КСО. Декларация образец № 1 при получени компенсации съгласно § 6 от ПЗР на ЗМДВИП

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика  Актуално - Извънредно положение от   бр. 128 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

КСО. Въпрос. Във връзка с обявеното извънредно положение и поради намаляване обема на работа със заповед на работодателя през месец април 2020 г. е преустановена работата в един от обектите на предприятието. За същия месец в другите обекти за работниците, които работят на пълно работно време (8 часа), на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ е въведено непълно работно време (с дневна продължителност 4 часа). Работодателят възнамерява да получава средства като компенсации, съгласно § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) - с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

 

В посочените случаи как следва да се попълнят данни за дни в осигуряване през месец април в декларация обр. № 1, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13)?

 

 

Отговор: Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

 

Актуално към  11.05.2020 г.

 

Съгласно чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда – КТ (в сила от 13.03.2020 г.), при обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата:

 

  • на предприятието,
  • на част от предприятието или
  • на отделни работници и служители

за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

 

В тази връзка, на основание чл. 267а от същия кодекс, за времето на преустановяване на работата работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

 

Работодател, приложил посочените разпоредби на КТ, може да получи суми като компенсации съгласно § 6 от ПЗР на ЗМДВИП и Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. ДВ. бр. 31 от 01.04.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 21.04. 2020 г.) (Постановление № 55 от 30 март 2020 г.).

 

На основание чл. 1, ал. 8 от постановлението работодателят, получил компенсация, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време на лицата и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

 

С оглед посочените разпоредби, работникът, на който работното място се намира във въпросния обект, получава пълния месечен размер на трудовото си възнаграждение, въпреки че във връзка с обявеното извънредно положение се намира при условията на преустановена работа.

 

Възнаграждението, изплатено на основание чл. 267а от КТ, е осигурителен доход по смисъла на чл. 6 от КСО, тъй като не е изключено от доходите, върху които се дължат осигурителни вноски по смисъла на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

 

В посочената хипотеза, съгласно указанията за попълване на декларация обр. № 1, е необходимо да се има предвид, че полетата на т. 16 (Дни в осигуряване – общо) се попълват по следния начин:

 

  • в позиции 1 и 2 се попълва общият брой работни дни в осигуряване (20 работни дни за месец април).
  • в позиция 3 се попълва законоустановеното работно време за длъжността, което в повечето случаи е 8 часа;
  • в позиция 4 се попълва дневното договорено работно време в часове, включително и когато за месеца е приложена разпоредбата на чл. 120в, ал. 1 от КТ и лицето има право на брутното си трудово възнаграждение.

 

За работниците в другите обекти на предприятието, за които на основание чл. 138а, ал. 2 от КТ е въведено непълно работно време, е необходимо да се има предвид следното:

 

Съгласно разпоредбата на кодекса (в сила от 13.03.2020 г.), в предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.

 

В посочената хипотеза във връзка с § 6 от ПЗР на ЗМДВИП и чл. 1, ал. 3 от Постановление № 55 от 30 март 2020 г. работодателите, изпълнили определените условия, също могат да получават суми като компенсации.

 

Аналогично и в този случай работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски.

 

Предвид чл. 1, ал. 5 от Постановление № 55 от 30 март 2020 г., сумата на компенсацията, която се изплаща за работещи на непълно работно време, е пропорционална на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

 

Видно от посочените нормативни разпоредби и съгласно указанията за попълване на декларация обр. № 1, полетата на т. 16 (Дни в осигуряване – общо) се попълват по следния начин:

 

  • в позиции 1 и 2 се попълва общият брой работни дни в осигуряване при непълно работно време (20 работни дни за месец април);
  • в позиция 3 се попълва законоустановеното работно време за длъжността8 часа;
  • в позиция 4 се попълва установената от работодателя дневна продължителност на непълно работно време (в случая 4 часа).

 

В този случай, ако допуснем че е отработен пълен месец, в т. 16.1 (Отработени и други дни с осигурителни вноски) на декларация обр. № 1 се посочват работните дни за месец април20 и съответно отработените часове, които следва да се попълнят в т. 16.7 ще бъдат 80 (при условие, че не е налице положен извънреден труд).

 


За абонатите на е-списание "Данъци ТИТА" виж още:

 

КСО. Изравняване на осигурителен доход при търговия на Forex пазар           

 

КСО. Изравняване на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице при дейности на различни основания             

 

КСО. Декларация образец № 6 при максимален осигурителен доход по ТД   

 

КТ. Неплатен отпуск, признат за осигурителен стаж    

 

Назад