ЗДДФЛ. Третиране на суми, изплатени на наследници при смърт на служител

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика  Въпроси - отговори от  бр. 132 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

ЗДДФЛ. Въпрос. Служител на българско дружество - чужд гражданин е починал през 2020 г. Ръководството на дружеството е взело решение да изплати на преките му наследници различни видове суми, които са свързани с работата на този служител, както през тази, така и през предходни години. Сумите, които се изплащат на наследниците на починалото лице представляват трудовото възнаграждение за последния изработен от лицето месец; бонус, отнасящ се за периода до смъртта на лицето, както и обезщетение при настъпване на смърт на служител.

 

Какво е данъчното третиране по ЗДДФЛ на посочените суми, които дружеството, работодател на починалото лице, изплаща на неговите наследници и следва ли дружеството да определя авансов данък?

 

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално към 01.09.2020 г.

 

По силата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

 

Съгласно общото правило на закона, заложено в чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:

 

  • плащането – при плащане в брой;
  • заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане;
  • получаването на престацията - за непаричен доход.

Видно от тези разпоредби, изплащаните от дружеството суми не представляват облагаем доход за починалото лице (наследодателя), тъй като те не са придобити до датата на смъртта му.

 

Предвид това не е налице нормативно основание изплатените суми на наследниците на починалото лице или част тях да бъдат обложени с авансов данък от работодателя по смисъла на ЗДДФЛ като доходи от трудови правоотношения.

 

В чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ изрично е регламентирано, че не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. В съответствие с посочената разпоредба полученото имущество по наследство не е обект на ЗДДФЛ и респективно – наследниците не са данъчно задължени по закона лица.

 

Следователно изплатените от работодателя суми на наследниците не подлежат на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ, независимо от определения за данъчни цели статут на съответния наследник – местно или чуждестранно физическо лице.

 

По отношение на обезщетенията, които се изплащат във връзка със смъртта на служителя следва да се има предвид, че на основание чл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛ не са облагаеми присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт.

 

Посочената разпоредба следва да намери приложение по отношение на изплатените от работодателя суми под формата на обезщетения, които по своето естество не са вземания на наследодателя към момента на откриване на наследството, а се изплащат на неговите наследници.        


Вече по е-броя месечно:

 

„ДАНЪЦИ И СЧЕТОВOДСТВО“ 

(в началото на месеца)

 

„ТРУД И ОСИГУРОВКИ“ 

(в средата на месеца)

 

ПРОМО ЦЕНИ до 31.12.2020 

 

Абонирай се: ТУК