Данъчна и съдебна практика - ЗДДС, ЗКПО, ДОПК, ЗЗЛД

ЗДДС. Наемане на площ на изложение във Великобритания

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е участник в международно изложение, което се провежда на територията на Великобритания. За излагането на продукцията му на дружеството се предоставя рекламна площ за щанд от английска фирма с VAT номер.

 

По реда на коя разпоредба от ЗДДС следва да се определи мястото на изпълнение на получената от дружеството услуга и какви са ангажиментите на българската фирма по ЗДДС?

 

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Регистрация на основание чл. 97а и чл. 96 от ЗДДС при настаняване чрез Booking.com

ЗДДС. Въпрос. Фирма започва дейност през м. януари 2019 г. - хотелиерски услуги. Използва платформа за резервации чрез Booking.com. Подава заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл. 97 ал. 1 със закъснение - м. април 2019 г. За периода м. януари - м. април има приходи от настаняване – около 30 000 лв.

 

Регистрирана е на основание чл. 97, ал.1, т.1 от ЗДДС на дата 3 юни 2019 г. За това, че подава заявление за регистрация на основание чл. 97, ал. 1 от ЗДДС със закъснение от три месеца е съставен акт, който фирмата заплаща.

 

На дата 16 юли 2019 г. фирмата получава покана за извършените облагаеми сделки за периода м. февруари до датата на регистрация по ЗДДС, да начисли ДДС, като издаде протоколи по чл. 117, ал.1, т.1 и следва да отрази в дневника за продажби, което е изпълнено - ДДС върху получени фактури от Bookinq.com за периода м. февруари - м. юни е начислено и отразено само в дневника за продажби с протокол.

 

От датата на регистрация по ЗДДС (на основание чл. 97, ал. 1, т. 1) фирмата формира нулеви дневници на покупки. През м. септември фирмата попада в проверка за периода м. юни - м. август 2019 г.

 

До датата на връчване на искането за проверка фирмата не е достигнала необходимия оборот – приходи от настаняване за задължителна регистрация по ДДС на основание чл. 96 от ЗДДС.

 

След извършаване на проверката, получава покана по чл. 103 от ДОПК от ревизиращото лице във връзка с подадено със закъснение за регистрация на основание чл. 97а, ал. 4 и на основание чл. 102 ал. 3 от ЗДДС да начисли ДДС с протокол за реализирания оборот за периода м. февруари - м. юни.

 

Въпроси:

 

 1. Правилно ли се изисква да начислим ДДС върху реализирания оборот, който е в размер около 30 000 лв.?
 2. Ако не трябва да начисляваме ДДС върху реализирания оборот, какъв е редът да реагираме за неправилно отправена към фирмата покана?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Транспортни документи, доказващи ВОД

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, възнамерява да продава дрехи на гръцки данъчно задължени лица с регистрация по ДДС в Гърция. Транспортът е ангажимент на българското дружество, като ще се извършва с негов собствен лек автомобил директно до магазините на гръцките контрагенти.

 

Предвид разпоредбата на чл. 45, т. 2, б. „б“ от ППЗДДС с какви документи следва да бъде уреден транспортът, за да бъде доказан ВОД?

 

Пътни листа за автомобила, издавани от българското дружество, считат ли се за „транспортен документ“?

 

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Продажба на автомобил, закупен без начислено ДДС

ЗДДС. Въпрос. Фирма е закупила лек автомобил през м. март 2013 г. на стойност 26 000 лв. без начислен ДДС, като във фактурата като основание за неначисляването на ДДС е посочен чл. 50, т. 2 от ЗДДС. Фирмата - продавач е била регистрирана по ЗДДС, тъй като във фактурата за продажба е посочен техен ДДС номер. Фирмата - купувач извършва само облагаеми доставки. За горивото на автомобила, както и за разходите свързани с експлоатацията му не е ползван данъчен кредит. Към момента остатъчната стойност на автомобила е 13 000 лв. (поради по-нисък процент на счетоводна амортизация). Предстои продажба на автомобила.

