Директива (ЕС) 2018/822. Справката по чл. 73, ал. 6.

Някои особености на счетоводното и данъчно третиране на договорите за оперативен лизинг при прилагане на МСФО 16 Лизинг

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на  материала е да се анализира счетоводното и данъчното третиране на някои специфични аспекти на договорите за оперативен лизинг от лизингополучатели, прилагащи МСС.