Отписване на невъведен в експлоатация ДА. Приложение № 2 на ГДД по чл. 50.

Въпроси - отговори


ЗДДС. Регистрация по ЗДДС при получаване и предоставяне на услуги от и за страни извън ЕС

ЗДДС. Въпрос. Фирма за IT услуги не e регистрирана по ЗДДС. Фирмата ще предоставя компютърни услуги за Америка, като първоначално се налага да ползва консултантска услуга от физическо лице от Египет.

 

 1. За консултантската услугата, която ще се получи от Египет, ще се налага ли регистрация по ЗДДС?
 2. При предоставяне услуги само за получатели в Америка, налага ли се регистрация по ЗДДС, включително и при оборот от 50000 лв.?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Третиране на сделка с квоти на парникови емисии през 2018 г. с неначислено ДДС от доставчика

ЗДДС. Въпрос. Съобразно коментара «Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 28.02.2020 г.“, публикуван в мартенския брой на списанието, с § 64, ал. 3 на ПЗР на ЗИД на ЗНФО е предвиден ред за казуси, когато до влизането в сила на този закон за доставка по прехвърляне на квоти за емисии на парникови газове не е начислен данък върху цялата данъчна основа на доставката. При такава хипотеза се смята, че данък по доставката е изискуем от получателя, като доставчикът документира доставката и прилага ал. 1 до 31 март 2020 г.

 

Може ли да се приеме, че за извършена сделка с квоти на парникови емисии през 2018 година с място на изпълнение в страната, при която не е начислено ДДС от доставчика, следва да се анулира издадената през 2018 г. фактура с протокол по чл. 116 ал. 4 от ЗДДС и да се издаде фактура с текуща дата, в която да е упоменато основанието за неначисляване на ДДС?

 

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Закупуване на нов автомобил от ЕС и продажба с обратен лизинг

ЗДДС. Въпрос. Юридическо лице с основна дейност търговия на едро, регистрирано по ЗДДС, купува нов лек автомобил от Германия. Същият автомобил се продава в същия период на лизингова компания и се сключва договор за финансов лизинг. Автомобилът е регистриран в КАТ от лизинговата компания.

 

Правилно ли прилагаме ЗДДС, като:

 

 1. издаваме протокол по чл.117 от ЗДДС и си самоначисляваме ДДС и включваме протокола в дневника за продажби и в дневника за покупките;
 2. извършваме продажба на автомобила на лизинговата компания, като начисляваме ДДС;
 3. получаваме фактура от лизинговата компания за цялата стойност на автомобила и не упражняваме право на данъчен кредит, тъй като нямаме такова право?

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Регистрация по ЗДДС при услуги, свързани с недвижим имот в България

ЗДДС. Въпрос. Дружество от Великобритания предоставя на друго дружество от Великобритания услуги, свързани с недвижим имот в България (пазарна оценка и съдействие за продажба). Дружествата нямат постоянен обект за ДДС цели в България и са ДДС регистрирани във Великобритания. 

 

Кое от двете дружества следва да се регистрира по ЗДДС в България – дружеството клиент или дружеството доставчик?

 

 

Отговор: Моника Петрова, данъчен експерт

ЗКПО. Прилагане на чл. 189б от ЗКПО от дружество, встъпило в правата и задълженията по договор за лизинг на земеделска техника

ЗКПО. Въпрос. На 01.03.2017 г. търговско дружество (А), регистрирано като земеделски стопанин е сключило договор за финансов лизинг на нова земеделска техника с опция за закупуване. Срокът на лизинга е 36 месеца. Съгласно договора лизингополучателят има право да придобие собствеността върху техниката след изплащане на всички лизингови вноски. С приемо-предавателен протокол на 01.03.2017 г. лизингодателят е предал на лизингополучателя земеделската техника за ползване. На 01.03.2019 г. със съгласието на лизингодателя и лизингополучателя са прехвърлени правата и задълженията по лизинговия договор на друго търговско дружество (Б), което също е регистрирано като земеделски стопанин. В договора изрично е посочено, че второто дружество (Б) замества първия лизингополучател във всички права, задължения и фактически отношения с лизингодателя. На 01.03.2017 г. първото дружество с приемо-предавателен протокол предава на второто дружество фактическата власт върху земеделската техника.  На 01.03.2020 г. след изтичане на срока по договора за лизинг и след изплащане на всички лизингови вноски, с договор за покупко-продажба лизингодателят прехвърля на второто дружество (Б) собствеността на земеделската техника.

