Подаване ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и ползване на отстъпка от ЕТ, който има и други доходи

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


 

 

Избрано из рубрика  «Актуално - Извънредно положение» от ► бр. 127 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

Физическо лице, регистрирано като едноличен търговец има доходи от извършваната от него дейност, както и доходи по граждански договор и наем. В какви срокове това лице следва да подаде годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и да заплати дължимите от него данъци? Какви са тези срокове ако физическото лице желае да ползва отстъпка за всички видове доходи?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 01.04.2020 г.

 

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. беше реализирана промяна в сроковете за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от:

 

  • лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и
  • физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ, т.е.

най-общо казано промяната касае само лица, които заедно с годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ представят и годишен отчет за дейността.

 

Това се отнася и за едноличните търговци, които се облагат с патентен данък и декларират доходите си в Приложение № 7 от декларацията.

 

В конкретния случай, срокът за декларирането на доходите на физическото лице от гражданския договор и наема, които подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и срокът за внасяне на дължимия по декларацията данък е 30 април 2020 г.

 

Когато лицето желае и има право да ползва отстъпка ще трябва:

 

  • да подаде декларацията си в срок до 31 март 2020 г. и
  • в този срок да внесе пълния размер на данъка за довнасяне, определен на ред 11 в Част IV в образец 2001 на декларацията.

За доходите си от дейност като ЕТ, които трябва да декларира в Приложение № 2 на декларацията лицето има право на избор, както следва:

 

  1. Лицето:
  • може да декларира доходите си като едноличен търговец в декларацията, която подава до 30 април 2020 г., включително и да определи авансовите вноски за 2020 г., заедно с останалите придобити от него доходи, а
  • дължимият данък върху годишната данъчна основа за довнасяне да внесе до 30 юни 2020 г.,

т.е. в този случай лицето само ще отложи внасянето на единия вид данък и няма отново да подава годишна данъчна декларация.

 

В тази хипотеза ако лицето желае да ползва отстъпка и за двата вида доходи трябва да подаде декларацията в срок до 31 март 2020 г., а данъкът върху годишната данъчна основа за довнасяне, определен на ред 19 в Част IV в Приложение № 2 може да внесе и до 31 май 2020 г.

 

  1. Лицето:
  • може да не декларира доходите си като едноличен търговец в годишната данъчна декларация, която подава до 30 април 2020 г. за останалите придобити от него доходи.

В този случай обаче задължително в Приложение № 2 лицето следва да определи авансовите си вноски за 2020 г., като попълни само съответните редове в Част IV от приложението.

 

  • може да декларира доходите си като едноличен търговец в Приложение № 2 в срок до 30 юни 2020 г. и в същия срок да внесе данъкът върху годишната данъчна основа за довнасяне. Декларирането ще стане като лицето отново подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която следва да включи всички доходи, включително и тези, които вече е декларирало в първата подадена декларация.

В случай, че лицето желае да ползва отстъпка и за доходите си като едноличен търговец в годишната данъчна декларация, но те не са включени в първоначално подадената за другите доходи декларация до 30 април 2020 г., годишната данъчна декларация следва да се подаде в срок до 31 май 2020 г. и в този срок да се внесе данъка върху годишната данъчна основа за довнасяне, определен на ред 19 в Част IV в Приложение № 2.

 

Декларирането ще стане като лицето отново подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, в която следва да включи всички доходи, включително и тези, които вече е декларирало в първата декларация.

 

В случай, че не са налице промени в първоначално декларираните данни за другите доходи в годишната данъчна декларация и лицето за тях е ползвало отстъпка от данъка, то тази отстъпка следва да се запази.

 


 

Абонирай се за 2020 г. и прочети още:

 

► НОВО: Неплатен отпуск на лице по ДУК и осигуряване

 

 Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство       

   

 Част I - Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство 

 

 Част II - Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.    

 

 Част I - Задължителни осигурителни вноски във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации 

 

 Част II - Задължителни осигурителни вноски във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и промените в Наредба № Н-13/2019 г. 

 

 Задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица във връзка с мерките за органичаване на епидемията от Коронавирус (COVID-19) 

 

► Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения и обезщетения във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации  

 

 Как следва се постъпи от изпълнител по договор в случая на форсмажорни обстоятелства?