Данъчно законодателство 2020. ГДД по чл. 92 от ЗКПО 2019.

Коментари


Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“, сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в ТД Тракийска

 

Законът за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е изменен и допълнен с:

 

- § 37 и § 38 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО), обнародван в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. Промените са в сила от 01.01.2020 г., с изключение на разпоредбите изрично посочени в § 38 от ПЗР на ЗИД ЗКПО, за които са предвидени други срокове.

- § 17 от Закона за държавния бюджет, обнародван в ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г.

 

Целта на материала е да се разгледат направените промени.

 

 

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност в сила от 2020 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Предмет на коментара са направените изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), направени със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), обнародван в бр.96 на „Държавен вестник от 06.12.2019 г., които биха засегнали дейността на по-голям кръг от данъчно задължени лица.  Обърнато е внимание и на промяна, въведена със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния поцесуален кодекс, обн. ДВ бр.102 от 31.12.2019 г. 

Промените в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО) са направени изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

 

Целта на материала е да се се очертаят промените, свързани с чл. 118 от ЗДДС.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане относно данъчно облагане при напускане

Георги Стойков, данъчен консултант, EY - България

 

Една от основните промени в в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2020 г. е свързана с въвеждането на правила за облагане при напускане, във връзка с прилагането на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (Директива 2016/1164). 

 

Целта на матариала е да се анализира тази промяна.

Новите разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане при хибридни несъответствия

Георги Стойков, данъчен консултант, EY - България

 

Една от основните промени в ЗКПО, в сила от 01. 01. 2020 г.,  е свързана с въвеждането на правила относно несъответствията при хибридни субекти и инструменти, които имплементират изискванията на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар и приетата през  2017 г. Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави. 
 

Целта на материала е да запознае с новите радпоредби.

Промени в Закона за корпоративното подходно облагане, свързани с усъвършенствуване на действащото законодателство

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2020 г., въведени със ЗИД ЗКПО, обн. ДВ, бр. 96 от 06. 2019 г., са свързани с въвеждане и на разпоредби, целящи усъвършенстване на действащото законодателство.

 

Целта на материала е анализ на тази група законови промени.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2020 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2020 г.,  регламентирани с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Разглеждат се и промените, свързани със Закона за социалните услуги, обнародван в Държавен вестник, брой 24 от 22.02.2019 г.

 

Промените в Закона за местните данъци и такси през 2020 г.

Златка, Мицова данъчен консултант

 

В края на 2019 г. бяха обнародвани няколко последователни промени в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2020 г.

 

Целта на материала е да запознае направените промени. 

 

  

 

      

Прецизиране на обхвата на задължените лица за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Десислава Калудова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се анализира промяната в разпоредбата на чл. 71б, ал. 2, т. 3 от ДОПК, регламентираща кръга на лицата, задължени да изготвят документални досиета, в сила от 01.01.2020 г.

Задължителни вноски за 2020 година. Коментар за промените в законодателството.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на 
Бойчев Консултинг ЕООД

 

В сила от началото на 2020 г. са извършени ежегодните изменения и допълнения в законодателството, свързано със задължителните вноски.

 

Целта на материала е да запознае с направените промени.

Нова наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
с дългогодишен опит в НАП, управител на 
Бойчев консултинг

 

В Държавен вестник (ДВ), брой 1 от 03 януари 2020 г. е обнародвана Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.)

 

Целта на материала е да запознае с разпоредбите на новата наредба. 
 

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2020 г.

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

В ДВ брой 96 от 06.12.2019 г. бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се въвеждат поредните промени в данъчните закони, приложими за следващата 2020 г. С § 39 и § 40 от преходните и заключителни разпоредби се правят съответните изменения и в Закона за счетоводството, които са предмет на настоящия материал.