Съдържание (133/2020)

Съдържание (133/2020)

 

Издание: Труд и осигуровки

 

Коментари - трудово право

 

За допустимостта управител или съдружник в дружеството с ограничена отговорност да работи едновременно и по трудово правоотношение със същото дружество                     

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Компетентност и приложимо право към индивидуалните трудови договори с международен елемент

Алeксандър Андреев, адвокат, д-р по право

 

Нови тенденции - работа чрез платформи

 

Работа чрез интернет платформи като предизвикателството пред трудовото право

Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Задължителни осигурителни вноски при работа чрез интернет платформи

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Актуално

 

Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Два актуални казуса относно осигуряване на самоосигуряващо се лице при получаване на пенсия (наследствена/за инвалидност поради общо заболяване) по време или преди започване на дейността

Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

 

Полезна информация

 

Изравняване на осигурителния доход при подаване на нова данъчна декларация до 30 септември

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Европейско законодателство и практика на СЕС

 

Относно Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Решение на СЕС по преюдициално запитване на РС Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Въпроси – отговори

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на собственик на ЕООД – гръцки гражданин

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на собственик на ЕООД, пребиваващ повече от 183 дни в Испания

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Прилагане на чл. 13 (1)

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Получени субсидии от регистриран земеделски производител             

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Осигуряване при ползване на услуги на физически лица при организиране на събития в МОЛ

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

КСО. Собственик на ЕООД по ДУК и работа извън управлението

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

ЗЗО. Здравни осигуровки при граждански договор с пенсионер

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Следващ брой

 

Следващ брой