Регламент (ЕО) № 883/2004. Осигуряване на собственик на ЕООД – гръцки гражданин

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика ► от "Въпроси-отговори"  бр. 133 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

Регламент (ЕО) № 883/2004. Въпрос. Едноличният собственик на капитала на новорегистрирано дружество е гръцки гражданин. Дружеството ще извършва тристранни операции. Гръцкият гражданин има служебен номер от НАП - няма ЛНЧ и ЕГН.

 

  1. Необходимо ли е лицето да представи удостоверение „А1“ от Гърция, че е осигурено за всички осигурителни случаи?
  2. Какви са необходимите осигуровки, които трябва да внася гръцкият гражданин като самоосигуряващо се лице - управител на ЕООД?
  3. Трябва ли да се пуска ОКд 5 при стартиране на дейността? Лицето има ПИК.
  4. Каква е сумата, върху която дължи осигуровки?
  5. В случай, че лицето работи на територията на Гърция и се осигурява там, ако представи формуляр "А1" от гръцката администрация за принадлежност към тяхната система за социална сигурност, би ли следвало да се приеме, в България лицето няма да дължи и внася никакви осигуровки?

 

Отговор: Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване, с дългогодишен опит в НАП, управител на Бойчев консултинг

 

Актуално към 15.09.2020 г.

 

За безспорно възникване на задължения за осигурителни вноски в България може да се говори, в случай, че българското осигурително законодателство е приложимо по отношение на въпросното лице.

 

А спрямо приложимото в случая осигурително законодателство най-вероятно са относими правилата за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) [1].

 

Основополагащ принцип в това отношение е, че лицата за които се прилагат тези правила, би следвало да бъдат обхванати от осигурителното законодателство на само една от държавите-членки (основание чл. 11(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004).

 

Вследствие от определяне на приложимото осигурително законодателство се определя държавата-членка, в която се дължат задължителните осигурителни вноски, изцяло съгласно законодателството на тази държава, включително евентуално за дейностите и доходите от други държави-членки.

 

В случай, че гръцкият гражданин работи единствено на територията на България (като собственик и/или управител на българското дружество), лицето би следвало, да е подчинено само на българското осигурително законодателство (основание чл. 11(3)(а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 - т.нар. основно правило при определяне на приложимото осигурително законодателство, известно още и като lex loci laboris).

 

Въпреки че не е гражданин на България, осигуряването на лицето в тази хипотеза би следвало да се провежда според всички произтичащи от българското законодателство задължения съобразно, разбира се, качеството в което се полага труда (т.е. като собственик и/или управител на българското дружество).

 

В продължение на гореизложеното, използвам случая да напомня, че по отношение на основното правило не e предвидено задължение за уведомяване институцията на която и да било държава-членка за наличие на такава ситуация. А в процедурно отношение вече е възможно издаването на удостоверение А1 и по отношение на тези случаи (т.е. при работа на територията само на една държава-членка).

 

В случай, че гръцкият гражданин работи на територията на различни държави от ЕС (например България и Гърция), не е изключена възможността приложение да намерят съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 883/2004, които са свързани с обичайно осъществяване на дейност в две или повече държави-членки.

 

Когато лице, попадащо в приложното поле на регламента, обичайно осъществява дейност в различни държави от ЕС, то е задължено да уведоми за ситуацията институцията на държавата-членка, в която пребивава (основание чл. 16 от Регламент (ЕО) № 987/2009).

 

Пребиваването по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 се определя въз основа центъра на интересите на лицето, а критериите за неговото установяване са въведени с чл. 11 от Регламент № (ЕО) 987/2009. Ако пребиваването по смисъла на регламента (центърът на интересите на лицето) е в Гърция, то въпросното лице би следвало да уведоми за ситуацията компетентната гръцка институция (на основание чл. 16 от Регламент (ЕО) № 987/2009) [2].

 

В резултат от това уведомяване, институцията на държавата-членка по пребиваване на лицето определя на първо време приложимото осигурително законодателство и уведомява институциите на всички държави-членки по трудова заетост за временното определяне или директно осъществява контакт с въпросните институции, за да се намери взаимно съгласие по отношение на приложимото законодателство.

 

Първоначално определеното осигурително законодателство може да е различно от това на държавата-членка по пребиваване на лицето. Временното определяне се превръща в окончателно при условие, че в срок от два месеца след информирането на институциите някоя от тях не възрази, освен ако осигурителното законодателството вече не е окончателно определено въз основа на взаимно съгласие.

 

Приложимото осигурително законодателство се удостоверява с формуляр A1.

 

Документът доказва принадлежността на лицето към системата за социална сигурност на държавата-членка, чието осигурително законодателство е приложимо и респективно, че за него не се дължат осигурителни вноски по законодателството на други държави-членки.

 

Напълно е възможно лице, което осъществява дейност в две или повече държави-членки, да има задължение по регламента да уведоми компетентната институция на една държава-членка, а да се наложи да подаде искане за издаване на формуляр A1 в компетентната институция на друга държава-членка. Това е така, защото определеното като приложимо спрямо лицето осигурително законодателство не винаги съвпада с това на държавата-членка по неговото пребиваване. При все това, това документът може да бъде издаден само от институцията на държавата-членка, чието осигурително законодателство е определено като приложимо спрямо лицето.

 

И във връзка с последния въпрос - Да, при наличие на удостоверение А1 от Гърция, то за съответния период, за който е издадено удостоверението, не би следвало да се дължат осигурителни вноски за лицето в България

 


Вече по е-броя месечно:

 

ДАНЪЦИ И СЧЕТОВOДСТВО 

(в началото на месеца)

 

ТРУД И ОСИГУРОВКИ“ 

(в средата на месеца)

 

ПРОМО ЦЕНИ до 31.12.2020 

 

Абонирай се: ТУК

     

Назад