Промени в ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г.

Най-актуалното, винаги - TITA.BG. Поради важността му  в Рубрика "Безплатно" представяме в аванс от септемврийския брой на списанието коментар относно промените в ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г. 


Промени в ЗДДС, в сила от 01.08.2020 г.

 

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Актуално към 11.08.2020 г.

 

В Държавен вестник бр. 71 от 11 август 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИДЗМДТ), с параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на който са направени изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

 

Както и промените в ЗДДС, които бяха направени със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обнародван в ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., така и промените направени със ЗИДЗМДТ се отнасят до доставки, за които ще се прилага намалената данъчна ставка от 9 на сто, като се разширява техния обхват.

 

Съгласно параграф 11, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗМДТ параграф 6 влиза в сила от 01.08.2020 г., като направените с него изменения ще се прилагат от 01.08.2020 г. до 31.12.2021 г. (параграф 10 от ПЗР на ЗИДЗМДТ).

 

 

1. Както знаем от 01.07.2020 г. ресторантьорските и кетъринг услугите, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна подлежат на облагане с данъчна ставка 9 на сто, като изрично разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС предвиждаше това да не се отнася за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставката на бира, вино и спиртни напитки, включително и при условията на съпътстваща доставка по чл. 128 от ЗДДС.

 

С промените в ЗДДС, направени със ЗИДЗМДТ думите „бира“ и „вино“ са заличени, в резултат на което когато ресторантьорска или кетъринг услуга се състои в доставка на бира или вино, включително и в условията на съпътстваща доставка по чл. 128 от ЗДДС ще се прилага намалената данъчна ставка от 9 на сто. В тази връзка са отменени и т. 98 и т. 99 от § 1 от ДР на ЗДДС, с които се даваше определение на тези две понятия.

 

Следва да се има предвид, че по отношение на спиртните напитки няма промяна, поради което когато в рамките на ресторантьорската или кетъринг услугата се доставят спиртните напитки по смисъла на § 1, т. 100 от ДР на ЗДДС, за тях не се прилага намалената данъчна ставка от 9 на сто, а се прилага стандартната данъчна ставка 20 на сто.

 

Предвид направеното изменение в разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС и изложеното в т. 1.4. от становище 20-00-100/29.06.2020 г. на ЦУ на НАП относно приложението на намалената данъчна ставка, намалената ставка:

 

 • ще може да се прилага и за напитки за консумация (например, коктейли), които включват като съставка бира или вино, но
 • няма да се прилага когато се включват спиртни напитки.

 

2. В резултат на създадената нова т. 6 в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС намалената данъчна ставка от 9 на сто ще се прилага и за

 

 • доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136, както и
 • екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници.

 

От така направеното допълнение следва, че:

 

 • когато се предоставя обща туристическа услуга по чл. 136 от ЗДДС, данъчната основаопределена по реда на чл.139 от с.з. (маржът) ще се облага с данъчна ставка т 9 на сто, а не както до 31.07.2020 г. с данъчна ставка от 20 на сто, когато доставките на стоките или услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко са с място на изпълнение на територията на България или на друга държава членка.

Предвид обстоятелството, че ЗИДЗМДТ, с който е направено допълнението в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, а именно параграф 6 е в сила от 01.08.2020 г., намалената данъчна ставка ще се прилага само за доставки, за които данъчното събитие възниква от датата на влизането в сила на изменението.

 

Данъчното събитие, съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗДДС възниква на датата, на която пътуващото лице се възползва за първи път от доставката.

 

От казаното следва, че ако общата туристическа услуга:

 

- се предоставя за периода 25.07. 2020 г. до 10.08.2020 г. и

 

- пътуващото лице се е възползвало за първи път от доставката на 25.07.2020 г.,

то за общата туристическа услуга

 

е приложима стандартната ставка от 20 на сто, независимо, че същата продължава и през месец август.

 

 • намалената ставка от 9 на сто ще се прилага и за екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници.

 

В тази връзка в § 1 от ДР на ЗДДС е създадена нова точка – т. 101, с която се дава определение на понятието „случаен автобусен превоз“ и която препраща към § 1, т. 24 от ДР на Закона за автомобилните превози.

 

Това са превозите на предварително определена група пътници без промяна в състава на групата от началния до крайния пункт по предварително заявени условия.

 

 

3. Последният вид услуга, за която на този етап се предвижда прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто е доставката на услуга за използване на спортни съоръжениянова т. 7 в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС.

 

В ЗДДС липсва определение на понятиетоизползване на спортни съоръжения“.

 

Такова определение липсва и в Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност относно прилагането на чл. 98 във връзка с т. 14 от Приложение ІІІ.

 

Относно прилагането на тази разпоредба е налице практика на Съда на Европейския съюз - Решение от 10 ноември 2016 г. по дело С-432/15.

 

Според СЕС понятието „право за използване на спортни съоръжения“ трябва да се схваща като визиращо правото да се използват съоръжения, предназначени за упражняване на спорт и физическо възпитание, както и тяхното използване за тази цел.

 

В заключението си генералният адвокат по делото посочва, че по принцип това понятие следва да се разбира в смисъл, че се отнася до използването на недвижими съоръжения с:

 

 • постоянен характер (например плувни басейни, състезателни писти, спортни зали и фитнес центрове) или
 • временен характер (например обществени площади, крайбрежни или сухоземни площи, временно предназначени за спортни площадки за конкретно събитие) от страна на частни лица, които действително тренират или участват в състезание.

  

4. В ЗИДЗМДТ липсва преходна норма, уреждаща случаите на получени преди влизането в сила на измененията авансово плащане, изменение на данъчната основа и др.

 

Такава норма липсваше и в ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.

 

Предвид изразеното вече от приходната администрация становище относно прилагането на намалената данъчна ставка, чийто номер бе посочен по-горе, то и във връзка с промените в ЗДДС, направени със ЗИДЗМДТ, следва да бъде съобразено изложеното в т. 7 от същото.

 

 

5. Както бе посочено по-горе параграф 6 от ПЗР на ЗИДЗМДТ, с който са направени измененията в ЗДДС влиза в сила от 01.08.2020 г., независимо, от обстоятелството, че е изменението е обнародвано в Държавен вестник от 11.08.2020 г.

 

Тъй като за доставката следва да се приложи данъчният режим към възникването на данъчното събитие, считам че ако до обнародването на измененията в Държавен вестник доставчици на услуги, за които е предвидено прилагането на намалената данъчна ставка от 9 на сто, са документирали доставката, прилагайки данъчна ставка от 20 на сто, следва:

 

 • да анулират документа, с който е начислен данък, прилагайки данъчна ставка 20 на сто и
 • да издадат нов документ и при определяне на данъка да приложат данъчна ставка от 9 на сто.

 

Редът за анулирането и издаването на нов документ е идентичен с реда посочен в т. 7 от становище 20-00-100/29.06.2020 г. на ЦУ на НАП относно преходния режим при получено авансово плащане.

 


За абонатите на списанието виж още относно намалената данъчна ставка:

 

 • отговори на въпроси относно намалената данъчна ставка, систематизирани в Рубрика "Дискусионно - ставка 9 на сто" от августовския брой на списанието.