в индивидуалния ТД и Правилника за вътрешния трудов ред
КТ. Въпрос. В подписан трудов договор от 03.01.2005 г. между фирма и служител,  има клауза за платен годишен отпуск както следва: „Платеният годишен отпуск на служителя е в размер на 20 (двадесет) работни дни, като периода на платения годишен отпуск ще се увеличава с по един работен ден на всеки две прослужени години.“
 
През месец януари на 2016 г. Правилникът за вътрешният трудов ред на фирмата се актуализира, при която промяна стъпката за увеличение на дните за платен отпуск не е предвидена: „Чл. 17. (1) Размерът на основния платен годишен отпуск на служителите е 20 работни дни. Чл. 18. (1) Управителя определя размерът на допълнителен годишен отпуск по длъжности със заповед.“ 
 
Служителите са запознати с изменението на вътрешните правила, чрез уведомление по имейл.
 
Въпроси:
 1. Означава ли, че приоритет има Правилникът за вътрешният трудов ред на фирмата пред подписания трудов договор и на служителя се полагат 20 работни дни платен годишен отпуск или има право на 20 работни дни платен годишен отпуск увеличен с предвидената стъпка за прослужено време във фирмата?
 2. Натрупаният неизползван платен годишен отпуск до 2010 г. при евентуално прекратяване на трудовото правоотношение следва ли да се изплати като обезщетение по чл. 224 от КТ или се е погасил по давност?
 
 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
KT. Валидност на трудови договори при нормативни изисквания за квалификация
КТ. Въпрос. Служител е назначен на длъжност "оператор, въвеждане на данни" в дружество предлагащо счетоводни услуги. Лицето има средно образование "техник компютърни системи". В дружеството лицето е обучавано за оперативен счетоводител, изпълнявало е такава дейност и към момента има 4 г. и 7 м. стаж в дружеството.
 
Въпрос:
 
Има ли някаква възможност този служител да бъде преназначен на длъжност "оперативен счетоводител" без да има необходимото образование?
 
 
Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП
 
ЗСч. Корекции в приходи от разпределен дивидент в ДЗЗД
ЗСч. Въпрос. Фирмата ни (ООД) участва в ДЗЗД, създадено 2014 г. Партньори в дружеството са две български и една френска фирма. С протокол (Решения на партньорите в гражданско дружество) през 2017 г. е разпределена печалбата като дивидент, съгласно дяловото участие на фирмите и съгласно Договора за съвместна дейност. Сумата за нашата фирма е 19 981 лв. Сумата не е изплатена. Осчетоводена е като „приходи от съучастия” за 2017 г. С тази сума е преобразуван счетоводният финансов резултат в ГДД по чл. 92 от ЗКПО (намаления).
 
През 2018 г.:
 
-   с протокол от м. януари е разпределена печалбата от 2017 г. – 2 997 лв. – тази сума не е осчетоводена.
-   с протокол от м. август се взема решение „разпределението на печалбата да бъде коригирано” на основание на чл. ... от договора за създаване на дружество – Разходите, направени за изпълнението на този договор, които не могат точно да се отнесат към частта на работите на една от страните, ако не могат да се избегнат, се разпределят между страните след допълнително споразумение (анекс).” (Анекс не е подписван – смятат, че с подписания протокол и съгласието, потвърдено в него от страните – въпросът е приключен).
 
С този протокол се намалява дивидентът на фирмата ни – общо за всичките години - на 14 397 лв. Работата по проекта е приключена – повече няма какво да се разпределя. При това положение осчетоводеният дивидент се намалява с 5 584 лв.
 
2018 г. – неполучената сума 19 981 лв. е отразена като „вземания от съучастия”.
 
 1. Как да отразя намалението на тази сума?
 2. Трябва ли да променям ГДД за 2017 г.?
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор
ЗСч. Отчитане на текущ ремонт на нает недвижим имот
ЗСч. Въпрос. Наемодател предоставя на наемател за временно и възмездно ползване следния недвижим имот: търговски обект на три етажа, представляващ заведение за обществено хранене, заедно с детски клуб. Търговският обект се предоставя с цялото оборудване и обзавеждане.
 
Въпросите са:
 1. Текущи ремонти на предоставените дълготрайни актив ще се включат ли в цената на актива?
 2. До каква стойност се считат за дребен ремонт и с него не трябва да е увенчава стойността на актива и до с каква стойност на ремонт се увеличава актива - например конвектомат – печка?
 
Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор