е-списание „Данъци TИTA“

Ликвидация по ТЗ и Приложение №2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г.

БРОЙ

СЪДЪРЖАНИЕ

Ежемесечно онлайн списание "Данъци ТИТА" е издание на "Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри" ООД, ISSN 1314-6505

Редакционна колегия:
Людмила Мермерска, доц. д-р по икономика – гл. редактор