ЗКПО. Облагане с данък при източника на услуга по демонтаж на материални активи

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика ► Въпроси - отговори от  бр. 129 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

ЗКПО. Въпрос. Съгласно т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗКПО техническите услуги включват монтаж и инсталация на материални активи. Определението не включва изрично услуги по демонтаж на материални активи. Доходите от демонтаж на материални активи включват ли се сред доходите по чл. 12 ал. 5 и съответно облагаеми ли са с данък при източника по чл. 195, ако са от източник в страната и са изплатени от местно юридическо лице на чуждестранно юридическо лице и не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната.

 

 

Отговор: Иван Антонов, данъчен експерт

 

Актуално към 01.06.2020 г.

 

При анализ на дефиницията на понятието „възнаграждения за технически услуги“ може да се направи заключение, че услугите, свързани с демонтаж на материални активи, не попадат в обхвата ѝ.

 

Този извод се базира както на непосредствения прочит на дефиницията, така и на анализ на еволюцията спрямо предходната ѝ версия в отменения ЗКПО (в сила до 31.12.2006 г.).

 

Целта на тази дефиниция е да изброи изчерпателно случаите, в които едно плащане ще се счита за такова за технически услуги, като са посочени три основни хипотези:

 

  • монтаж и инсталиране на материални активи;
  • всякакви услуги от консултантско естество; и
  • маркетингови проучвания.

Всички други услуги, които не попадат в изрично посочените, напр. посреднически услуги, инсталиране на софтуер, рекламни кампании и т.н., не попадат в обхвата на понятието „възнаграждения за технически услуги“.

 

За разлика от услугите, които са с консултантско естество, услугите, които са с технически характер са ограничени до една основа хипотеза, а именно монтаж и инсталиране на материални активи.

 

Предходната дефиниция на понятието предвижда, че:

 

"Възнаграждения за технически услуги" означава плащания с източник Република България за всякакви услуги от консултантско и техническо естество, включително поддръжка и инсталиране както и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице, освен ако извършителят на услугата не е служител на лицето, плащащо възнаграждението, или услугата е извършена чрез място на стопанска дейност.

 

Видно е, че в предходната редакция на дефиницията волята на законодателя е да обхване всички хипотези на услуги от консултантско и техническо естество, като законът прави и примерно, неизчерпателно изброяване на някои от по-често срещаните технически услуги – поддръжка, инсталиране и маркетингови проучвания. Безспорно е, че тази дефиниция включва и демонтаж на материални активи.

 

В действащата редакция на дефиницията възприетият подход е малко по-различен. Техническите услуги са ограничени само до изрично посочените хипотези.

 

Във връзка с изложеното по-горе е важно да се направи и едно уточнение по отношение на това кога демонтажът на материални активи може да бъде третиран като техническа услуга.

 

На практика много често преди да бъде монтиран/инсталиран един материален актив, напр. нова специализирана машина или поточна линия в една фабрика, трябва да бъде демонтирано старото оборудване.

 

Често демонтажът ще се извърши от лицето, което е наето да достави и инсталира новото оборудване като част от общ проект. В тези случаи следва да се приеме, че демонтажът е част от техническата услуга по монтаж или инсталиране на новите материални активи и съответно общият размер на възнаграждението подлежи на облагане с данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО.

 

Пример, който да илюстрира кога демонтажът на материални активи не следва да се третира като техническа услуга, е когато едно предприятие реши да продаде свое старо оборудване на трето лице.

 

Поради спецификата на оборудването предприятието наема чуждестранно лице, което да извърши демонтажа и да транспортира оборудването до третото лице.

 

В тези случаи възнаграждението, което чуждестранното лице получава за демонтажа на оборудването, не би следвало да се квалифицира като „възнаграждение за технически услуги“ по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО.

 


За абонатите на сп. "Данъци ТИТА" виж още от Иван Антонов в юнския брой на сп. "Данъци ТИТА":