Относно новия образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г.

ЗКПО. Въпрос. Какво включва ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г.? Действително ли не следва да се подават помощните справки?
 
 
Отговор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
 
 
Актуално към 15. 01. 2015 г.
 
 
Публикация от сп. „Данъци ТИТА“Абонирайте се сега и четете още множество публикации.
 
Съгласно чл. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) образците на декларации и на други документи по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в "Държавен вестник".
 
Следователно образецът на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г., който следва да се подаде в НАП е този, който е:
 • утвърден със заповед на министъра на финансите и
 • обнародван в "Държавен вестник" (ДВ).
Утвърденият със Заповед № ЗМФ-1607 от 19. 12. 2014 г. и обнародван в ДВ, бр. 1 от 06. 01. 2015 г. актуален образец включва самата декларация в два варианта (стандартен 1010 и съкратен 1010а, когато за 2014 г. не е извършвана дейност и не са отчетени приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство).
 
Към образец 1010 са утвърдени и обнародвани допълнително само две приложения:
- ползване на преотстъпване на данък,
- извършени разходи за дарения, признати по реда на чл. 31 от ЗКПО или 
- ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 177а от ЗКПО.
 • Приложение № 2 при наличие на печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане.
(В заглавието и на двата образеца на декларацията не е посочена година - тя следва да се вписва от самото данъчнозадължено лице, тъй като идеята е образецът да се ползва в този вид и за в бъдеще.)
 
Именно това е задължителният образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г. и само този образец, имайки предвид разпоредбите на чл. 7 от ЗКПО и единствено той следва да се подава в ТД на НАП.
 
По отношение на образец 1010а няма принципни промени. 
 
Съществени промени са налице по отношение на образец 1010, който се подава в масовия случай.
 
В новия образец 1010 самата ГДД по чл. 92 от ЗКПО вече е сведена до 4 страници.
 
Такова съществено редуциране на познатия й от години обем е резултат на:
 •  изнасяне на справките за:
-        амортизируеми активи,
-        пренасяне на данъчни загуби и
-        регулиране на слабата капитализация
 

извън официалния, издаден в съответствие с чл. 7 на ЗКПО образец на декларацията и класифицирането им като помощни справки.

 

Справките са разработени в Exel формат с цел улесняване на изчислителната процедура. Следва да се има предвид, че вече няма да се предлагат продукти за попълването им под формата на електронна услуга на НАП. 

 • включване на справката „Разходи за дарения“, но също вече значително редуцирана, като Част ІІ - Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения в Приложение № 1В нея вече липсва ред, акумулиращ сумата не непризнатите разходи за дарения, които би следвало да се посочат в увеличение на данъчния финансов резултат. Тази Справка следва да бъде задължително попълвана, доколкото е елемент на утвърдено и обнародвано в „Държавен вестник“ Приложение към декларацията.
 
Приложенията от четири през 2013 г. са редуцирани до две през  2014 г. Отпадат:
 
 • ползваното в предходни години Приложение № 1, свързано с други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО. Сега то има характер на помощна справка „Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО“;
 • спорното Приложение № 4 относно сделки със свързани лица и скрито разпределение на печалбата е опростено значително и е включено като задължителен елемент в образец 1010 на ГДД по чл. 92 от ЗКПО, но вече трансформирано в:
- Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица“ на самата ГДД по чл. 92 от ЗКПО образец 1010, като се изисква деклариране на счетоводни приходи и разходи, както и салда на вземания и задължения в резултат на взаимоотношения със свързани лица за 2014 г. (Виж материала: Най-често задавани въпроси относно попълване на Част VІ – „Деклариране на взаимоотношения със свързани лица".);
 
- Част VІІ – Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата. (Виж материала: "Третиране на скритото разпределение на печалбата по реда на ЗКПО и декларирането му в ГДД по чл. 92 от ЗКПО".).
 
Затова при изготвяне на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2014 г. следва да се има предвид, че са налице два компонента:
 • задължителен, включващ самата ГДД и две Приложения към нея, утвърдени и обнародвани в ДВ в съответствие с изискванията на чл. 7 от ЗКПО и
 • незадължителен, с помощен характер, включващ четири помощни справки, налични единствено на сайта на НАП
Глоби и имуществени санкции за неподаване на ГДД данъчният закон предвижда само за задължителния образец и задължителните приложения.
 
Така, че посочените помощни справки не само, че не се подават с ГДД по чл. 92 от ЗКПО от 2014 г., но доколкото не са утвърдени по законова процедура и попълването им е пожелателно.
 
Действително на три реда в Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък на ГДД по чл. 92 от ЗКПО - обр.1010 се препраща към помощните справки
 
 • в Колона А. р. 10 "Други увеличения на счетоводния финансов резултат" и в Колона Б. р. 13 "Други намаления на счетоводния финансов резултат" е указано "вж. помощна справка „Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО“, публикувана на интернет страницата на НАП";
 • в  Колона Б. ред 12. "Приспадане на данъчна загуба" също е посочено "вж. помощна справка "Пренасяне на данъчна загуба", публикувана  на интернет страницата на НАП".
Препратката обаче е в пожелателна форма. Само се указва, че има такива справки. В ГДД за 2013 г., когато изброените помощни справки бяха задължителен елемент на декларацията, препратките бяха в императивна форма – “Посочете сумата от Приложение № 1“ или „Преди да попълните този ред попълнете Справка №..“.
 
Така, че в Колона А. р. 10 и Колона Б. р. 13 на Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък на ГДД по чл. 92 от ЗКПО - обр.1010другите увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат могат да се попълнят и без детайлно попълване на помощната справка.
 
Например, бихте могли да направите увеличенията и намаленията на лист хартия, ако сте наясно с кое следва допълнително да се увеличи или намали данъчния финансов резултат и не считате за нужно да следвате логиката и последователността на помощната справка.
 
Същото се отнася и за помощните справки за амортизации, слаба капитализация и пренасяне на загуба.
 
Например, ако през 2014 г. е:
 • формирана за първи път данъчна загуба или
 • все още не настъпил момента за пренасяне на данъчна загуба от минали години, тъй като 2014 г. отново е формирана данъчна загуба,
не е задължително да е налице попълнена Справка за пренасяне на загуба за 2014 г.
 
Така, че проблемът, който съществуваше преди - ако не е налице попълнена Справка за пренасяне на загуба, независимо, че още не е настъпила годината, в която такова пренасяне е възможно, по време на ревизии да се създават проблеми и да се откаже възможността в бъдеще такава загуба да се пренася - вече е решен от само себе си. Такава справка не е задължителен елемент на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и нейното попълване не е задължително.
 
Справката за пренасяне на загуба е логично прецизно да се попълни тогава, когато настъпи годината, в която вече може ефективно да се пренася данъчна загуба.
 
От всичко казано до тук може да се обобщи, че помощните справки, независимо, че обхващат важна за коректното определяне на данъчния финансов резултат информация, тъй като са публикувани само на сайта на НАП, без да са утвърдени със Заповед на министъра на финансите и без да са обнародвани в Държавен вестник, имат пожелателен характер.
 
Помощните справки може да се използват по желание за улеснение при определяне на суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат и може да се съхраняват при данъчнозадължените лица, за да докажат сумите посочени в други увличания и други намаления на р. 10. колона А и р. 13. Колона Б. Част V -Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък на ГДД по чл. 92 от ЗКПО - обр.1010 при бъдеща данъчна ревизия.
 
Данъчнозадължените лица обаче нямат задължение да ги изготвят точно в този вид и още повече да ги подават в ТД на НАП.
 
Предполагам обаче, че в практиката тези помощни справки ще продължават старателно да се попълват, тъй като действително улесняват изготвянето на задължителния образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и разбира се и да се съхраняват от данъчнозадължените лица за предстоящи данъчни ревизии и проверки.