 

Трябва ли да се начисли ДДС върху продажната цена и ако не – на какво основание съгласно ЗДДС?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Анулиране на погрешно съставен документ

ЗДДС. Въпрос. През месец септември издаваме фактура към наш клиент за 600 лв. и им я изпращаме, малко по-късно установяваме че подари техническа грешка отстъпката за обем във фактурата не е била отразена, поправяме я в нашата база и коректната стойност е 500 лв., но за съжаление коректната фактурата не достига до клиента по наша вина. След засичане с въпросния клиент установяваме, че той е отразил фактурата с некоректната стойност в дневника за покупките за предходния месец, а ние в дневника за продажбите с коректната стойност след отразена отстъпка.

 

В този случай как е коректно да постъпим, в случай, че анулираме фактурата с протокол по чл. 116 от ЗДДС и изискаме оригинала от клиента ни - коя стойност следва да посочим в протокола - при положение че в двата дневника са посочени различни суми и съответно погрешно отразената фактура е в дневника на клиента ни или следва да постъпим по друг начин?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране на монтажни услуги

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма командирова работници за извършване на монтажни услуги на фирма в Белгия. С цел спазване на срока по договора, българската фирма наема друга българска фирма, като подизпълнител. За извършената работа, подизпълнителят издава фактура с начислен ДДС.

 

Въпроси:

 

 1. Правилно ли е издадена фактурата от подизпълнителя? Следва ли да има начислен ДДС?
 2. Какви биха били последствията от гледна точка на ЗДДС:

 - ако изпълнителят ползва данъчен кредит по издадената фактура?

 - ако подизпълнителят неправилно е начислил ДДС във фактурите си?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Услуга, свързана с недвижим имот, с получател австрийско дружество

ЗДДС. Въпрос. Начислява ли се ДДС във фактура за нотариална услуга по подновяване на ипотека на недвижим имот с получател австрийско дружество, регистрирано по ЗДДС в Австрия?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Предоставени обучения по електронен път извън страната

ЗДДС. Въпрос. Регистрирано юридическо лице по ЗДДС предоставя обучения по електронен път.

 

Каква следва да бъде облагането по ЗДДС в следните случаи:

 

 1. Обучение на физически лица от ЕС;
 2. Обучение на физически лица извън ЕС;
 3. Обучение на юридически лица от ЕС;
 4. Обучение на юридически лица извън ЕС.

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Приложимост на режима на марж при продажба на МПС

ЗДДС. Въпрос. Приложим ли е режим на марж при продажбата на МПС, ако сме го придобили на нулева стойност от лизингова компания и сме платили отстъпено право на физическото лице лизингополучател?

 

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

Наредба № Н-18 от 2006 г. Плащане чрез Western Union и издаване на касова бележка

Наредба № Н-18 от 2006 г. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, предоставя туристически услуги. Клиенти извън ЕС искат да плащат чрез Western Union. 

 

 1. Следва ли за полученото плащане да се с маркира касов бон от ЕКАФП, при условие че нямаме информация дали Western Union отговаря на условията за доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или за лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги?
 2. В случай, че трябва да доказваме, че отговаря на изискванията, какъв документ би бил достатъчен за удостоверяването им?

 

 

Отговор: Юлия Калчева, данъчен консултан:

ЗКПО. Общодостъпност на социалните разходи, предоставени в натура като условие за облагането им с данък върху разходите

ЗКПО. Въпрос. Служители в общинска администрация, наети по трудов договор, получават ваучери за храна в размер 200 лв. Редът и условията за предоставянето им е определен със заповед от кмета на общината.

Наетите по служебно правоотношение служители не получават ваучери.

Може ли да се третират описаните разходи като социални или следва да се считат като друг вид възнаграждение и/или разход, от който произтичат други задължения за общината? Дължими ли са данъци?

 

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗКПО. Преместване на седалището на европейско дружество по смисъла на Регламент (ЕО) № 2157/2001 от друга държава членка на ЕС в България

ЗКПО. Въпрос. До месец май 2019 г. европейско дружество има регистрация и седалище в Германия. През този период дружеството има място на стопанска дейност и регистрация в регистър БУЛСТАТ в България. През месец май 2019 г., европейското дружество се заличава в Германия и премества седалището си в България, като се регистрира в Агенция по вписванията.

 

Какво е данъчното третирано по ЗКПО за 2019 г. на мястото на стопанска дейност с идентификационен код от регистър БУЛСТАТ и на преместеното европейско дружество? Може ли да се пренесат формирани данъчни загуби от предходни периоди?

 

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗКПО. Полагащи се ваучери за храна като социални разходи, взимани през следващи месеци наведнъж от отделни работници

ЗКПО. Въпрос. В съответствие с изискванията на т. 34 от §1 на ДР на ЗКПО на целия персонал се раздават ваучери за храна в размер на 60 лв., т.е. става въпрос за социални разходи в натура. Някои работници не се явяват да си вземат ваучерите, като не са се отказали, но поради несериозно отношение не ги взимат в рамките на месеца.

 

Когато работниците взимат ваучерите по-късно наведнъж за няколко месеца, следва ли превишението над 60 лв. да бъде обложено?

 

Предвижда ли се облагане и санкции на физическите лица, които закъсняват с получаването на полагащите им се ваучери за храна?

 

 

Отговор: Румяна Йорданова, данъчен експерт

ЗКПО. Разходи за транспорт, хотел и дневни на ЧФЛ от ЕС, кандидатстващи за работа

ЗКПО. Въпрос. Във връзка с обявление за работа пуснато от българска фирма се явяват кандидати от Гърция. Те идват на интервю в България и фирмата им плаща транспорт, хотел и дневни.

 

Признават ли се тези разходи за фирмата или имат характер на социални разходи?

 

 

Отговор: Румяна Йорданова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Деклариране на непарични доходи на физически лица от учредяване на право на строеж по чл. 73, ал. 1

ЗДДФЛ. Въпрос. С нотариален акт (НА) за учредяване на право на строеж върху недвижим имот срещу задължение за строеж, собствениците на УПИ (5 местни физически лица) са учредили правото на строеж върху УПИ на Дружество за построяване на жилищна сграда с офиси, като собствениците (учредителите) взаимно са си учредили, отстъпили и запазили правото на строеж върху част от апартаментите и гаражите в жилищната сграда. Срещу учреденото право на строеж за построяване на жилищната сграда, дружеството се е задължило като насрещна престация, без заплащане, да построи подробно описаните в НА апартаменти и гаражи от жилищната сграда. НА е сключен през март 2018 година. Задължението на дружеството към учредителите е да предостави апартаментите и гаражите на учредителите в завършен вид (уговорената строителна услуга се счита за окончателно извършена при въвеждане на жилищната сграда в експлоатация) и да въведе жилищната сграда в експлоатация. Очакваният срок за получаване на разрешението за ползване на жилищната сграда е декември 2019 г.

 

Декларирането на непаричните доходи на учредителите в справката по чл. 73, л.1 от ЗДДФЛ изисква да определим дохода по пазарни цени. Към дата на НА за замяна от март 2018 година, дружеството ни е възложило оценка на независим оценител на правото на строеж по пазарни цени. Съответно ние сме ползвали тази оценка за остойностяване на авансите от учредителите (чл. 130, ал.3 от ЗДДС). При получаване на разрешението за ползване дружеството ни ще разполага и със счетоводни данни за себестойността на извършената услуга (прилагайки чл. 26, ал. 7 от ЗДДС евентуално е възможно да възникне доначисляване на ДДС върху данъчната основа).

 

 1. Може ли да считаме, че строителната фирма следва да декларира непаричния доход на местните физически лица - учредители, спазвайки ЗДДФЛ при получаване на престацията - етапа, до който строителя е поел ангажимент да извърши строителните дейности? Ако е договорено, че учредителите получават строителна услуга, извършена до етап груб строеж – годината на деклариране ще е годината, в която има документ за завършен груб строеж. Ако е договорено, че учредителите получават строителна услуга за изграждане на обектите до завършването им с Разрешение за ползване – годината на деклариране на дохода е годината, в която има разрешение за ползване на сградата.
 2. Може ли при деклариране на непаричния доход на физическите лица - учредители да ползваме описаната по-горе пазарна оценка на правото на строеж? Или като алтернативен вариант да ползваме себестойността на строителната услуга от счетоводните регистри? Ако отговорът и на двата въпроса е отрицателен, въпросът ни е как следва да определим тази стойност?

