01. Промени в законодателството

2023 г.

 

Промени в трудовото законодателство, свързани с прехвърлянето на отпуск от майката (осиновителката)

 

Промените в режима за издаване на разрешениe за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

 

Коментар на промените в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (обн. ДВ. бр. 27 от 24 март 2023 г.)

 

2022 г.

 

Относно задължението на работодателите за назначаване на хора с трайни увреждания и заплащане на компенсационни вноски по чл. 38 ЗХУ

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

 

Промени в трудовото законодателство, свързани с правото на бащите (осиновителите) на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и с дежурството и времето на разположение (обн. ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г.)

 

2021 г.

 

Преглед на промените в режима за издаване на отделните видове разрешения за пребиваване и работа, въведени с последните изменения и допълнения на ППЗТМТМ и на ППЗЧРБ

 

Промените в режима за издаване на разрешения за пребиваване и работа, въведени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

 

Промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

 

Преглед на промените в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, въведени с ПМС № 9 от 15 януари 2021 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2020 г.)

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.)

 

2020 г.

 

Част II -  Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

 

2019 г.

 

Коментар на задължението на работодателя за назначаване на хора с трайни увреждания по квоти, въведено със закона за хората с увреждания

 

2018 г.

 

Последните промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн. ДВ, бр. 24 от 2018 г.) и правилника за неговото прилагане (обн. ДВ, бр. 43 от 2018 г.) (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

 

Коментар на Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

 

2017 г.

 

Новата правна уредба на командироването и изпращането на работници и служители, въведена с  Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (обн. ДВ, бр. 2 от 2017 г.) (променена през 2021 г.)

 

Коментар на промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

 

2016 г.

 

Ред за предоставяне на отделните видове разрешения за пребиваване и работа на граждани на трети държави в Република България съгласно изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за неговото прилагане (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)


Новата уредба на свободното движение на работници и служители и заетостта на граждани на трети държави в Република България (съществено променена уредба през 2021 г.)

 

2015 г.

 

КТ. Относно задължението на работодателя да води трудово досие на работника или служителя