ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Междуфирмени заеми.

Полезна информация


Годишно изравняване на осигурителния доход за 2019 г. на самоосигуряващите се лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Начинът, по който се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2019 г. в сравнение с предходната година като цяло не се променя. 

 

Предвид това, целта на настоящия материал е по-скоро да припомни и където е необходимо да акцентира върху специфичните особености при попълване на Таблица 1 и Таблица 2 от образеца на справката, въз основа на която през 2020 г. ще се извършва годишното изравняване на осигурителния доход, в т.ч. чрез редица примери. 
 

Примерна Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при командироване по чл. 121а от КТ и прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Предложен е примерен образец  на Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при командироване по чл. 121а от Кодекса на труда и прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“.