Новата процедура за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Новата процедура за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

 

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Поради актуалността му представяме предварително материал от следващия брой на списание "Данъци ТИТА".

 

Актуално към 10.03.2020 г.

 

Особености при използване на автоматичния режим на попълване на годишната данъчна декларация

 

Новата електронна услуга на НАП за автоматично попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ вече е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК), издаден безплатно от НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП) и може да се използва от физически лица, които имат потвърден пълен достъп до секцията „Декларации, документи или данни подавани от физически лица“.

 

За физическите лица, които желаят да ползват новата услуга, данните за придобитите от тях доходи, включително субсидии и други финансирания по схеми/мерки/програми, които не са обложени с окончателен данък, с които НАП разполага:

 

 • от двете справки по чл. 73 от ЗДДФЛ и
 • от Държавен фонд „Земеделие“,

автоматично ще се заредят в годишната им данъчна декларация.

 

В декларацията ще се попълва още и:

 

 • информация от данъчно-осигурителната сметка на физическите лица за внесения от тях през годината авансов данък, ако има такъв, направените авансови вноски от лицата извършващи дейност като ЕТ, както и
 • информация за осигурителния доход в колона 3 в Таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г., попълвана от самоосигуряващите се лица.

 

Важно е да се има предвид, че когато автоматично заредените данни в годишната данъчна декларация съвпадат с реално придобитите от физическите лица през годината доходи и не е необходимо да се правят корекции или да се добавят нови данни, декларацията може да бъде само прегледана, потвърдена и подписана.

 

Това е възможно когато през годината са придобити доходи, за които:

 

 • в НАП изцяло е налице информация, подадена от платците/работодателите и
 • също така тази информация е коректна - например физическо лице е получило доходи от трудови правоотношения и граждански договор, платец на който е предприятие.

 

В някои случаи обаче в автоматично попълнената годишна данъчна декларация няма да са налице всички данни за придобитите от физическите лица през годината доходи, поради което лицата следва допълнително да ги добавят, включително и други данни - например през годината физическо лице е придобило:

 

 • доходи от наем от друго физическо лице,
 • доходи от източник в чужбина,
 • притежава имущество в чужбина,
 • получило е заем, подлежащ на деклариране и др.

 

Предвид това физическите лица е възможно:

 

 • да правят корекции в автоматично попълнената декларация,
 • да премахват предварително попълнени данни или
 • да добавят нови данни и приложения,

като след това да потвърдят и подадат декларацията.

 

Например физическите лица, придобили доходи от:

 

 • упражняване на свободна професия или
 • дейност като земеделски стопани

към автоматично попълнената сума трябва да добавят и сумата на доходите, придобити от физически лица.

 

Във всички случаи е важно да се има предвид, че отговорността за коректно декларираните данни в годишната данъчна декларация е на физическите лица, придобили доходите, а НАП не носи отговорност за погрешно въведени или недекларирани данни.

 

Преди да подадат годишната си данъчна декларация физическите лица е добре да направят справка за предоставената за тях от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходите/работодателите информация в НАП със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ.

 

Тази информация е достъпна в електронната услуга чрез двете справки:

 

 • за изплатени доходи, различни от трудови и
 • за изплатени доходи по трудови правоотношения.

 

Тъй като предприятията в срок до 30 септември 2020 г. вече имат възможност свободно да извършват корекции в подадените от тях данни, физическите лица е добре да направят справка за изплатените им доходи както:

 

 • преди да подадат годишната си данъчна декларация, така и
 • в края на месец април и септември,

и ако установят наличието на коригирани данни за доходи, които вече са декларирали в годишната си данъчна декларация, да подадат коригираща декларация.

 

Следва да се има предвид, че:

 

 • в срок до 30 април 2020 г. физическите лица могат да правят неограничен брой корекции с подаване на нова декларация, а
 • след тази дата имат право на еднократна корекция в срок до 30 септември 2020 г. Освен това коригиращи годишни данъчни декларации могат да бъдат подавани и след съобщение на орган по приходите.

 

 

Особености при попълване на годишната данъчна декларация чрез автоматичния режим на попълване

 

След като годишната данъчна декларация се достъпи през електронната услуга на НАП излиза съобщение дали са налице данни за придобити доходи.

 

Когато в НАП не са налице данни от работодатели и/или платци на доходи, които да бъдат автоматично заредени в декларацията, физическите лица преминават към самостоятелно попълване на декларацията.

