Съдържание (178/2022)

Съдържание (178/2022)

 

Коментари

 

Данъчно третиране на доходите от предоставяне на услуги по клинични изпитвания

Лорета Цветкова, данъчен експерт

 

Актуално - фотоволтаици

 

ЗАДС. ЗМДТ. ЗСч. Производство на ел. енергия от фотоволтаик с мощност до 5 MW за собствени нужди и продажба на ЕВН

Мариянка Вълчанова, Христо Досев

 

Полезна информация - вливане

 

ЗКПО. Подаване на данъчни декларации по ЗКПО при преобразуване чрез вливане

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗСч. ЗКПО. Отписване на инвестиция при вливане на дъщерно предприятие в предприятието-майка

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Данъчна практика - ЗДДС, ЗКПО

 

Актуална данъчна пратика по прилагането на ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Доставка от ЕС с предхождаща от Китай

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Документиране на доставки във връзка с чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Отразяване на документи за получена услуга от регистрирано по чл. 97а лице, осъществяващо хазартна дейност

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на доходи от наем на ЗП, преустановил дейност при запазена регистрация по ЗДДС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Промяна в обема на обезпечението при договор за банков кредит, гарантиран от свързано лице

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗКПО. Определяне размера на нерегулируемите лихви при промяна обема на обезпечението

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Продажба на недвижим имот при закупуване на идеални части от него през различни години
Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Доходи от рекламиране на продукти в интернет и предоставяне на промокод за закупуването им

Евгения Попова, данъчен експерт

 

СИДДО. Граждански договор с руски гражданин с постоянен адрес в Турция

доц. Д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Следващ брой

 

Следващ брой