Два актуални казуса относно осигуряване на самоосигуряващо се лице при получаване на пенсия (наследствена/за инвалидност поради общо заболяване) по време или преди започване на дейността

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика ► от Актуално  бр. 133 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

Два актуални казуса относно осигуряване на самоосигуряващо се лице при получаване на пенсия (наследствена/за инвалидност поради общо заболяване) по време или преди започване на дейността 

 

 

Борислав Димчев, експерт по социално и здравно осигуряване

 

Актуално към 15.09.2020 г.


Борислав Димчев работи в сферата на социалното осигуряване от 1994 г., първо в НОИ и от 2005 г. в НАП на длъжност държавен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" към ЦУ на НАП.


 

1. Относно самоосигуряващо лице, което извършва трудова дейност като едноличен търговец и получава наследствена пенсия

 

Казус. Самоосигуряващо се лице, което извършва трудова дейност като едноличен търговец, получава наследствена пенсия.

 

До отпускането на пенсията на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е внасяло вноски за социално осигуряване, а след като му е отпусната пенсията (от 01.06.2018 г.), на основание чл. 4, ал. 6 от същия кодекс, не се осигурява.

 

За целия период на упражняване на дейността, включително и след отпускане на пенсията на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, лицето е внасяло здравноосигурителни вноски, като след 01.06.2018 г. подава в НАП данни само за здравно осигуряване с декларация обр. 1, приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба № Н-13 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

 

Какво трябва да направи самоосигуряващото се лице, на което е отпусната пенсия, за да изяви желанието си и да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и за общо заболяване и майчинство, считано от 01.09.2020 г.?

 

Отговор:

 

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, подлежат на задължително осигуряване:

 

  • за инвалидност поради общо заболяване,
  • за старост и
  • за смърт.

По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Осигуряването за допълнителния по своя характер риск не е задължително, а възниква само по желание на самоосигуряващите се лица (по техен избор).

 

Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 6 от КСО - съответно чл. 1, ал. 6 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

 

Подробно редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, включително и на тези от тях, на които е отпусната пенсия и желаят да се осигуряват, се определя с НООСЛБГРЧМЛ.

 

Разпоредбата на чл. 1, ал. 6 от наредбата уреждат начина и реда, по който самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, изразяват волята си да се осигуряват за държавното обществено осигуряване.

 

От 11 август 2020 г. е в сила изменение в чл. 1, ал. 6 от НООСЛБГРЧ, като в разглеждания случай приложима е т. 3 на посочената разпоредба, защото самоосигуряващото се лице е прекъснало осигуряването си, след като му е отпусната пенсията.

 

За да възобнови осигуряването си от 01.09.2020 г., лицето трябва да подаде декларация обр. № 1 за същия месец с попълнени данни за социално и здравно осигуряване.

 

Декларацията се подава в срока по чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Наредба № Н-13 - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните (в конкретния случай до първия работен ден след определения срок, който е 26 октомври 2020 г.).

 

Важно е в декларация обр. № 1 за месец септември коректно да се попълни:

 

  • В т. 14 - ден от който осигуряването се възобновява (в две позиции първият календарен ден в осигуряване) в разглежданата хипотеза се попълва 01;
  • В т. 16 позиции 1 и 2 дните в осигуряване и в т. 16.1 дните, през които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, като за месец септември тези дни са 20;
  • В т. 21 - осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски – попълва се избраният месечен размер на осигурителния доход, който може да бъде в размер не по-малък от 610 лв. и не по-голям от 3000 лв.;
  • В т. 22. трябва да бъде посочен коректният размер на дължимата осигурителна вноска за фондовете на държавното обществено осигуряване (в случая фонд „Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“), която е изцяло за сметка на самоосигуряващото се лице и за 2020 г. е 23.3 на сто за лицата, родени преди 01.01.1960 г. и 18.3 на сто за лицата, родени след 31.12.1959 г.

 

2. Относно пенсионер с отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, който започва да извършва трудова дейност като едноличен търговец

 

Казус. Пенсионер, на който е отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, започва да извършва трудова дейност като едноличен търговец от 01.09.2020 г.

 

Във връзка с упражняването на тази трудова дейност лицето желае да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт - върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

 

За да се възползва от правото си по чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), необходимо ли е самоосигуряващото се лице да подаде декларация (образец ОКД 5) по чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ или осигуряването му може да започне само с подаването на декларация образец № 1 по реда на Наредба №Н-13 за съответния месец (в случая септември 2020 г.)?

 

Отговор:

 

В тази хипотеза също намират приложение цитираните вече разпоредби:

 

Но лицето започва да извършва трудова дейност като едноличен търговец, след като му е отпусната пенсията.

 

Предвид това обстоятелство се прилага чл. 1, ал. 6, т. 2 от НООСЛБГРЧМЛ и желанието си да се осигурява самоосигуряващото се лице трябва да заяви с подаване на декларация (образец ОКД 5) по чл. 1, ал. 2 от същата наредба.

 

Важно е да се има предвид, че в този случай осигуряването по смисъла на КСО възниква от датата, на която е подадена декларацията.

 


Вече по е-броя месечно:

 

ДАНЪЦИ И СЧЕТОВOДСТВО 

(в началото на месеца)

 

ТРУД И ОСИГУРОВКИ“ 

(в средата на месеца)

 

ПРОМО ЦЕНИ до 31.12.2020 

 

Абонирай се: ТУК

     

Назад