КТ. Задължение за заплащане на тест за коронавирус от работодател при командироване по НСКСЧ

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика  от "Въпроси-отговори"  бр. 135 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

КТ. Въпрос. Задължен ли е работодателят да плаща тестовете за коронавирус, ако командирова работник или служител в държава, която изисква показването на официален документ за липса на заразяване, преди да допусне лицето на своя територия?

 

 

Отговор: Ненко Салчев, експерт в МТСП

 

Актуално към 15.10.2020 г.

 

Съгласно чл. 121, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване.

 

При командироване в чужбина задължително се издава заповед за командироване, в съответствие с изискванията на чл. 5 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

 

Минималното изискуемо съдържание на заповедта е определено в чл. 5, ал. 2 от НСКСЧ.

 

За отговор на въпроса е важно да се отбележи, че в заповедта трябва да се посочат финансови условия на командировката или специализацията, като:

 

  • пътни, дневни и квартирни пари;
  • паспортни, визови и други такси и
  • разходи за служебен багаж

и начина за тяхното уреждане.

 

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 30, ал. 1 от НСКСЧ разходите:

 

  • за издаване на служебни паспорти на командированите,
  • за визи и други такси, свързани с:

- уреждането на документи за пътуването,

- за летищни такси,

- за резервации на място в превозно средство, както и

- за превоз на служебен багаж

 

са за сметка на ведомството или предприятието, което:

 

  • командирова работника или служителя, или
  • поема разходите.

В тази връзка считам, че командироващото предприятие трябва да покрие разходите за изследване на командированото лице, ако има задължително изискване от страна на приемащата държава.

 

По този начин се осигурява възможност на работника или служителя да изпълни работата си:

 

  • за която е командирован и
  • за която е издадена съответната заповед

без да претърпи допълнителни разходи, което да доведе до обогатяване на работодателя за негова сметка.

 

Следва да се има предвид, че работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение (чл. 127, ал. 1 от КТ). Ако не покрие разходите за изследване, реално работодателят няма да предостави възможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа.


Абонирай се и виж още материали от Ненко Салчев в настоящия брой: