Съдържание (161/2021)

Съдържание (161/2021)

Издание: Данъци и счетоводство 

 

Промени - ЗАДС

 

Последни изменения в Закона за акцизите и данъчните складове

Мариянка Вълчанова, началник сектор в Агенция „Митници“

 

Коментари - счетоводство

 

По въпроса за обезценката на материални запаси в контекста на Тълкувателно решение на КРМСО от м. юни 2021 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. Преоценка на инвестиция в чуждестранна валута

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗМДТ. Счетоводно отчитане и деклариране на придобита земя със стара постройка, подлежаща на разрушаване

Христо Досев, Златка Мицова

 

ЗСч. Относно промяна в категорията на предприятие

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Актуално  - режим в Съюза

 

Актуални въпроси във връзка с режим в Съюза – OSS

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Разяснение на ЦУ на НАП относно регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

 

Данъчна практика

 

Обзор на актуална данъчна практика по Закона за данък върху добавената стойност

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Обзор на актуална данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Дискусионно

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. ДОПК. Поемане на данъчни задължения на трети лица при организиране на игри и раздаване на награди от наета за целта рекламна агенция

Александра Атанасова, Людмила Мермерска

 

Казуси

 

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно сключена  групова  застраховка „Живот“

Румяна Йорданова, Даниела Петкова

 

ЗДДС. ЗКПО. Едномесечно безвъзмездно предоставяне на машина с демонстрационна цел на потенциален клиент

Ганка Петрова, Людмила Мермерска

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Разходи за пътуване и престой и възнаграждение по граждански договор със съдружник в чужбина

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Третиране на сделки по метода дропшипинг

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Продажба на дигитален принт на модели през онлайн платформа в ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно две последователни доставки на стока чрез използването на един транспорт

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно условията за прилагане на чл. 28 от ЗДДС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Регистрация по ЗДДС на дружество от Великобритания

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Наредба № Н-18. Определяне на момента на издаване на касов бон при дистанционни продажби през Амазон на физически лица 

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗКПО. Отписване на вземания поради изтичане 5 години от изискуемостта им

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Предоставяне на личен автомобил на собственик на ЕООД под наем и прилагане на чл. 204, ал. 1, т. 4

Румяна Йорданова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Ползване данъчно облекчение по чл. 22е при ремонт на къща в съсобственост

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. ДЗЛ при доход от наем, получен от ползвател на имот по договор за заем за послужване

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Следващ брой

 

Следващ брой