ЗДДФЛ. Субсидия през 2017 г. за дейност на земеделски стопанин, облаган по чл. 29, получена през 2018 г., при неподновена регистрация

ЗДДФЛ. Въпрос. През 2017 г. физическо лице е имало регистрация като земеделски стопанин и е осъществявало дейност по производство на непреработена селскостопанска продукция, облагаемият доход за която се е формирал по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. През 2018 г. реално лицето вече не е регистриран земеделски стопанин. През месец юни 2018 г. физическото лице получава субсидия във връзка с осъществяваната от него дейност през 2017 г. по производство на непреработена селскостопанска продукция. Какво ще бъде данъчното третиране на получената субсидия от физическото лице и как следва да се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?
 
 
Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт
 
Актуално към 21. 09. 2018 г.
 
В съответствие с чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит на датата на:
 
  • плащането - при плащане в брой;
  • заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
  • получаването на престацията - за непаричен доход.
В случая доходът под формата на субсидия за извършваната дейност през 2017 г. по производство на непреработена селскостопанска продукция е придобит от физическото лице през 2018 г., когато субсидията е получена.
 
Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на:
 
  • 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност и
  • 40 на сто за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство.
 
Реално, финансирането под формата на субсидия е придобито през годината, през която физическото лице вече няма регистрация като земеделски стопанин, но водещо значение в случая е видът на придобития доход.
 
В случая става въпрос за доход от осъществяваната от физическото лице дейност като регистриран земеделски стопанин, който се получава на по - късен етап (следващата година).
 
Следователно, доходите на физическото лице от получената от него през 2018 г. субсидия във връзка с дейността му по производство на непреработени продукти от селско стопанство подлежи на облагане по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ като при формиране на облагаемия доход се приспадат 60 на сто разходи за дейността.
 
Получената субсидия подлежи на деклариране в Приложение № 3 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (годината на получаването й), като същата се посочи с код 3011.
 

Виж още и материала на члена нашия екип Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване,
 
За абонатите на сп. Данъци ТИТА виж още: