Заетост на украински граждани в Република България

Заетост на украински граждани в Република България

 

 

(редакционен материал)

 

Актуално към 28.02.2022 г. 

 

Във връзка със събитията на територията на Украйна от последната седмица, засилващия се миграционен поток към държавите от Източна Европа, включително и Република България, и заявената готовност от редица работодатели в страната да подпомогнат украинските граждани посредством наемането им на работа, редакторският екип на е-сп. „Труд и осигуровки ТИТА“ би желал да припомни режимът, при който граждани на трети държави, включително от Украйна, биха могли да работят на територията на Република България.

 

В тази връзка, освен ако бъдат приети ad hoc законодателни промени за временно облекчаване на режима за достъп до българския пазар на труда, гражданите на Украйна биха могли да работят на територията на страната само след издаване на съответно разрешение за пребиваване и работа при спазване на условията и реда на Закона за чужденците в Република България, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност[1] и на правилниците за тяхното прилагане[2].

 

В тях са уредени различни режими и процедури за достъп до пазара на труда в зависимост от дейността, която упражняват на територията на страната.

 

Освободени от изискването за разрешение за достъп до пазара на труда са гражданите на трети държави, посочени в разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 3, 9 и 10 ЗТМТМ, а именно:

 

  • лицата с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) и членовете на техните семейства;

 

  • лицата, ползващи се с правото по чл. 29, ал. 3 ЗУБ на достъп до пазара на труда, включително правото да участват по програми и проекти, финансирани от държавния бюджет или по линия на международно или европейско финансиране, ако производството не приключи до три месеца от подаването на молбата му за международна закрила поради независещи от тях причини;

 

  • лицата, търсещи убежище или международна закрила - за трудова дейност, организирана в центровете на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

 

Информация за това как украинските граждани следва да процедират за получаване на  убежище и международна закрила може да бъде намерена на адрес:

 

https://gov.bg/bg/ukraine/news/5657 

 

от единния информационен портал в помощ на напускащите Украйна, даващ официална информация от българското правителство за мерките и действията във връзка с кризата в Украйна.

 

Заетостта на лицата, ползващи се с правата по чл. 29, ал. 3 ЗУБ се декларира по реда, предвиден в Раздел VIII ППЗТМТМ.

 

Право на достъп до пазара на труда, без разрешение, но след регистрация в Агенцията по заетостта, имат и граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на Република България и имат български произход - до получаване на разрешение за постоянно пребиваване (чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗТМТМ).

 

Съгласно чл. 3 Закона за българите, живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ), български произход се доказва с документ, издаден от:

 

  • български или чужд държавен орган;

 

  • Българската православна църква, както и

 

  • по общия исков ред.

 

С последните промени на ЗБЖИРБ от месец март 2021 г. (ДВ. бр. 21 от 12 Март 2021 г.) отпадна възможността български произход да се удостоверява и с документ, издаден от организация на българи, живеещи извън Република България, призната от компетентния български държавен орган за поддържане на връзки с тях.

 

Регистрацията на заетостта на лицата от български произход се извършва по реда, предвиден в чл. 30а ППЗТМТМ.

 

Виж още и информация относно достъпа до пазара на труда в България за граждани на Украйна, публикувана на интернет страницата на МТСП.


[1] Информация за последните промени в ЗЧРБ и ЗТМТМ може да намерите в коментара, публикуван в бр. 150 от месец април 2021 г. на е-сп. „Данъци Тита“ – вж. Промените в режима за издаване на разрешения за пребиваване и работа, въведени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

[2] Информация за последните промени в ППЗЧРБ и ППЗТМТМ може да намерите в коментара, публикуван в бр. 156 от месец юли 2021 г. на е-сп. „Данъци Тита“ – вж. Преглед на промените в режима за издаване на отделните видове разрешения за пребиваване и работа, въведени с последните изменения и допълнения на ППЗТМТМ и на ППЗЧРБ.