Съдебна практика относно определяне на пазарните цени при сделки между свързани лица

Съдебна практика относно определяне на пазарните цени при сделки между свързани лица
 
 
Актуално към 01. 08. 2013 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
 
1. Общи бележки
 
Ще пропомним, че ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ ползат:
 
Ще обърнем внимание, че:
 • разглежданите решения на ВАС, свързани с определяне на данъчната основа на доставките по ЗДДС, визират нормата на чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, в редакция до промяната й в сила от 01. 01. 2012 г. Както се знае, от 01. 01. 2012 г. упоменатата разпоредба от ЗДДС е изменена. В резултат на промяната беше ограничен броят на случаите, при които данъчната основа на доставката между свързани лица трябва да бъде равна на пазарната цена на стоките или услугите, предмет на сделката.

В тази връзка ще отбележим,  че разглежданата в решенията на ВАС практика по отношение на определяне на пазарните цени в частта й, свързана с определяне на данъчната основа на доставките по ЗДДС е приложима и понастоящем, но само в случаите, попадащи в някоя от трите хипотези, съдържащи се в чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

 • първото от анализираните дела се отнасят за период преди 2006 г., когато се прилагаше отменената вече Наредба № 5 от 26 февруари 1999 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени, но основните постановки по отношение на избраните подходи за определяне на пазарните цени, и в това съдебно решения остават валидни.
 
Изводите,  който могат да се направат от приведената по - долу съдебната практика  е:
 1. ВАС счита  за недопустимо при прилагане на метода на сравнимите неконтролирани цени съпоставимите пазарните цени да се определят на база на:
-         оферти в Интернет или
-         оферти в специализирания печат или
-         статистически данни.
 1. Не се приемат за годно доказателствено средство и изготвени за целите на съдебното производство конкретни оферти от отделни доставчици.
 1. За пазарна цена следва да се приеме тази, на която действително са реализирани продажби между независими търговци. Затова следва да има ясна индикация въз основа на каква информация са определени пазарните цениНеобходимо е да се разполага с първични документи (фактури, евентуално и договори и приемо - предавателни протоколи) за осъществяването на съответните сделки по конкретни цени.
 1. Не се приема за достоверна пазарна цена, тази, която е определена по методи извън посочените в Наредба № 9 от 14.08.2006 г.
 
 
По отношение практиката на ВАС при определяне на пазарния лихвен процент виж: "Съдебна практика относно определяне пазарния лихвен процент за целите на ЗКПО". 
 

2. Съдебна практика
 
 
Казус: През 2004 г. "Искър тур" ООД продава "Парадайз холидей" ООД, с когото е свързано лице, имот в местност около с. Равда на цена в размер на 37 000 лв.
 
При данъчна ревизия на "Искър тур" ООД приходните органи приемат, че продажната цена според нотариалния акт е твърде ниска и възлагат оценка по реда на чл. 60 от ДОПК на лицензиран оценител. Вещото лице е определило нова пазарна цена на имота (3 865 400 лв.) въз основа на проучване на пазара по оферти "продава", публикувани в специализирани издания за недвижими имоти, с приравняване на офертните цени в тяхната левова равностойност при фиксинг на БНБ, като средната цена на предлагане в района е коригирана с коефициент от 0,90, отразяващ отклоненията в цена "предлага" и цена "купува, като е приело, че използваният при експертизата метод на оценка е "методът на сравнителните продажби". Отчетено е и смененото предназначение на имота - за изграждане на "Аквапарк" . Въз основа на оценката вещото лице е, определян нова цена и доначислен корпоративен данък по реда на ЗКПО отм.
 
Съдебният спор по казуса е относно пазарната цена на недвижимия имот, установена с експертната оценка, назначена от ревизията.
 
 
Съдебна практика по казуса: С Решение на ВАС № 2153 от 25. 02. 2008 г. по адм. дело № 12296/2007 г., І отд. се отменя Решение № 345/24.10.2007 г. по адм.д. № 431/2007 г. на Административен съд (АС) - гр. Бургас и делото се връща за ново разглеждане от друг съдия.
 
Според описаното в решението на ВАС, АС - гр. Бургас е разгледал три експертни оценки:
 
 • експертна оценка, ползвано от ревизиращия орган, която се отхвърля като неправомерна доколкото за пазарна цена следва да се приеме тази на която действително са реализирани продажби между независими търговци;
 • експертна оценка, изготвена по поръчка на "Искър тур" ООД по време на ревизионното производство, с която е определена справедлива пазарна стойност на процесната земя в размер на 268 428,00 лв., като вещото лице е изследвало реализирани продажби на подобни имоти, намиращи се в близост до същата местност, но тъй като пазарната цена е изчислена по формулата за определяне на данъчна оценка, същата не е била възприета от приходните органи като такава опровергаваща вече приетата;
 • експертна оценка, изготвена по назначена от съда съдебно-икономическа експертиза съгласно, която пазарната цена на процесния поземлен имот към датата на изповядване на сделката е в размер на 268 427 лв. Това заключение е:
-          оспорено от приходните органи, тъй като не са посочени данните на база на които е изготвено и не са обсъдени всички нотариални актове (15 на брой), предоставени от приходните органи и съдържащи данни за продажна цена, различна от приетата от вещото лице;
 
-          независимо от оспорването на заключението на назначена от съда съдебно-икономическа експертиза, първоинстационният съд приема изцяло заключението й, като в решението вписва, че вещото лице е ползвало данни от извършени проучвания в местни национални издания и обяви, сайтовете на местни и национални лицензирани агенции за недвижими имоти, членове на БАТНИ, каквито данни не се съдържат в заключението на вещото лице. За да възприеме това заключение съдът посочва и обстоятелството, че докато при определяне стойността на имота, експертът в ревизионното производство е изходил от направеното проучване на пазара по оферти "продава", публикувани в специализирани издания за недвижими имоти, като средната цена на предлагане в района е коригирана с коефициент, отразяващ отклоненията в цена "предлага" и цена "купува", то в случая са използвани реални продажни цени на имоти в региона. Като източник за определяне на тези "реални покупни цени" според първоинстанционния съд, са послужили и приетите по делото нотариални актове за осъществени сделки по продажба на земеделски земи, които нотариални актове са официални документи и тяхната материална доказателствена сила не е била оборена в производството.
 
ВАС приема, че решението на първоинстационния съд е постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводството. Посочва се, че:
 • след като е приел, че за пазарна цена следва да се приеме тази на която действително са реализирани продажби между независими търговци, първоинстационният съд не е изложил мотиви защо не възприема тази по представен по делото нотариален акт, по който продажната цена в същата местност, извършена няколко месеца преди процесната продажба е на цена многократно по висока от определената от вещото лице, по приетата по делото експертиза;
 • заключението на експерта по назначената от съда експертиза дава неточно и непълно заключение в частта относно ползвани данни. Недопустимо е заключението да съдържа данни от лична база данни, без същите да са конкретно посочени, както и източниците на информация.
Предвид това ВАС постановява, че решението като неправилно следва да се отмени и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който да назначи специализирана съдебно-техническа експертиза, която да определи пазарна цена на продадения имот към датата на продажбата, съобразявайки всички налични данни по делото - проучване на пазара на недвижимите имоти, включително и приложените по делото нотариални актове, необсъдени от съда при първото разглеждане на делото.

Виж цялото Решение на ВАС № 2153 от 25. 02. 2008 г. по адм. дело № 12296/2007 г., І отд.
 
 
 
Казус: През м. юни 2007 г. "ДИНАМИК" - ООД продава на "Еврокарб"- ЕООД , с което е свързано лице, машини с продажна цена 955 349 лв. и ДДС по фактурата - 191 069.79 лв. Придобивната цена на същите машини е 1 820 777.82 лв., като ползваният от "ДИНАМИК" - ООД данъчен кредит е в размер на 364 155.64 лв.
 
