Съдържание (брой 121/2019)

Коментари

 

Предоставяне на информация в НАП за доходи на физически лица за 2019 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - разрешаване на данъчни спорове в Европейския Съюз

Иван Антонов, данъчен експерт

 

Цесията и защита на личните данни

Д-р Мартин Захариев, адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и експерт във Фондация „Право и интернет“

 

Полезна информация

 

Накратко за промените в Закона за тютюна, тютюневите изделия и свързаните с тях изделия

Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

 

Данъчна практика – ЗДДС

 

Актуална данъчна практика по прилагането на ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Съдебна практика - ЗКПО и ДОПК

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗКПО

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Съдебна практика по чл. 19 от ДОПК

Александра Атанасова, адвокат

 

Казуси

 

ЗДДС. ЗКПО. Казус. Смесено използване на лек автомобил по договор за финансов лизинг

Ганка ПетроваРумяна Йорданова

 

ЗДДС. КТ. Казус. Извършване на транспортна услуга в рамките на ЕС

Ганка Петрова, Михаил Илиев

 

ЗДДС. ЗКПО. Наредба Н-18. Продажби чрез електронен магазин в държава членка на ЕС

Ганка Петрова, Людмила Мермерска Юлия Калчева

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Предоставяне на услуги на физически лица от територията на Турция

Ганка Петрова, Людмила Мермерска, Димитър Бойчев

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Наемане на площ на изложение във Великобритания

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Регистрация на основание чл. 97а и чл. 96 от ЗДДС при настаняване чрез Booking.com

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Транспортни документи, доказващи ВОД

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Продажба на автомобил, закупен без начислено ДДС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Анулиране на погрешно съставен документ

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на монтажни услуги

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Услуга, свързана с недвижим имот, с получател австрийско дружество

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Предоставени обучения по електронен път извън страната

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Приложимост на режима на марж при продажба на МПС

Моника Петрова, данъчен експерт


Наредба № Н-18 от 2006 г. Плащане чрез Western Union и издаване на касова бележка

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗКПО. Общодостъпност на социалните разходи, предоставени в натура като условие за облагането им с данък върху разходите

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Преместване на седалището на европейско дружество по смисъла на Регламент (ЕО) № 2157/2001 от друга държава членка на ЕС в България

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Полагащи се ваучери за храна като социални разходи, взимани през следващи месеци наведнъж от отделни работници

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Разходи за транспорт, хотел и дневни на чужденци, кандидатстващи за работа

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Въпрос. Деклариране на непарични доходи на физически лица от учредяване на право на строеж по чл. 73, ал. 1

Даниела Петкова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Помощ за осиновяване на дете за сметка на социалните разходи

Даниела Петкова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Доходи на пациенти по договори за клинични изпитвания

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Възстановяване на авансов данък при отпаднало основание за удържането му

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Продажба на дялове при отделяне на дружество по реда чл. 262в от ТЗ и чл. 129 ЗКПО

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ДОПК. Прилагане на чл. 19 от ДОПК

Александра Атанасова, адвокат

 

КСО. Осигуряване на съдружник – пенсионер

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Осигуряване при предоставени на противогрипни ваксини на персонала

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Командироване на гражданин на ЕС в страната му от български работодател

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КТ. Характер на правоотношението при извършване на услуги по предмета на дейност от управителя на ЕООД

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ЗСч. Осчетоводяване на продажби от е-магазин

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Следващ брой

 

Следващ брой

Назад към рубриката