 

В случай, че в НАП са налице такива данни излиза съобщение, което информира че получените към момента данни в НАП могат да бъдат предварително въведени в съответните приложения, според вида на доходите.

 

При желание на физическите лица данните им да бъдат заредени в декларацията те трябва да направят потвърждение, при което приложенията, в които се попълват автоматично данните стават активни за попълване и се оцветяват в жълт цвят.

 

Когато физическите лица имат и:

 

 • други доходи, за които не е налице информация в НАП или
 • други данни за деклариране,

самостоятелно следва да добавят съответните приложения в Част ІІІПриложения към декларацията, при което те също ще станат активни за попълване.

 

При отваряне на приложенията, за които е налице информация, съответните данни се зареждат автоматично в помощна таблица. Помощната таблица на всяко приложение съдържа основната част от информацията, която следва да бъде посочена в съответното приложение.

 

Тук е много важно лицето да направи избор кои от така заредените данни в помощната таблица:

 

 • да потвърди,
 • отхвърли или
 • коригира, както и
 • да допълни нови данни.

Когато данните от помощната таблица бъдат потвърдени те се зареждат на съответните редове в конкретното приложение.

 

В случай че са придобити доходи, които не се визуализират в помощните таблици в приложенията, е необходимо те да бъдат добавени.

 

 

 

Много важен момент, който трябва да се има предвид е че при всяко следващо достъпване на услугата за автоматично попълване на данните за запазена, но все още не подадена декларация (декларация в режим на редакция) на лицето в помощната таблица ще се зареждат актуалните към този момент данни, които подлежат на автоматично попълване, т.е. възможно е данните вече да са били коригирани от платците на доходите/работодателите.

 

Ако физическото лице:

 

 • е направило корекция или
 • е добавило нови данни

и желае отново да се визуализират данните в помощната таблица, е необходимо да избере бутонЗареди актуални данни, подадени към НАП“, като направените корекции и допълнения в помощната таблица няма да са налични при следващото й достъпване.

 

Предвид това ако в първоначално запазената от лицето декларация:

 

 • са направени корекции в предоставените данни от НАП или
 • са добавени нови,

те са записани само в съответното приложение и няма да бъдат отразени в актуалните данни, които излизат в помощната таблица, поради което физическото лице трябва отново да направи корекция, ако се налага или да добави данни.

 

За физическите лица, които през годината сами са внасяли и декларирали с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ авансов данък за доходи от друга стопанска дейност и от наем, при попълването на Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа в съобщение автоматично се зарежда размерът на внесения авансов данък от данъчно задълженото лице по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ, който при потвърждаване се попълва на ред 8 в Част ІV.

 

Внимание: Когато физическото лице през годината е имало доходи по трудови правоотношения при повече от един работодател - тук е много важно дали работодателят по основното трудово правоотношение е включил и доходите от друг работодател при годишното определяне на данъка, тъй като в този случай информация в НАП следва да е налична от всички работодатели на това лице. Предвид това за да бъдат заредени коректно данните в Приложение № 1, когато в помощната таблица има повече от един ред с данни от един и същ работодател за един и същ код, физическото лице следва да направи избор и да потвърди само единия от редовете. Това е важно с цел да се избегне повторно посочване на едни и същи данни, посочени от двама работодатели.

 

По отношение на информацията за ползвани данъчни облекчения при работодателя следва да се има предвид, че:

 

 • когато при работодателя по основното трудово правоотношение са ползвани данъчни облекчения в пълен размер, същите се зареждат в първата таблица в Приложение №10, без да се попълва съответната част, отговаряща на конкретното облекчение.
 • когато обаче през годината са ползвани данъчни облекчения при работодател, но само частично, а не в пълен размер, тези суми няма да бъдат заредени автоматично в Приложение №10, а физическото лице трябва самостоятелно да ги попълни в съответните части за конкретното облекчение.

 

За лицата, за които са налице данни от ДФ “Земеделие“ за получени суми по схеми/мерки/програми, които не са обложени с окончателен данък, преди данните да се заредят автоматично, се изисква да се отбележат допълнителни обстоятелства, които имат отношение към определяне на приложението, в което следва да бъдат декларирани доходите, според тяхното данъчно третиране.

 

В този случай лицата следва да отбележат дали получените суми са свързани с:

 

 • извършването на стопанска дейност като ЕТ и/или
 • като физическо лице, което не е регистрирано като ЕТ, но на основание чл. 29а от ЗДДФЛ е избрало да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 и тогава данните се зареждат в Приложение № 2.

При налична информация от Държавен фонд „Земеделие“, при потвърждаването на данните, лицата декларират, че те са включени в общия размер на приходите по отчета за приходите и разходите /отчета за доходите за 2019 г. посочени на ред 1 в Част ІІІ, след което потвърдената сума се зарежда автоматично в т. 1 и т. 1.2. на Част ІІІ в Приложение № 2.

 

Много е важно да се има предвид, че към автоматично заредената сума в т. 1 на Част ІІІ следва да се добавят и останалите приходи от дейността.

 

Когато получени суми по схеми/мерки/програми са свързани с извършването на стопанска дейност като физическо лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон и се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, данните се зареждат в Приложение № 3.

 

Възможно е тези суми да не са свързани с извършвана стопанска дейност, при което данните ще бъдат попълнени в Приложение № 6.

 

В случай че са получени доходи, подлежащи на деклариране в съответното приложение, които не се визуализират, е необходимо те да бъдат добавени.

 

Внимание: Съществува особеност във връзка с попълване на Приложение № 5 по отношение на получени от физическите лица доходи от продажба на права или имущество.

 

Наличната в НАП информация от предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходите, която при желание на физическите лица ще се зареди в помощна таблица ще съдържа актуални към момента данни за продажната цена, подадени от платците на доходите.

 

Предвид, че тези доходи може да са необлагаеми, физическите лица следва да преценят дали:

 

 • да ги оставят в приложението или
 • да ги премахнат.

 

Когато доходите подлежат на облагане в таблицата следва да бъдат добавени и други данни – например цена на придобиване и др. Когато през годината са получени доходи от прехвърляне на права или имущество, подлежащи на облагане, които не са заредени в помощната таблица, е необходимо същите да бъдат добавени.

 

Пример: На 11 март 2020 г. физическо лице достъпва електронната услуга за попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. с ПИК и избира автоматичния режим на попълване. През годината лицето е придобило:

 

 • доходи по трудови правоотношения от двама работодатели (не е направено общо годишно облагане от основния работодател) и
 •  доходи от наем на два апартамента,

- единият от които с наемател предприятие, а

- другият с физическо лице. Физическото лице е внасяло авансов данък през годината, за който е подало декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

 

В този случай на физическото лице за попълване ще се отключат:

 

 • Приложение № 1 за доходите от трудови правоотношения и
 • Приложение № 4 за доходите от наем, а
 • за внесения авансов данък от физическото лице ще излезе информация от данъчно-осигурителната му сметка и съответно ще бъде зареден на ред 8 в Част ІV.

 

В Приложение № 1 доходите от трудови правоотношения на физическото лице, заедно с удържаните задължителни осигурителни вноски и авансов данък ще се заредят в помощната таблица по работодатели, а при потвърждение на данните в таблицата същите ще се заредят на съответните редове в приложението.

 

В Приложение №4 за доходите от наем на физическото лице в помощната таблица автоматично ще се попълнят само доходите, платец на които е предприятие, а придобитите доходи от наем от друго физическо лице ще се допълнят от декларатора като обща сума на доходите с код 401. При потвърждаване на таблицата данните ще се заредят на съответните редове в приложението, но при повторно автоматично зареждане на данни в приложението доходите от наем, платец на които е друго физическо лице отново следва да бъдат добавени.

 

 

Важно е да се има предвид, че към годишната данъчна декларация вече не се прилагат:

 

 • служебни бележки, дори и да са издадени такива;
 • копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчните облекчения за намалена работоспособност и за деца с увреждания;
 • документи за ползване на данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране.

 

Отстъпката от 5 на сто от данъка за довнасяне може да се ползва от лицата, които подадат декларацията до 31 март 2020 г. по електронен път и внесат данъка за довнасяне до 31 март 2020 г., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията. Ползването на отстъпката може да стане, когато физическото лице попълни съответните редове, тъй като тя не се изчислява автоматично.

 


За абонатите на сп. "Данъци ТИТА" виж още:

 

Примерна Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ при командироване по чл. 121а от КТ и прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“.