Труд и осигуровки

За допустимостта управител или съдружник в дружеството с ограничена отговорност да работи едновременно и по трудово правоотношение със същото дружество

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Повод за написване на настоящия материал е отворилата се през последните години дискусия относно правоотношението, което се създава между управителя и дружеството по договора за управление и допустимостта или недопустимостта физическо лице, управител или съдружник в дружество с ограничена отговорност (ЕООД/ООД), да работи едновременно и по трудово правоотношение със същото дружество.

 

За изясняване на спорния казус е анализирана съдебна практика и административна практика на МТСП.

Компетентност и приложимо право към индивидуалните трудови договори с международен елемент

Алeксандър Андреев, адвокат, д-р по право

 

Трудовото правоотношениe, възникващо на основание индивидуален трудов договор, може да е свързано с правото на различни държави, в резултат на което да е налице стълкновение между правните системи на тези държави. В тази връзка целта на материала е да се отговори на два основни въпроса: 

 

  1. Съдът на коя държава е компетентен да разгледа спора между работодател и работник (служител)?
  2. Правото на коя държава ще уреди индивидуалните трудови договори?