При данъчна ревизия на "ДИНАМИК" - ООД приходните органи приемат, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от ЗДДС (в редакцията й в сила през 2007 г.), съгласно която при доставка между свързани лица данъчната основа е пазарната цена - съответно данъчната основа на доставката се преработва и се доначислява допълнително ДДС.
 
Съдебният спор по казуса е свързан с изясняване на обстоятелството доколко фактурирана цена на продадените машини е равна на пазарната им цена.
 
 
Съдебна практика по казуса: С Решение на ВАС № 13799 от 17. 11. 2009 г. по адм. дело № 8106/2009 г., І отд. се оставя в сила Решение № 216 от 29. 04. 2009 г. на Административен съд (АС) - гр. Велико Търново, потвърждаващо като законосъобразно становището на приходните органи.
 
Решението на АС – Велико Търново се базира на проведените съдебно - технически експертизи:
 
 • при основната експертиза заключението на вещото лице е, че тъй като не са налице сделки за покупко-продажби на аналози на процесните машини, е невъзможно определяне на пазарна ценя по предвидените в наредбата методи. Посочено е, че съгласно чл. 5 от Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г.  методите за определяне на пазарни цени се прилагат въз основа на сравнение между контролираната и съпоставима неконтролирана сделка, а такава съпоставима неконтролирана сделка не е установена;

 • при допълнителната експертиза заключението на вещото лице е, че за продадените машини пазарни цени по метода на сравнимите неконтролирани цени на независими търговци и по метода на пазарните цени не могат да се приложат, тъй като липсват данни за такива сделки между български търговци. Независимо от това вещото лице определя пазарни цени като прилага методи извън посочените в Наредба № 9 от 14.08.2006 г., като за последните две машини базира оценката си на оферти от интернет сайтове от 2009 г. ( дори не от края на 2007 г. и началото на 2008 г., както е посочено в заключението).
 
Във връзка с горното ВАС потвърждава извода на АС –  гр. Велико Търново, че така определените от вещото лице в допълнителното му заключение цени не представляват пазарни цени, определени по който и да е от методите, визирани в § 1, т.  8 от ДР на ДОПК и Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. и поради това, същите не могат да се вземат предвид. Затова законосъобразно съдът е приел, че "ДИНАМИК" - ООД не е доказал тезата си, че фактурираните от него продажни цени на машините, съответстват на техните пазарни цени.
 
 
Съдът счита, че е налице основание за прилагане на втората хипотеза в разпоредбата на чл. 7 на Директивата - когато не може да се установи подобна доставка на стоки между независими търговци и продажната цена не може да бъде по-ниска от покупната цена стоките, както е прието и в обжалваното решение.
 
 
 
 
Казус: Според договора от 11. 03. 2008 г. ЕТ ”Боян Ангелов Бончев” е възложил на „Агро-резерв” ООД, с когото е свързано лице, да извърши всички агротехнически мероприятия, необходими за качествена обработка на определени земеделски участъци от оран до жътва.
 
При данъчна ревизия на ЕТ ”Боян Ангелов Бончев” в хода на ревизионното производство е изготвена експертно оценка за определяне на пазарни цени на предоставената услуга, в резултат на което е приложен чл. 70, ал. 5, вр. чл. 27, ал, 1, т. 3 ЗДДС, в редакцията му в сила през 2008 г., и е отказано право на данъчен кредит.
 
Съдебният спор по казуса е относно пазарната цена на услугите, определена от приходните органи.
 
Съдебна практика по казуса: С Решение на ВАС № 9672 от 12. 07. 2010 г. по адм. дело № 3193/2010 г., І отд. е отменено решение на Административен съд (АС)  - гр. Варна, с което е отменен РА, издаден от приходните органи и делото се  връща на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
 
Според първоинстационният съд на характера на сделките и целите на данъчното облагане най - точно отговаря методът на сравнимите неконтролирани цени, който е приет и от органите по приходите, но е направил извода, че:
 • определената при ревизията цена въз основа на експертното заключение не съответства на изискванията на Наредба Н-9/14.08.2006г., тъй като липсва анализ на сделки с един и същ вид стоки или услуги, които са реално осъществени между независими търговци - в експертното заключение не е посочено за пазарните цени на какви дейности са използвани данните от годишен аграрен доклад на МЗГ за 2006 г. – 2008 г., не е посочено за какъв регион се отнасят цените и за какви конкретни услуги;
 • определената пазарна цена от вещото лице по съдебната експертиза съответства на изискванията на наредбата, тъй като са взети предвид обективните природни дадености, извършен е анализ на вида и спецификата на услугите, предмет на процесните услуги, както и конкретни оферти от доставчици, действащи в същия регион. Доколкото така определената цена от вещото лице по съдебната експертиза незначително се разминава в общата данъчна основа по фактурите, не е налице основание за приложение на чл. 70, ал. 5, вр. чл. 27, ал. 3, т. 1 ЗДДС, в редакцията му в сила през 2008 г.
   
За да отмени решението на първоинстационния съд ВАС посочва, че конкретните оферти, които са използвани от вещото лице (от "Компания Насияна" ООД - гр. Варна, ЗПК "Кракра" - с. Кракра и ЕТ "Георги Иванов Ангелов" - с. Искър), не установяват цени за услуги, които са били реално осъществени и заплатени през годината, през която са осъществени процесните доставки на услуги. Не може да се приеме, че след като тези лица осъществяват доставки на услуги от вида на процесните в същия район, в който са осъществени и процесните, съответно където се намират земите, които са били обработвани, то същите лица действително са предоставили реално през 2008 г. на независими търговци същите услуги на цените, които са посочили в офертите. Посочва се, че офертите са съставени за целите на заключението на вещото лице, което е заявено недвусмислено от вещото лице при разпита му в съдебното заседание на 07. 12.  2009 г., т.е. тези оферти дори не представляват действително направени търговски оферти към момента на осъществяване на процесните доставки. Въпреки твърдението на вещото лице, че цените по офертите се отнасят за ревизирания период, от съдържанието на самите оферти или от други документи не може да се установи, че се отнасят за 2008 г. Тези обстоятелства имат значение само като допълнителни аргументи за необосноваността на заключението.
 
ВАС посочва, че същественото е, че пазарните цени следва да бъдат определени въз основа на анализ на осъществени неконтролирани сделки, който следва да бъде установен чрез представяне на фактури, евентуално и договори и приемо - предавателни протоколи за осъществяването на съответните услуги по конкретни цени. Само при наличието на такива доказателства следва да се извърши съпоставка на условията на извършване на контролираната сделка и неконтролираните сделки и да се извършат корекциите по чл. 11 от наредбата, предвид факторите, които в конкретния случай влияят върху цената, визирани в чл. 20 от наредбата.
 
С оглед изложеното ВАС постановява делото да бъде върнато за разглеждане от друг състав на съда, като при новото разглеждане съдът следва да назначи нова съдебна агротехническа експертиза, която да даде заключение за пазарните цени на процесните услуги по метода на сравнимите неконтролирани цени или друг регламентиран метод, при спазване на изискванията по Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г., като съдът следва да укаже на страните да представят доказателства за осъществени неконтролирани сделки (между несвързани лица) при съпоставими условия и през същия период, като контролираните.
 
 
 
 
Казус: През 2008 г. дружество "Стиросаур"АД - с. Ведраре закупува поточна технологична линия за производство на полистерол от "Идопс БГ" ООД, с което са свързани лица.
 
При данъчна ревизия на "Стиросаур"АД - с. Ведраре в хода на ревизионното производство е изготвена експертиза за определяне на пазарната цена на придобития актив, в резултат на което е приложен чл. 70, ал. 5, вр. чл. 27, ал, 1, т. 3 ЗДДС, в редакцията му в сила през 2008 г., и е отказано право на данъчен кредит.
 
Съдебният спор по казуса е относно пазарната цена на поточната технологична линия, установена от приходните орани.
 
Съдебна практика по казуса: С Решение на ВАС № 1828 от 02. 07. 2011 г. по адм. дело № 9782/2010 г., І отд. е отменено решение на Административен съд - гр. Пловдив, с което е отменен РА, издаден от приходните органи и делото се връща на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
 
Първоинстанционният съд е обсъдил :
 • заключението вещото лице, изготвено по време на административното (ревизионното) производство, според което през последните 10 години не е установено да са реално осъществени подобни сделки, което е наложило за нуждите на заключението да се използва информация за оферти на подобно оборудване, събрана след проучване в Интернет, като формирана пазарна цена се базира на понятия, които за извън методите, визирани в Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. Съдът е приел, че не може да се приеме, че е ползван който и да е метод от визираните Наредбата в неговата цялост, поради което приме заключението за необосновано.
 
 • заключението на вещото лице по съдебно-техническа експертиза, което аналогично на вещото лице в административното производство, счита, че липсва достоверна информация за извършени сделки на технологични линии. Вещото лице прилага методът на сравнимите неконтролируеми цени, регламентиран в Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г., съчетан с т. нар. метод на "аналога". То базира сравнението на база съществуваща информация от пазарно предлагане - оферти, която коригира, например, цените са коригирани с липсващите модули в конкретната покупка, както и наличната инфлация през 2009 г. спрямо 2008 г., тъй като доставката е осъществена през 2008 г., а използваните пазарни свидетелства са от 2009 г. Съдът приема констатациите по съдебно-техническа експертиза, въпреки констаттациите и на този експерт, че липсват данни за каквито и да било реално осъществени сделки с идентични или сходни стоки на територията на РБългария и вещото лице от приетата съдебно-оценъчна експертиза е определило пазарната цена на база офертни цени, при това данните за които са от 2009 г., а не от 2008 г., когато е извършена процесната продажба.

ВАС отменя решението на първоинстационния съд, като посочва, че:
 • в случая са неприложими както методът на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци, така и методът на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;
 • поради това, че не могат да бъдат установени подобни доставки на стока от този вид между независими търговци, извод, който се потвърждава и двамата експерти - експерта от административното производство и експерта от съдебното производство, за да определи пазарната цена на производствената линия съдът е следвало да постави задача на вещото лице, назначено от съда, да определи пазарната цена по метода на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба. В случая това е единственият възможен метод, по който може да бъде определена пазарната цена, поради факта, че всички предходни сделки с процесната производствена линия са извършени между свързани лица, и първоначалният доставчик е установим.
 
 
 
 
Казус: През 2007 г. “АМК-Мотор-редуктори" ООД - гр. Габрово продава собствен недвижим имот недвижим имот на "АМК Задвижваща и управляваща техника" ЕООД, с когото е свързано лице.
 
При данъчна ревизия на “АМК-Мотор-редуктори" ООД - гр. Габрово в хода на ревизионното производство е изготвена експертиза по реда на чл. 60 ДОПК за определяне на пазарната цена на недвижимия имот - предмет на сделката по представения нотариален акт. В резултат на изготвената оценка са начислени допълнителни задължение по ЗДДС (на основание чл. 86 във връзка с чл. 27, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, в редакцията му за 2007 г., и ЗКПО на основание чл. 78, чл. 15 и чл. 16 ал. 1 ЗКПО.
 
Съдебният спор по казуса е относно пазарната цена на недвижимите имоти, установена от приходните орани.
 
Съдебна практика по казуса: С Решение на ВАС № 8651 от 15. 06. 2012 г. по адм. дело по адм. дело № 14300/2010 г., І отд. е отменено решение на Административен съд - гр. Велико Търново, с което е потвърден РА, издаден от приходните органи и делото се връща на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
 
За да отмени решението на първоинстационния съд ВАС посочва, че доколкото и в експертизата, назначена от органа по приходите, и в съдебната оценъчна експертиза вещите лица са посочили, че са ползвали метода на сравнимите неконтролируеми цени, то:
 • за определяне на пазарна цена при прилагане на метода на сравнимите неконтролирани цени следва да бъде извършен анализ на осъществени сделки между несвързани лица, което недвусмислено е посочено в чл. 18, ал. 1 от наредбата. Този извод следва и от определението за "неконтролирана сделка", дадено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на наредбата, според което неконтролирана сделка е сделка, осъществена между независими (несвързани) лица. Използването за сравнителна база на потенциално възможни цени, каквито по своята същност представляват офертните цени на доставчик на определена стока или услуга, не може да гарантира определяне на пазарна цена според изискванията на закона. Ако не се прави сравнение с реална сделка, т.е. такава, която е осъществена, на първо място, не може изобщо да се направи извод, че конкретна цена (каквато е посочена в офертата) е била постигната в отношенията между независими търговци. Също така не могат да бъдат взети предвид факторите, които оказват влияние върху цената на стоката или услугата и въз основа на които следва да бъдат направени корекции по чл. 11 от наредбата. А и в съдебната експертиза са използвани единствено оферти на имоти в интернет, и в експертизата, назначена от органа по приходите също са ползвани оферти за продажба на имоти;
 • при определянето на пазарната оценка от експертизата, извършена в хода на ревизионното производство, не са отчетени наложени възбрани върху земята и учредено право на ползване.

С оглед изложеното ВАС постановява делото да бъде върнато за разглеждане от друг състав на съда, като при новото разглеждане следва при необходимост да се постави нова задача на вещото лице, като същото извърши експертизата чрез извършване на сравнение на реално извършени продажби на имоти като процесните, както и да изследва и обстоятелствата, свързани с твърденията за наличието на възбрана върху имотите към момента на прехвърлянето им като факт, имащ значение при определяне пазарната цена на процесните имоти.
 

 
 
Казус: През 2007 г. и 2008 г. „Поляница” ЕООД извършва последователно продажба на апартамент на свързано лице и 16 броя производствени сгради, съответно на цена 2000 лв. и 30 00 лв.
 
При данъчна ревизия на „Поляница” ЕООД на база на определени от приходните органи пазарни цени е извършена корекция на данъчния финансов резултат за 2007 г. с 4300 лв. и за 2008 г. с 317 470 лв. на основание чл. 78, чл. 15 и чл. 16 ал. 1 ЗКПО. За целта ревизиращият орган е ползвал оценка, направена по метода на сравними неконтролирани цени, като за аналози са ползвани обяви на частен съдия изпълнител и на електронен сайт за продажба на имоти.
 
Съдебният спор по казуса е относно пазарната цена на недвижимите имоти, установена от приходните орани.
 
 
Съдебна практика по казуса: С Решение на ВАС № 4794 от 05. 04. 2013 г. по адм. дело № 9852/2012 г., І отд. е отменено решение на Варненския административен съд, с което е отменен РА, в частта, с която е увеличен финансовия резултат за 2007 г. и 2008 г. и връща делото в тази част на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

ВАС приема, че експертната оценка ползвана от ревизиращия орган е необоснована, тъй като е следвало да се ползват данни за реално сключени сделки в гр. Търговище, а не данни от оферти и поради същата причина не приема и оценката на назначената от първоинстационният съд техническа експертиза, тъй като оценката на:
 • апартамента е изработена по офертни цени, намалени с 10%, а не по данни за реално извършени продажби през същата година в същото населено място;
 • промишлените сгради е изработена въз основа на аналози, за които в заключението на вещото лице не е посочено какви са – офертни цени, продажни цени или цени, определени по друг начин,

поради което и във втората оценка са допуснати съществени отклонения от изискванията на Наредба № 9 от 14.08.2006 г .

 
Доколкото първоинстанционният съд е възприел заключението на техническата експертиза като обосновано и е отменил РА в частта, с която е увеличен финансовият резултата за 2007 г. и 2008 г. с разликата между пазарна и продажба цена на имотите (въпреки, че приетата от съда техническа експертиза определя пазарни цени значително по-високи от продажните цени на имотите), без да изложи съображения, то ВАС счита, че е допуснато съществено процесуално нарушение, довело до непълнота на доказателствата по делото относно пазарната цена на продадените имоти. Затова делото следва да бъде върнато на същия съд за ново разглеждане от друг състав. При новото разглеждане следва да се възложи техническа експертиза за пазарната цена на имотите, при изработването на която да се ползват данни от аналогични реално сключени сделки.