Директива (ЕС) 2018/822. Справката по чл. 73, ал. 6.

Важни въпроси и отговори във връзка с попълване на информацията в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Систематизирани са важни въпроси и отговори във връзка с попълване на информацията в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2019 г.

 

Особености при попълване на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения от източник в чужбина в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Целта на материала е да се разгледат особености при попълване на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения от източник в чужбина в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Числови примери за попълване на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

С числови примери е илюстрирано попълването на Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ при три най-често срещани казуса:

 

  1. придобити доходи от двама работодатели през 2019 г.;
  2. полагане на личен труд от съдружник;
  3. правоприемник при вливане на търговско дружество.
ЗДДФЛ. Подаване на Справката по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ за съдружник без възнаграждение

ЗДДФЛ. Въпрос. Във връзка с изготвяне на справката по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ възникват следните въпроси:

 

  1. Самоосигуряващо се лице няма възнаграждение за личен труд през 2019 г. Има само платени осигурителни вноски за негова сметка. В същото време работи в друго дружество по трудов договор и има изплатени доходи по трудово правоотношение. Следва ли да се посочи в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ възнаграждение за личен труд 0,00 лв. и удържани осигурителни вноски? Има ли право да включи тези осигурителни вноски в намаление на данъчната си основа по трудови правоотношения, посочени в Приложение № 1 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ?
  2. Самоосигуряващо се лице през 2019 г. няма възнаграждение за личен труд. Има само платени осигурителни вноски за негова сметка. Няма другаде възнаграждения по трудови правоотношения. Следва ли за него да се посочи в Справката по чл.73 ал. 6 от ЗДДФЛ възнаграждение за личен труд 0,00 лв. и удържани осигурителни вноски, след като няма изплатени доходи?


Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант