06.01. Изменение по взаимно съгласие

2023 г.

 

КТ. ЗКПО. Относно командировъчните пари на шофьори на тежкотоварни автомобили при командировки в чужбина

 

КТ. Относно полагането на извънреден труд при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ

 

МТСП. Относно правото по чл. 312 и чл. 167б КТ на родител (осиновител) на малко дете да поиска промяна на режима на работа

 

КТ. Относно предоставянето на ваучери за храна при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно минималните ставки на заплащане на шофьори при командироване в рамките на предоставянето на услуги

 

2021 г. 


КТ. КСО. Командироване на работници за извършване на дизайнерски услуги в Белгия

Изменение на трудовото правоотношение

Промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Решение на СЕС относно приложимост на Директива 96/71/ЕО и при международния автомобилен транспорт

Решения на СЕС по жалби на Унгария и Полша срещу Директива (ЕС) 2018/957 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Преглед на промените в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, въведени с ПМС № 9 от 15 януари 2021 г. (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2020 г.)

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.)

 

КТ. Относно изменението на работното време при договор по чл. 114 КТ за работа през определени дни в месеца

2020 г.


КТ. Командироване на шофьори в немско дружество (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)


КТ. Командировъчни пари на шофьори извън страната над 30 дни поради COVID-19 (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

ЗДДС. КТ. Командироване на работници в МСД в Швейцария

2019 г.


КТ. КСО. Отсъствие от работа в ден, който е национален празник в България, но работен в приемащата държава членка

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Командироване на работници и служители в страни от ЕС и в трети държави и годишен отпуск

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Съчетаване на командировка в чужбина с частно пътуване

КСО. КТ. Осигуряване и трудови правоотношения с български работници командировани в Германия за срок, надхвърлящ 2 години

2018 г.


КТ. Командироване по чл. 121а от КТ и минимални ставки на заплащане (уредбата е променена от 2021 г.)

КТ. Пътни, дневни и квартирни при командировка по чл. 121а от КТ

КТ. Необходими документи за командироване и изпращане на пътуващи шофьори в чужбина (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Командироване на турски граждани в Холандия от българско дружество

Командироване на служител на българско дружество в дружество от групата в Швейцария

2017 г.


КТ. Изчисляване на брутната заплата за месеца на работник командирован в страна от ЕС, пребиваващ частично и в България

КТ. Дължими дневни пари при командироване 20 дни в месеца в страна от ЕС за бояджийски услуги без писмен договор с фирма – възложител

КТ. Промяна на периодичността на плащане на трудовото възнаграждение от еднократно на два пъти в месеца

Командироване на служител в страна от ЕС за работа по проект, като периодично работи и в България

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

КТ. Командироване по чл. 121а от КТ от клон в централа

Относно задължения по реда на КТ и КСО при командироване в рамките на месец в повече от една в страни от ЕС и извън него

КТ. Относно размера на командировъчни пари на шофьори при международен транспорт

Относно отчитане на официалните празници при командироване по реда на чл. 121а от КТ

Относно командироване на гръцки служители на МСД на българско дружество в България

Относно командироване по реда на чл. 121а от Кодекса на труда

КТ. Относно обхвата на каботажните превози (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно определяне на реда за командироване при международен транспорт (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно третиране на международен транспорт и шофьори по трудови правоотношения (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО, Първо издание (2017)

Новата правна уредба на командироването и изпращането на работници и служители, въведена с  Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (обн. ДВ, бр. 2 от 2017 г.) (променена през 2021 г.)

Коментар на промените в режима на командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)