Данъци и счетоводство

ЗДДС. Възникване на данъчното събитие за доставка на апартамент при три етапа на разплащане според нотариалния акт

ЗДДС. Въпрос. С нотариален акт се прехвърля апартамент в строяща се сграда. Към датата на нотариалния акт сградата е на етап Акт 14. Страните са се договорили и съответно е записано в нотариалния акт, че плащанията са обвързани с етапа на изпълнение на сградата (по-конкретно 40 000 лв. на датата на нотариалния акт, съответстващ на Акт 14; 30 000 лв. на етап Акт 15; 30 000 лв. на етап Акт 16) и че владението върху имота ще се прехвърли с изплащане на последната вноска.

 

Въпроси:

1. Как следва да се издават фактурите за доставката на апартамента?
2. Може ли да се издадат 3 фактури?


Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Дата, от която започва да тече срокът за уведомяване по чл. 107, т. 4, б. „бб“ при открита процедура по ликвидация

ЗДДС. Въпрос. Въз основа на влязло на 20.05.2022 г в сила съдебно решение на СГС, е прекратена дейността на дружество на основание чл. 252, ал. 1, т. 4 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с пар. 13, ал. 3 от ПЗР на ЗИ ТЗ и е открита процедура по ликвидация. Решението е вписано по партидата на търговеца в Агенция по вписванията като на 14.06.2022 г. Агенция по вписванията назначава за ликвидатор на дружеството лице, включено в списъка на ликвидаторите към Агенция по вписванията. Едновременно с акта за назначаване на ликвидатора, на същото лице е изпратено писмо от Агенция по вписванията, с което то е поканено да даде нотариално заверено съгласие за назначаването му като ликвидатор. На 01.07.2022 г. лицето предоставя своето нотариално заверено съгласие за ликвидатор, което съгласие е вписано на 04.07.2022 в Агенция по вписванията по партидата на дружеството в ликвидация. Дружеството има задължение, на основание чл. 107, т. 4, б. „бб“ ЗДДС в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството да уведоми НАП дали желае да остане регистрирано по ДДС.

 

Въпрос:

От кой момент започва да тече 14-дневният срок за уведомяване на НАП, че желае да остане регистрирано по ДДС:

1. от датата на влизане в сила на съдебното решение, или 

2. от датата на назначаването на ликвидатора с акта на Агенция по вписванията, или 

3. от датата на която нотариално завереното съгласие на ликвидатора е вписано от Агенцията по вписванията по партидата на търговеца?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Относно ВОП от регистрирано по чл. 97а лице

ЗДДС. Въпрос. Регистрирано на основание чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС лице извършва облагаем ВОП на територията на страната, като не възниква основание за регистрация по чл. 99 от закона.

 

Въпрос:

1. Следва ли лицето да начисли данък с протокол?

2. Как трябва да се тълкува чл. 113, ал. 2 от ППЗДДС?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Получен от фирма наем от етажна собственост

ЗДДС. Въпрос. Фирма, регистрирана по ЗДДС, притежава имот в жилищна кооперация, в която има сформирана етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците. Съгласно решение на етажната собственост общите части се отдават под наем на физически лица и юридически лица.

 

Въпрос:

Как следва да се отчете и документира полученият от фирмата чрез етажната собственост наем - следва ли да се издава фактура и да се начислява ДДС?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Внос на стоки от Китай по пощата до 150 евро без митническа декларация

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки от Китай на стойност около 100-200 лв. Стоките се получават по пощата, няма митническата декларация. При получаване на пратките от „Български пощи“ не се заплаща нищо.

 

Въпрос:

 

Как следва да се отразят тези доставки в дневниците за покупки и дължим ли е ДДС?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Продажба на стока на фирма от Англия, директно транспортирана до страна от ЕС

ЗДДС. Въпрос. Българска фирма продава своя стока на фирма от Англия, с цел да я продаде на фирма от Холандия. За целта от фирмата ни се обаждат директно да доставим стоката на холандската фирма. Българската фирма е закарали стоката на фирмата в Холандия и разполага с ЧМР. Няма издадена митническа декларация, тъй като в случая стоката физически не минава граница. Българската фирма е издали фактура на фирмата от Англия с нулева ставка.

 

Въпрос

 

Къде точно попада описаният казус съгласно ЗДДС, каква фактура следва да издаде българска фирма и с какво основание за начисляване/ не начисляване на ДДС?

 

Отговор: Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗКПО. Данъчно третиране на разходи за озеленяване

ЗКПО. Въпрос. Дружество извършва търговия на дребно с детски играчки. Има собствен търговски обект. Предстои изграждане на озеленяване около сградата и вътре в нея. Предвидено е монтиране на поливна система,  полагане на чимове, засаждане на дървета, храсти и едногодишни цъфтящи растения. Стойността на някои от растенията е под прага на същественост, а за други – над него. Цялата композиция значително надвишава сумата от 700 лв.

 

Въпроси:

1. Какво ще е данъчното третиране на разходите за озеленяване по реда на ЗКПО?

2. Необходимо ли е да се заведе като актив цялата композиция от дървета, храсти, тревна площ и напоителна система?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Деклариране възнаграждение на адвокат на основание чл. 38, ал. 2 във вр. с чл. 38, ал. 1 от ЗА

ЗДДФЛ. Въпрос. Във връзка със съдебно дело, в което фирма „Х“ е страна, съдът постановява съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 и чл. 39 от Закона за адвокатурата, тъй като ищецът не разполага с материална възможност за заплащане на адвокатско възнаграждение, възнаграждението в полза на упълномощения от него адвокат да се плати от фирма „Х“, като към определената сума следва да се добави и ДДС, тъй като лицето е регистрирано по ЗДДС.

 

Въпрос:

Трябва ли адвокатът за изплатеното възнаграждение да издаде документ на фирма „Х“ , въпреки че е нает от ищеца и следва ли тази сума да се декларира в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат