Директива (ЕС) 2018/822. Справката по чл. 73, ал. 6.