10.03. Продажба или замяна на финансови активи (чл. 33, ал. 3)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. ЗСч. Относно документално доказана цена на придобиване при продажба на дял, придобит чрез апорт от ФЛ

 

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ при предоставяне на финансови инструменти на служители на български дружества, принадлежащи към международни корпоративни групи

 

ЗДДФЛ. Относно договор за разлика

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Покупко-продажба на чуждестранни акции и борсово търгувани фондове на пазар MTF BSE INTERNATIONAL

 

ЗДДФЛ. Доходи от договори за разлика

 

ЗДДФЛ. Цена на придобиване на дялове при увеличен капитал за сметка на неразпределената печалба

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Доходи от дялове в американска компания

ЗДДФЛ. Дялове, предоставени на служители и последваща замяна на акции

ЗДДФЛ. Цена на придобиване на апартамент при нотариален акт срещу задължение за гледане

ЗСч. ЗДДФЛ. ЗДДС. Счетоводно и данъчно третиране на бонус, изплатен в криповалута, впоследствие продадена

 

2019 г.


ЗЮЛНЦ. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Придобиване на дружествени дялове в ЕООД от ЮЛНЦ

ЗДДФЛ. СИДДО. КСО. Третиране на доходи на английски пенсионер, постоянно живущ в България

Въпроси във връзка с данъчното третиране на доходите от продажба или замяна на критовалута по реда на ЗДДФЛ (Дискусионно)

Данъчни задължения на цедента по реда на ЗДДФЛ - може ли цедентът да дължи данъци и след прехвърляне на вземането и възниква ли двойно данъчно облагане?

ЗДДФЛ. Продажба на дялове при отделяне на дружество по реда чл. 262в от ТЗ и чл. 129 ЗКПО
 

2018 г.


Данъчна практика по реда на ЗКПО относно данъчното третиране на добива и сделките с криптовалути (биткойни и други)

Облагане и деклариране на придобити от местни физически лица през 2017 г. доходи от финансови инструменти

ЗДДФЛ. Доходи от разпореждане с финансови инструменти на многостранна система за търговия
 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно заличаване на ЕТ, притежаващ дял в ЕООД

ЗДДФЛ. Относно продажба на дял придобит чрез апортна вноска в ЕООД
 

2016 г.


ЗДДФЛ. Относно доходи от инвестиционен портфейл

 

2015  г.


ЗДДФЛ. Година на придобиване на дохода при продажба на дялове

ЗДДФЛ. Продажба на наследствен дружествен дял

ЗДДФЛ. Третиране на частично уредени вземания, на които събирането е затруднено

ЗДДФЛ. Третиране на продажба на дялове в румънско дружество
 

2014 г.


ЗДДФЛ. Недеклариране на продажба на дял в ООД по номинал в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ. Замяна на вземане срещу дял на длъжника в негово дъщерно дружество