 

Въпроси:

 

 1. Може ли второто дружество (Б) да се ползва от държавната помощ чрез преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл. 189б от ЗКПО за 2020 г., след като е придобило собствеността върху земеделската техника през 2020 г.?
 2. Изпълнено ли е условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО за инвестиране в нова земеделска техника от второто дружество (Б)?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗКПО. Прилагане на разпоредбата на чл. 42 от ЗКПО

ЗКПО. Въпрос. Търговско дружество има предмет на дейност търговия на едро със зърнени продукти. Дружеството купува селскостопанската продукция от
земеделски производители. Земеделските производители са регистрирани в регистър Булстат, като идентификационният им номер съвпада с ЕГН. Някои от земеделските производители са регистрирани и като еднолични търговци, останалите са физически лица. Покупко-продажбите са извършени въз основа на сключени между страните писмени договори през 2019 г. Съгласно договорите плащанията е следвало да се извършат през 2019 г.

 

Въпроси:

 

 1. Какво е данъчното третиране когато дружеството е сключило договори със земеделски производители, които не са еднолични търговци и купувачът е платил част от дължимата сума до края на 2019 г., а остатъкът от задължението е платен през 2020 г.?
 2. Какво е данъчното третиране когато дружеството е сключило договори с еднолични търговци и договореното възнаграждение е изплатено частично до края на 2019 г., а остатъкът от задължението е платен през 2020 г.?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Прилагане на чл. 27 от ЗДДФЛ, от физическо лице, облагано като търговец без да е ЕТ

ЗДДФЛ. Въпрос. През 2019 г. физическо лице е отдавало собствен апартамент под наем чрез интернет платформи като airbnb и booking. Апартаментът е отдаван за краткосрочен престой на физически лица. Апартаментът не е използван за жилищни нужди, а единствено за извършване на посочената дейност под наем и не е имал категоризация като апартамент за гости.

 

Възможно ли е физическото лице, което се облага като търговец на основание чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, да включи разходите за амортизации по реда на ЗКПО?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен екперт

КСО. Изравняване на осигурителен доход при търговия на Forex пазар

КСО. Въпрос. Физическо лице е получило доход от търговия на международен валутен Forex пазар. Търговията е ставала чрез използуване на посредник, базиран в чужбина. Доходът ще се декларира в Приложение № 5 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Лицето, получател на дохода, е самоосигуряващо се лице - съдружник в ЕООД.

 

Трябва ли лицето да изравнява осигурителни вноски за този доход?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КСО. Изравняване на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице при дейности на различни основания

КСО. Въпрос. Физическо лице  - ЕТ се осигурява авансово върху доход от 560 лв. за 2019 до 01.07. 2019 г. От 01. 07. 2019 г. ЕТ прекъсва дейност и лицето започва осигуряване като собственик на ЕООД, без възнаграждение за личен труд.

 

Въпроси:

 

При изравняване на осигурителния доход в Таблица 1 и 2 в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ  за 2019, следва ли печалбата от ЕТ да се раздели на 12 месеца и  съответно самоосигуряващото се лице да си приспадне внесените авансово осигурителни вноски за цялата година?

 

Или е правилно в печалбата от ЕТ, като облагаем доход от тази дейност да се раздели само на 6 месеца от първото полугодие, през които ЕТ е работило?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 

КСО. Декларация образец № 6 при максимален осигурителен доход по ТД

КСО. Въпрос. Самоосигурявакщо се лице е осигурено на максимален осигурителен доход по трудов договор. Трябва ли да се подава нулева годишна декларация образец № 6 на самоосигуряващо се лице с код 13, ако през годината на лицето не са удържани осигуровки, а само данък?
 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване
 

ЗЗО. Годишно изравняване на здравни осигуровки при доходи от наем

ЗЗО. Въпрос. Български евродепутат получава доходи от наем на имущество в България. Следва ли да се извършва годишно изравняване на здравни осигуровки върху доходите от наем?

 

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КТ. Неплатен отпуск, признат за осигурителен стаж

КТ. Въпрос. Служител работещ по трудов договор чл. 114 от КТ (основен) почасово, като за всеки месец се подписват допълнително споразумения за разпределение в кои дни и по колко часа ще работи – обикновено на 4 и 8 часа.

 

На колко дни неплатен отпуск, които се признават за осигурителен стаж, има право лицето (чл. 160 ал. 3 от КТ)?

 

 

Отговор: Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

ТЗ. Изключване на съдружник в ООД

ТЗ. Въпрос. ООД с трима съдружници, от които единият е с 20 % дялове. Този съдружник предстои да бъде отстранен от фирмата, поради неизпълнение на професионалните задължения и безразборно теглене от фирмената сметка. Дейността на фирмата е строителство на сгради, като изпълнител и съответно като подизпълнител. Към момента фирмата има около няколко десетки хиляди задължения към НАП за данъци и осигуровки, които след продажба на апартаментите ще издължи.

 

 Въпроси:

 

 1. Може ли след като има задължения да пристъпи към отстраняване на горепосочения съдружник?
 2. Задължително ли е да се изплатят дяловете на база балансова стойност на активите?
 3. Има ли опция съдружникът да се санкционира, като му се изплати по-малка сума?

 

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗСч. Отчитане на паричен рабат

ЗСч. Въпрос.  Едноличен търговец извършва търговия на дребно с фармацевтични стоки в търговски обект-аптека. Регистрирана е по ЗДДС. Има сключени договори с доставчици, съгласно които има право на търговски отстъпки във връзка с достигнат определен оборот, които получава под формата на парични отстъпки (финансов рабат), документирани с данъчни кредитни известия. Искаме да осчетоводяваме, така че кредитните известия за парични отстъпки (финансов рабат) да не влияят върху изписването на стоките, а именно:

 

Дебит сметка Други приходи от дейността - (червено сторно)

Дебит сметка Разчети ДДС при покупка - (червено сторно)

                Кредит сметка Доставчици - (червено сторно)

 

Правилно ли ще бъде такова осчетоводяване?

 

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Прилагане на СС 11 – Договори за строителство и СС 18 - Приходи

ЗСч. Въпрос. Дружество се занимава със строителство и продажба и отдаване под наем  на жилищни сгради в затворени комплекси във ваканционно селище. Закупува земята, всички разрешителни са на негово име, закупува всички необходими строителни материали за построяването на обектите. Наема подизпълнители за извършване на СМР – основно труд.

По време на строителството получава аванси от клиенти с предварителни договори за покупко-продажба, желаещи да закупят апартаменти в жилищния обект. За непродадените апартаменти дружеството решава да ги отдава под наем за сезона, като  ако се появи купувач – апартаментът ще бъде продаден.

 

Следва ли за получените аванси по договорите да прилага СС 11 – Договори за строителство при признаване на приходи на база етап на завършеност?

 

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗСч. Преобразуване на ЕООД чрез отделяне в ново еднолично дружество

ЗСч. Въпрос. Българско юридическо лице  – “А “ ЕООД се преобразува чрез отделяне в ново еднолично дружество “АБ”, което приема част от активите на “А”, като самото преобразуващо се дружество не се прекратява, а имуществото (дълготрайни активи по балансова стойност) и основният капитал се намаляват със 50 000 лева, колкото е капиталът на новообразуващото се дружество. Съгласно чл. 262г ал. 1 от Търговския закон преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала на новообразуваното дружество. Направени са следните счетоводни записвания:

 

 1. В “А” ЕООД: Дт с/ка 101 Основен капитал/ Кт с/ка 203 Сгради с балансовата стойност на актива 50 000.  Освен това е изписана амортизацията Дт241/Кт203.
 2. В ”АБ” ЕООД: Дт с/ка 203/ Кт с/ка 101

 

Въпроси:

 

 1. Правилни ли са счетоводните записвания? Притеснява ме фактът, че по баланс не е видно участието на “А” ЕООД в “АБ” ЕООД.
 2. При евентуална продажба на дяловете на “А” ЕООД в “АБ” ЕООД  на трето лице как ще се формира финансовият резултат? Например дяловете се продават за 45000 лв, под номиналната им стойност, реално в “А” ЕООД постъпват 45000 лв., които трябва да осчетоводя Дт с/ка Разплащателна сметка/Кт с/ка Приходи от операции с финансови активи?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор