06.02. Едностранно изменение от работодателя

2024 г.

 

КТ. Относно реда за заплащане на командировъчни пари (с карта за безналични плащания)

 

Изменение на трудовото правоотношение при командироване в страната

 

2023 г.

 

Относно заплащането на по-висок размер на командировъчни пари при командировки в страната 

 

Коментар на промените в Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (обн. ДВ. бр. 27 от 24 март 2023 г.)

 

Относно (не)възможността на Министерския съвет да определя максимални размери на командировъчните пари

 

Относно размера на дневните командировъчните пари по реда на Наредбата за командировките в страната, който се третира като необлагаем доход 

 

КТ. ЗКПО. Относно командировъчните пари на шофьори на тежкотоварни автомобили при командировки в чужбина


КТ. ЗКПО.  Относно дневни командировъчни пари съгласно НКС при нощувка, без предоставяне на разходооправдателни документи

 

КТ. Относно тълкуването на разпоредбата на чл. 18, ал. 1 НСКСЧ   


КТ. Относно невъзможността за отказ от заплащане на дневни пари

 

КТ. ЗДДФЛ. Относно командироването на работници и служители на друго предприятие от фондация

 

КТ. Относно значението на мястото на работа за командироване в страната 

 

КТ. Относно командироването на лектори и медицински специалисти за участие в конференция за реклама на лекарствени продукти

 

Изменение на трудовото правоотношение при престой, производствена необходимост и непреодолими причини

 

КТ. Относно продължително командироване в чужбина

 

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно работа от разстояние с работно място в чужбина

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.)

 

МТСП. Относно отчитане и заплащане като извънреден труд на деня на пътуване при командировка през почивен/празничен ден

 

МТСП. Относно задължението за подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ при преместване на персонал от цехове в различни населени места   

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Командировъчни пари на шофьори на камиони извън страната

 

КТ, КСО. Относно командировъчните пари на лица, работещи по извънтрудови правоотношения (граждански договори)

 

2021 г.


Относно приложимия подзаконов нормативен акт към командировъчните пари на водачи в сектора на международния автомобилен транспорт при командироване по реда на чл. 121 от Кодекса на труда

Изменение на трудовото правоотношение


2020 г.


Разлика между надомната работа и работата от разстояние

КТ. Задължение за заплащане на тест за Коронавирус от работодател при командироване по НСКСЧ

КТ. Едностранно установяване на непълно работно време по чл. 138а от КТ и намаляване на възнаграждението

КТ. Командировъчни пари на шофьори извън страната над 30 дни поради COVID-19 (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Третиране на консумативни разходи за работното място съгласно по чл. 107в, ал. 2, т. 5 от КТ

Част II -  Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Част I - Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство (малко след публикуване на материала беше приет Закона за мерките за извънредно положение, който въведе допълнителни възможности за работодателите)

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство

2019 г.


ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Командироване на работници и служители в страни от ЕС и в трети държави и годишен отпуск

КТ. ЗКПО. Възможност за командироване за обучение по реда на НСКСЧ по граждански договор

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Съчетаване на командировка в чужбина с частно пътуване

КТ. Право на дневни пари за почивни дни по време на служебна командировка

2018 г.


КТ. ЗДДФЛ. Командироване на български местни лица по договор с английски възложител

КТ. Разлика при командироване за конкретна работа и при специализация/обучение в чужбина

КТ, КСО, ЗКПО. Командироване на собственик на ЕООД в Гърция

Командироване на съдружник – шофьор по договор със спедиторска компания в ЕС

2017 г.


КТ. Относно размера на командировъчни пари на шофьори при международен транспорт

КТ. Относно реда на командироване в предприятие от същата група за обучение или бизнес – срещи

Относно данъчното облагане на поетите допълнително разходи от работодателя за личен багаж и за вътрешен транспорт 

КТ. Относно формиране на работната заплата при командироване на шофьори във фирма за превози на товари от България до Италия и обратно (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно определяне на реда за командироване при международен транспорт (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно третиране на международен транспорт и шофьори по трудови правоотношения (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

2016 г.


КТ. Относно място на работа на търговци и сервизни техници с предоставени служебни автомобили

Два казуса относно запор върху възнаграждение на служител

Казус относно третиране на разходи за командировки на персонала в чужбина 

КТ. Относно прилагане на чл. 121, ал. 3 от КТ спрямо шофьори в Испания (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

Казус относно третиране на командировки на шофьори в Германия и транспортна услуга (правилата за командироване на шофьори в ЕС се променят от 2 февруари 2022 г. с транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1057)

КТ. Относно възстановяване на разходи за вътрешен транспорт при командировка в чужбина