16.07. Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение

2024 г.

 

КТ. Относно изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при сумирано изчисляване на работното време

 

КТ. Относно изчисляване на БТВ по чл. 228 КТ за определяне на обезщетението за неспазен срок на предизвестие по чл. 220 КТ

 

2023 г. 

 

КТ. Относно момента на възникване правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ и определяне на брутното трудово възнаграждение за изчисляването му

 

2022 г. 

 

КТ. Относно погасяването по давност на платения отпуск

 

МТСП. Относно размера на обезщетението (брутно или нетно) по чл. 222, ал. 1 от КТ, вписвано в трудовата книжка

 

КТ. Относно момента, към който се изчислява трудовият стаж в предприятието за определяне на размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ

 

МТСП.  Относно заплащането на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ на наследниците на починал през периода на оставане без работа

 

Някои практически въпроси, свързани с прекратяването на трудовия договор срещу обезщетение по чл. 331 от Кодекса на труда

 

МТСП. Относно определянето на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ при прекратено трудово правоотношение

 

МТСП. Относно началния момент на срока за изплащане на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ

 

2021 г. 


КТ. Относно обезщетението на учител по чл. 222, ал. 3 КТ при група предприятия

МТСП. Прилагане на изменената разпоредба на чл. 222, ал. 3 КТ при пенсиониране на учител, който има прекъсване на педагогическия си стаж през последните 10 години, а през последните 20 години е работил като педагогически специалист

КТ. Право на обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ

КТ. Прекратяване на трудовото правоотношение при придобито право на пенсия и заплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

КТ. Относно вида на трудовия договор при периодична необходимост от работна сила

Отговор на МТСП от 17/06/2021 г. относно правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ от лице, упражнило правото си на пенсия преди сключването на трудовия договор при последния си работодател

КТ. Прекратяване на правоотношение при неявяване на работник на работа

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.)

 

МТСП. Относно изчисляване обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при изплатена годишна награда и суми за СБКО

2020 г.


Решение на СЕС по преюдициално запитване на РС Хасково относно правото на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение

КТ. Прилагане на чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ и обезщетение за неспазено предизвестие

КТ. Предизвестие и обезщетения при прилагане на чл. 138а

2019 г.


КТ. Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал.1 от КТ

КТ. Запазване на право на шест брутни заплати при пенсиониране при вливане на дружества
 
КТ. Определяне на размера на обезщетението по чл. 222 ал. 3 от КТ

КТ. ЗДДФЛ. КСО. ЗЗД. Отменена от съда заповед за уволнение поради незаконосъобразност

КТ. Разминаване на клауза в индивидуалния ТД и правилника за вътрешния трудов ред

2018 г.


КТ. Допълнително обезщетение по чл. 224 от КТ при увеличен процент намалена работоспособност след прекратяване на трудовото правоотношение

ГПК. Удържане на сума по запор от обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ 

Коментар на промените, въведение със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обн. ДВ, бр. 102 от 2017 г.

2017 г.


КТ. Дата на получаване на обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ (срокът за изплащане е променен през месец декември 2017 г. с разпоредбата на чл. 228, ал. 3 КТ)

КТ. Напускане на работник с предизвестие и дължимо обезщетение при неспазване срока на предизвестието

2015 г.


КТ. Относно обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение