ЗКПО. Разходи за PCR тест

Най-актуалното, винаги - TITA.BG


Избрано из рубрика ► от "Въпроси-отговори"  бр. 134 на е-сп. "Данъци ТИТА" 

 

ЗКПО. Въпрос. Търговско дружество прави разходи за извършва PCR тестове в различни интервали от време, по различни причини, на някои от своите служители, във връзка с необходимостта от тяхното присъствие на работа. Дружеството извършва тази дейност с оглед спазване на предписанията на Районната здравни инспекция (РЗИ) за осигуряване на безопасна работа на служителите в дружеството.

 

Въпроси:

 

  1. Следва ли разходите за PCR тестове да се облагат с данък върху разходите?
  2. Какво е данъчното третиране на тези разходи?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

 

Актуално към 01.10.2020 г.

 

Разходите за направените тестове не се облагат с данък върху разходите по реда на чл. 204 от ЗКПО, тъй като не представляват обект на облагане, в нито една от хипотезите на тази правна норма.

 

Най-близко до разглежданите в казуса разходи, стоят социалните разходи, посочени като обект на облагане в чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО, но в случая посочените разходи не представляват социални разходи.

 

Съгласно определението в § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО „социални разходи, предоставени в натура“ са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда (КТ) и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от КТ или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол.

 

Социалните придобивки, уредени в чл. 294 от КТ, са свързани със социално-битово и културно обслужване.

 

При извършването на разходите за медицински тестове не е изпълнено нито едно от условията на цитираните правни норми.

 

В описания случай е приложима разпоредбата на чл. 11 от ЗКПО, съгласно която разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.

 

Кои са нормативните актове, които въвеждат това задължение?

 

Законът за здравето (ЗЗ), в 63в постановява, че при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и общински органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.

 

В чл. 275 от Кодекса на труда (КТ) е въведено задължение за работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

 

Отговорността на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа е регламентирана също от разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Общите задължения на работодателя за осигуряване на здравословни безопасни условия на труд са разписани в глава XIII на КТ и глава III на ЗЗБУТ. Съгласно чл. 16, ал. 1, т. 6 от ЗЗБУТ работодателят е длъжен да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин. На основание чл. 16, ал. 6 от ЗЗБУТ всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са изцяло за сметка на работодателя.

 

Може да се направи заключение, че извършените и отчетени разходи за PCR тестове по предписания на РЗИ, по реда и условията на посочените по-горе разпоредби, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите.

 

Разбира се трябва да се има предвид и разпоредбата на чл. 10 от ЗКПО, в която е въведен принципът за документална обоснованост – счетоводен разход се признава, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.


Вече по е-броя месечно:

 

ДАНЪЦИ И СЧЕТОВOДСТВО 

(в началото на месеца)

 

ТРУД И ОСИГУРОВКИ“ 

(в средата на месеца)

 

ПРОМО ЦЕНИ до 31.12.2020 

 

Абонирай се: ТУК