ЗДДС. Продажби на храна в служебни и ученически столове

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика  "Дискусионно - ставка 9 на сто" от  бр. 131 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

ЗДДС. Въпрос. За обекти (служебни/ученически столове), които отговарят на описанието на НАП "ресторанти на самообслужване (стр. 7-8 от становище  № 20-00-100/29.06.2020 г. на ЦУ на НАП), но не са категоризирани по реда на чл. 120, т. 1 от Закона за туризма, каква данъчна ставка следва да се приложи?

 

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

 

Актуално към  31.07.2020 г.

 

Съгласно чл. 120, т. 1 от Закона за туризма не подлежат на категоризиране по този закон заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители.

 

На основание чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01.07.2020 г., ставката на данъка е 9 на сто за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки, включително в случаите по чл. 128.

 

Съгласно дефиницията, дадена в т. 62 на § 1 от ДР на ЗДДС „ресторантьорски услуги” са услугите, които се състоят от доставка в помещенията на доставчика на приготвена или неприготвена храна и/или напитки за човешка консумация, следвани от достатъчно подпомагащи услуги, които позволяват незабавното им консумиране.

 

Понятието „ресторантьорски услуги” е дефинирано и в чл. 6, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, съгласно който ресторантьорските услуги и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, или и на двете, за консумация от човека, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено.

 

Доставката на храна, на напитки, или и на двете е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Ресторантьорски услуги е доставката на такива услуги в заведенията на доставчика, а кетъринг е доставката на такива услуги извън помещенията на доставчика.

 

Съгласно параграф 2 на цитираната разпоредба, доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки или и на двете, независимо дали е включен превозът, но без каквито и да било други помощни услуги, не се смята за ресторантьорска услуга, нито за кетъринг услуга по смисъла на парараграф 1.

 

Видно от нормативната уредба, наличието на категоризация на обекта, където се предоставят ресторантьорски услуги не е посочено като условие, за да се приеме, че е налице ресторантьорска услуга по смисъла на ЗДДС, респективно за да се приложи намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто.

 

За да е налице такава услуга доставките на храна или напитки следва да са придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено, като тези помощни услуги играят по-голяма роля.

 


За абонатите на сп. Данъци ТИТА виж още материали относно намалената данъчна ставка от 9 на сто:

 

ЗДДС. Продажби от детска кухня

 

ЗДДС. Продажби в дискотеки и барове

                           

ЗДДС. Продажби в хижа, ресторант и сладкарница

             

ЗДДС. Продажби в бистро на готова храна 

 

ЗДДС. Ресторантьорска услуга на заводски стол при поети режийни от предприятието

             

ЗДДС. Отстъпка чрез насрещни фактури за бонус за стоки с 9 %

   

ЗДДС. Търговска отстъпка при КИ относно доставка на стока до 30.06.2020 г.