Съдържание (176/2022)

Съдържание (176/2022)

 

 

Актуално  -  промени  ППЗДДС и ППЗАДС

 

Изменения и допълнение в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, направени през месец юли 2022 г.

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Последни изменения и допълнения в Правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове  (обн. ДВ. бр. 65 от 12.08.2022 г.)

Мариянка Вълчанова, началник отдел „Последващ контрол“, Териториална дирекция Митница Пловдив

 

Счетоводство - ГФО

 

ЗСч. ЗКПО. ЗДДФЛ. Разпределяне на дивидент под формата на криптовалута

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗДДФЛ. Вземания от ООД на починал съдружник, наследени от другите съдружници    

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 


ЗСч. Отчитане придобити при покупка на сграда идеални части от УПИ на ниска стойност

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Коментари - ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО със счетоводни разходи и приходи, формирани във връзка с прилагане на ЗДДС (практика на НАП и ВАС)

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи на работодателите за осигуряване на интернет свързаност

Доц. д-р Таня Атанасова-Дренска – данъчен експерт, Цветана Янкова – данъчен експерт

 

Казуси - сделки с финансови активи

 

ЗДДС. Относно сделки с акции и опции на американски фондови борси

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Третиране на доходи от сделки с финансови инструменти, извършени на пазарите в Австралия, Хонг Конг и САЩ    
Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Третиране на доходите от лихви от корпоративни ценни книжа      
Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Третиране на доходите от предоставяне на ресурсите при опция „staking” при криптовалути

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Данъчна ставка при префактурирани от наемател към наемодател топло енергия и газ

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно продажби в Google play store

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Продажба от български доставчик на стока, произведена в трета страна, транспортирана директно до клиент от ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Продажба на камион в Италия 

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на унищожена и открадната продукция поради катастрофа при транспортиране

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставка по интернет  на образователна услуга на юридическо лице от Великобритания

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ при условията на чл. 189б

Кети Славова, данъчен експерт

 

ДОПК. Изготвяне на жалба при обжалване на РА при направено възражение срещу РД    

Александра Атанасова, адвокат


ДОПК. Действия на публичния изпълнител при платена главница, но неплатена лихва по РА

Александра Атанасова, адвокат

 

Следващ брой

 

Следващ брой