Съдържание (149/2021)

Съдържание (149/2021)

Издание: Данъци и счетоводство 

 


Коментари 

 

Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

Счетоводство - годишно приключване

 

Бизнес комбинации, обхващащи предприятия под общ контрол – правни, счетоводни и данъчни аспекти

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. Покупка на активи или бизнескомбинация. Клиентска база.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. Счетоводно отчитане и третиране по ЗКПО на парични средства, отпуснати от чуждестранно юридическо лице на клон в България

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. Отчитане на приход от цесионер при събиране на получено по договор за цесия вземане

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. Отказ на цесионер да събере пълната номинална стойност на прехвърлено по договор за цесия вземане

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗДДФЛ. Прехвърляне в ЕООД с предмет строителство на УПИ, притежавано от физическото лице – собственик

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗСч. Оперативна програма „Иновации и конкурентностпособност”, процедура BG16RFOP002-2.095 - Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗСч. Задължение за обявяване на ГФО в ТР – съставителят или представляващият предприятието

Александра Атанасова, адвокат

 

ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

 

ЗДДФЛ. Удължаване на срока на експертните решения на ТЕЛК поради извънредното положение и ползване на данъчно облекчение

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗДДФЛ. Продажба на апартамент, придобит през годините на части по различен начин

Даниела Петкова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Продажба на недвижим имот от руски гражданин

Даниела Петкова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Помощ на регистрирани земеделски стопани по временна мярка погасяване на кредити

Евгения Попова, данъчен експерт
 

ЗДДФЛ. Помощ по мярка 21 получена от земеделските стопани, особено засегнати от кризата, предизвикана от Covid-19

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Целева помощ за деца до 14-годишна възраст от Агенцията за социално подпомагане през 2020 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Деклариране на дялове в чуждестранни колективни инвестиционни схеми в Приложение № 8

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Дялове, предоставени на служители и последваща замяна на акции

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Дефиниране на доход като авторско и лицензионно възнаграждение

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. ЗДДС. Извършване на консултантски услуги в полза на чуждестранно юридическо лице, без МСД в страната

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Дължимост на ДДС от дружество получател и доставчик на услуга по реклама

Ганка Петрова данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставка на стока на швейцарска фирма, при получател физическо лице от ЕС

Ганка Петрова данъчен експерт

 

ЗДДС. Корекция по чл. 79 от ЗДДС при продажба на офис

Ганка Петрова данъчен експерт

 

ЗКПО. Данък върху хазартната дейност с игрални автомати и игри в игрално казино за първо тримесечие на 2021 г.

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Отписване на неизползван програмен продукт - СУПТО

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Изпълнение на условията по чл. 167, ал. 1 при преотстъпване на данък по чл. 189б

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

СИДДО. Данъчно облагане в България на доходи на чуждестранни лица във връзка с продажба на софтуер

Десислава Канева, адвокат и данъчен консултант

 

ТЗ. Право на дивидент на нов съдружник от неразпределена печалба, натрупана преди вписването му

Александра Атанасова, адвокат

 

Следващ брой

 

Следващ брой

 

Назад към рубриката