 

Отговор: Даниела Петкова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Помощ за осиновяване на дете за сметка на социалните разходи

ЗДДФЛ. Въпрос. Във вътрешните правила на дружеството е записано, че при раждане или осиновяване на дете работодателят изплаща еднократна сума за сметка на социалните разходи.

 

Подлежи ли на облагане предоставяната от работодателя сума за осиновяване на дете?

 

 

 Отговор: Даниела Петкова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Доходи на пациенти по договори за клинични изпитвания

ЗДДФЛ. Въпрос. Търговско дружество сключва договори за провеждане на клинични изпитвания с български медицински специалисти (самоосигуряващи се лица) в качеството им на главни изследователи, а в клиничните изпитвания участват пациенти с установени медицински заболявания. За провеждането на изпитванията дружеството заплаща на главните изследователи суми, включващи суми за възнаграждения и възстановяване на определени разходи.

 

Пациентите, които участват в проучването извършват разходи за транспорт, свързани с посещенията им при главните изследователи във връзка с извършването на изпитванията, които им се възстановяват от главните изследователи при предоставяне на съответните документи. В някои от случаите ангажираните от главните изследователи пациенти за участието им в изпитванията получават и възнаграждения.

 

Изплащаните на пациентите суми под формата на възстановяване на разходи за транспорт и възнаграждения представляват ли облагаем доход и съответно как се облагат? Главните изследователи считат ли се „платци“ на доходите на пациентите по смисъла на 3ДДФЛ и имат ли задължение за определяне, удържане и внасяне на авансов данък?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Възстановяване на авансов данък при отпаднало основание за удържането му

ЗДДФЛ. Въпрос. Служебно правоотношение на служител е прекратено на основание чл. 107а от Закона за държавния служител (ЗДСл) с обезщетение в 6-кратния размер на последната получена месечна основна заплата. Дължимото обезщетение е изплатено на служителя по банков път, като от сумата на обезщетението съгласно чл. 42 от ЗДДФЛ е удържан дължимият авансов данък. В последствие заповедта за прекратяване на служебното правоотношение е отменена от съда и основанието за изплатеното обезщетение е отпаднало поради което то подлежи на връщане от служителя. В този случай, какъв е редът за възстановяване на авансово удържания данък на физическото лице?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Продажба на дялове при отделяне на дружество по реда чл. 262в от ТЗ и чл. 129 ЗКПО

ЗДДФЛ. Въпрос. През  2014 г. е извършено отделяне на дружество по реда чл. 262в от Търговския закон (ТЗ) и чл. 129 от ЗКПО. Отписването на балансовата стойност на активите (недвижими имоти) от преобразуващото се дружество е извършено за сметка на неразпределената печалба, като в новоучреденото дружество те са заведени по справедлива стойност. Обмисля се да се извърши разпореждане с дялове от това учредено чрез отделяне дружество. Дяловете са притежания на физически лица.

 

 1. Каква е документално доказаната цена на придобиване на дялове в учредено чрез отделяне дружество за целите на ЗДДФЛ?
 2. Може ли това да бъде балансовата стойност на активите, отписани от преобразуващото се дружество?

 

Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

ДОПК. Прилагане на чл. 19 от ДОПК

ДОПК. Въпрос. Българско юридическо лице ООД има двама съдружници, които са и управители. Дружеството има публични задължения от няколко години и заведено изпълнително дело срещу дружеството. Единият от съдружниците (с дял 20%) се освобождава от управлението на дружеството, но остава като съдружник. Същият този съдружник регистрира нова фирма (ЕООД) със същия предмет на дейност, в която той става и управител. Дали е възможно за собственика на ЕООД да бъде приложен чл. 19 от ДОПК.

 

 1. Дали в случай на предприемане на действия за събиране на публични задължения от ООД може да бъде блокиран дружественият дял и на ЕООД?
 2. Какви други утежняващи последици могат да възникнат за ЕООД и за управителя му като физическо лице?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

КСО. Осигуряване на съдружник - пенсионер

КСО. Въпрос. В ООД с двама съдружника, лицето което представлява фирмата се осигурява по договор за управление и контрол. От скоро е пенсионер.

 

Възможно ли е да се осигурява като самоосигуряващо се лице - съответно с или без изплащане на възнаграждение?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД

КСО. Осигуряване при предоставени на противогрипни ваксини на персонала

КСО. Въпрос. Строителна фирма решава преди започване на зимния сезон да закупи противогрипни ваксини на всички работници.

 

Дължат ли се осигурителни вноски върху предоставените ваксини?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД

Регламент (ЕО) № 883/2004. Командироване на гражданин на ЕС в страната му от български работодател

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос. Българска фирма, която има договор с белгийска фирма за работа в Белгия. Командировани са бълраски граждани с А1, останалите служители работят тук в България. Едно от лицата, което е назначено в България и работи тук - белгийски гражданин искаме да го командироваме в Белгия на работа там. Лицето е работило 40 дни и има осигуряване тук в България.

 

Може ли да му се издаде А1 за да остане подчинено на българското законодателство?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев Консултинг ЕООД

КТ. Характер на правоотношението при извършване на услуги по предмета на дейност от управителя на ЕООД

КТ. Въпрос. Управител съм на счетоводна къща, която е ЕООД. Собственик е синът ми. Имам подписан договор за управление, в който е посочено, че ще извършвам управлението безвъзмездно. Нямам нает персонал. Извършвам сама счетоводното обслужване на клиентите на фирмата. Отговарям на изискванията за съставители на финансови отчети. Работя на трудов договор в друга фирма на 8 ч. от 08 ч. до 17 ч. Обслужвам клиентите на фирмата в извън работно време. След извършена ревизия ми казаха че е трябвало да подпиша с фирмата, която управлявам и трудов договор като счетоводител на 4 часов работен ден. Съгласно чл. 17, ал.1 от Закона за счетоводството (ЗСч), мога да подписвам ГФО на дружеството, ако имам сключен трудов или облигационен договор.

 

Имам следните въпроси:
 

 1. Като управител на счетоводна къща и лице отговарящо на условията на чл.17 ал.1 от ЗСч, мога ли да обслужвам клиентите на фирмата, като водя текущото им счетоводство и съставям ГФО, без сключен трудов договор за счетоводител с фирмата, която управлявам?
 2. Мога ли без сключен друг договор, а само с договор за управление, да съставям ГФО на дружеството, което управлявам?
 3. Работата по трудов договор има своя специфика, на която смятам че по начина по който аз извършвам счетоводното обслужване на клиенти си, не отговаря на условията на трудов договор. Нямам работно време и не работя всеки ден. Работя предимно вечер и то само ако имам документи (фирмите, които обслужвам са малки и си носят документите 1 път в месеца). Може ли на база броя на фирмите, които се обслужват да се претендира от органа на приходите че полагам 4 часов труд под формата на прикрит трудов договор?
 4. Водя счетоводство на ЕООД, на което собственикът е управител и доктор. Този доктор се осигурява като управител. Във фирмата няма подписан трудов договор за доктор. Управителят сам извършва медицинските прегледи. Трябва ли задължително да се подпише и трудов договор като доктор? Изключвам възможността да се осигурява като СОЛ и да получава възнаграждение.
   

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ЗСч. Осчетоводяване на продажби от е-магазин

ЗСч. Въпрос. Дружество извършва продажби на стоки чрез е-магазин.

 

 1. Заприхождаването на стоката, както и продажбата й по същия начин ли се осчетоводява, както в  обикновен магазин (например за стоки)?
 2. Има ли някакви специални документи, който са задължителни за сетоводната отчетност за е-магазините?
 3. Винаги ли трябва да се издават фактури, при всяка продажба на физическо или юридическо лице?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор