06.02. Лизингови договори

2023 г.

 

Отсрочени данъци по договори за оперативен лизинг (Коментар на измененията на МСС 12, влизащи в сила от 01.01.2023 г.)

 

Счетоводно и данъчно третиране на договора за лизинг, в контекста на принципа предимство на съдържанието пред формата

 

2022 г. 

 

ЗСч. Относно т. 4.1. на СС 17 - Лизинг

 

Предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг - счетоводно и данъчно третиране от лизингополучатели, прилагащи НСС

 

Счетоводно и данъчно третиране на продажбата с обратен лизинг в контекста на измененията на ЗКПО от 2022 г.

 

ЗСч. Отчитане на разходи за наем при договор с клауза за ежегодно индексиране 

 

2021 г.

ЗСч. Условен наем и отстъпки по наеми при прилагане на НСС
 

2020 г.

ЗДДС. ЗСч. Прекратен договор за финансов лизинг при лизингодателя поради неплатени вноски

ЗДДС. СС 17. Отсрочени или опростени наемни вноски поради извънредното положение

Коментар на промените в МСФО 16, влизащи в сила от 01.06.2020 г.

Някои особености на счетоводното и данъчно третиране на договорите за оперативен лизинг при прилагане на МСФО 16 Лизинг

Определяне на срока на договор за експлоатационен лизинг и счетоводно третиране на промените в него при прилагане на НСС

Отстъпки по наеми – счетоводни и данъчни аспекти

По въпроса за срока на лизинговия договор в МСФО 16

Счетоводно отчитане на намаляването или опрощаването на наемни плащания във връзка с разпространението на COVID-19

Три въпроса при отчитане на договори за експлоатационен лизинг при прилагане на НСС

 

2019 г.


ЗСч. Мобилно устройство на финансов лизинг при прилагане на МСФО 16

Коментар на прилагането на СС 17 – Лизинг

Промените в СС 17 – „Лизинг"

Счетоводни и данъчни аспекти на прекратяването на договор за финансов лизинг на лек автомобил с опция за покупка съгласно НСС

Счетоводни и данъчни аспекти на стимулите по договори за оперативен лизинг в контекста на промените на СС 17 – Лизинг от 2019 г.


2018 г.

Счетоводно отчитане на лизингови договори според МСФО 16 Лизинг

ЗСч. МСФО 16 Лизинг и стандартните договори за наем

Прехвърляне на право на придобиване на собственост върху лек автомобил – счетоводно отчитане и третиране по реда на ЗКПО

2017 г.


Относно счетоводно отчитане и третиране по реда на ЗДДС на лизинг на автомобил

2016 г.


ЗСч. Относно заместване при финансов лизинг
 

2015 г.


Счетоводно отчитане на стимули (разходи по преместване, извършено подобрение на наето имущество или периоди освободени от наем), предоставени от лизингодателя при сключване на нов или подновяване на договор за оперативен лизинг, съгласно МСС/МСФО