Съдържание (185/2023)

Съдържание (185/2023)

 

 

Счетоводство - годишно приключване

 

 

Оценка за наличие на контрол в съответствие с МСФО 10 Консолидирани финансови отчети

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор

 

Отчитане на отсрочени данъци при преоценка на инвестиции

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Отчитане на неизползвани през годината отпуск и осигуровки

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Дискусионно - ваучери за храна

 

Относно срока за предоставяне на необлагаеми ваучери за храна до 200 лв. след 31.03.2023 г.

Александра Атанасова, адвокат

 

Ваучерите за храна - разликите между ЗКПО и КТ и възможни грешки

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


По въпроса за счетоводното отчитане на ваучерите за храна като разход и като задължение

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. Относно счетоводното третиране на сделките с ваучери за храна

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗКПО. Относно спазване на принципа за общодостъпност при предоставяне на ваучери за храна на отработен ден и на смяна при СИРВ

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

ЗДДФЛ. Относно ваучери за храна, предоставени на чуждестранен управител, облаган с окончателен данък

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Съдебна практика - прекратяване на членствено правоотношение

 

Съдебна практика при определяне стойността на дружествени дялове при прекратяване членствено правоотношение в дружество с ограничена отговорност

Александра Атанасова, адвокат

 

Изготвяне на междинен счетоводен баланс за оценяване на дружествения дял на напускащ съдружник

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Казуси 

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на награда за постигнати резултати при продажба на продукти от служители, лица по граждански договор и трети лица

Румяна  Йорданова, Людмила Мермерска

 

ЗКПО. СИДДО. Данъчно облагане на доходи, реализирани от дружество от Гърция

Десислава Канева, адвокат и данъчен консултант

 

ЗОПБ. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно погасяване в брой на заем от собственика, получен преди 2010 г, и отразен като допълнителни резерви

Александра Атанасова, Людмила Мермерска

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно доставка на услуга по работа по движима вещ с получатели от ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт     


ЗДДС. Относно услуги, свързани с проектиране, доставка, монтаж и инспектиране на фотоволтаични инсталации в страна от ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Относно получена фактура от онлайн платформа Alibaba

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Относно включване на продажби на услуги в САЩ и ЕС в оборота по чл. 96, ал. 2

Даниела Даракчиева, данъчен експерт


ЗДДС. Относно санкции при отразяване на фактури в дневника за продажби в следващ данъчен период
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Прилагане на чл. 42 от ЗКПО при доходи от рента на местни физически лица

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

ЗКПО. Третиране на разходи за ваучери за подаръци

Румяна Йорданова, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Относно третиране изпълнението на парично задължение от длъжника чрез прехвърляне на недвижим имот на кредитора

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗДДФЛ. Относно помощи, получени от собственик на апартамент за гости за разселени лица от Украйна

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Относно облагане на доходи от продажба на създадена от лицето фейсбук група

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Следващ брой

 

Следващ брой